Majetok používaný aj na súkromné účely

Podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov sú výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i), výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) a to:

- vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80%, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo

- v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

V súlade s § 24 ods. 8 zákona o dani z príjmov sa pri odpisovaní majetku do výdavkov (nákladov) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu zahŕňa ročný odpis v rovnakej percentuálnej výške, v akej uplatňuje daňovník výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov.

Komplexne spracovaný materiál k uvedenej problematike nájdete na www.financnasprava.sk/Aktuálne: dane a clá

 

Otázka č. 1 – Uplatnenie paušálnych výdavkov
Právnická osoba v januári príslušného zdaňovacieho obdobia obstarala nový mobil za 600 eur, na ktorý platí paušál 100 eur mesačne. Tento majetok poskytla zamestnancovi aj na používanie na súkromné účely. Daňovník sa rozhodol uplatňovať paušálne výdavky na tento majetok. Aké výdavky si môže uplatniť v daňových výdavkoch v príslušnom zdaňovacom období ak zamestnancovi nezdaňuje nepeňažný príjem?

Odpoveď
Daňovník si môže v príslušnom zdaňovacom období uplatniť tieto výdavky:
Kúpna cena mobilu – 480 eur, t. j. 80 % zo 600 eur
Paušál na mobil – 960 eur, t. j. 80 % z 1 200 eur (12x100 = 1 200)
Do daňových výdavkov daňovník zahrnie 1 440 eur.

Otázka č. 2 – Uplatňovanie výdavkov v súvislosti s používaním motorového vozidla, na ktoré si daňovník uplatňuje paušálne výdavky na spotrebu PHL
Právnická osoba používa na podnikanie osobné motorové vozidlo, ktoré má v majetku spoločnosti. Výdavky na spotrebu PHL uplatňuje vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok. Je povinný uplatňovať aj ostatné výdavky súvisiace s prevádzkou tohto motorového vozidla vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak vozidlo využíva výlučne na podnikanie?

Odpoveď
Ak daňovník uplatňuje výdavky na spotrebu PHL vo výške 80 % z celkového preukázaného nákupu PHL, nie je tým deklarované, že vozidlo využíva aj na súkromné účely. Ak predmetné vozidlo využíva výlučne na podnikanie, môže výdavky na obstaranie vozidla formou odpisov, ako aj výdavky na opravy a udržiavanie a ostatné výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla uplatňovať do daňových výdavkov v celkovej preukázanej výške.

Otázka č. 3 – Uplatnenie paušálnych výdavkov na motorové vozidlo zamestnávateľa
Daňovník poskytol svojmu zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely osobné motorové vozidlo. Daňovník ako zamestnávateľ zdaňuje zamestnancovi nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla v súlade s § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov. Je daňovník povinný výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom krátiť v pomere, v akom toto vozidlo využíva zamestnanec na súkromné účely?

Odpoveď
Nie, táto povinnosť daňovníkovi zo zákona o dani z príjmov nevyplýva, nakoľko daňovník ako zamestnávateľ postupuje podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov a v súlade s týmto ustanovením zákona o dani z príjmov zamestnávateľ zdaňuje zamestnancovi nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla. V tomto prípade daňovník nepostupuje podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov. Výdavky na spotrebované pohonné látky môže daňovník uplatňovať vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázaného nákupu PHL v závislosti od pomeru využívania vozidla na súkromné účely zamestnanca.

Otázka č. 4 Uplatnenie paušálnych výdavkov na spotrebu PHL
Právnická osoba má v majetku spoločnosti niekoľko motorových vozidiel, pričom niektoré z nich používa výlučne na podnikateľskú činnosť a niektoré z nich poskytla zamestnancom aj na súkromné používanie. V týchto prípadoch daňovník ako zamestnávateľ zdaňuje zamestnancovi nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla v súlade s § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov. Ako si môže uplatňovať paušálne výdavky na spotrebu PHL, ak motorové vozidlo využíva
1. výlučne na podnikanie
2. na podnikanie v pomere 80 %
3. na podnikanie v pomere 50 %?

Odpoveď
Ak daňovník využíva motorové vozidlo výlučne na podnikanie, môže si do daňových výdavkov zahrňovať paušálne výdavky na spotrebu PHL vo výške 80 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia, aj keď ostatné výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom bude uplatňovať
v 100 % preukázanej výške.

Ak daňovník využíva motorové vozidlo na podnikanie na 80 %, môže si do daňových výdavkov zahrnúť paušálne výdavky na spotrebu PHL vo výške 80 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie a ostatné výdavky súvisiace s motorovým vozidlom si uplatní vo výške 100 %.

Ak však daňovník využíva motorové vozidlo na podnikanie na 50 %, do daňových výdavkov si môže zahrnúť paušálne výdavky na spotrebu PHL vo výške 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie, aj keď ostatné výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom si môže uplatniť vo výške 100 %.

Otázka č. 5 – Uplatňovanie výdavkov na majetok daňovníka, ktorý bol poskytnutý zamestnancovi aj na súkromné používanie ako zamestnanecký benefit
Daňovník obstaral v príslušnom zdaňovacom období notebook v hodnote 2000 eur a mobil v hodnote 600 eur, na ktorý platí paušál mesačne 40 eur. Tento majetok poskytol svojmu zamestnancovi aj na súkromné používanie ako zamestnanecký benefit dohodnutý v pracovnej zmluve so zamestnancom. Môže daňovník výdavky na notebook a mobil zahrnúť do daňových výdavkov v plnej výške?

Odpoveď
Ak je poskytnutie notebooku a mobilu zamestnancovi aj na súkromné účely dohodnuté v pracovnej zmluve, pričom zamestnávateľ zdaňuje zamestnancovi toto nepeňažné plnenie ako príjem zo závislej činnosti, potom si môže daňovník ako zamestnávateľ zahrňovať do daňových výdavkov odpis notebooku, obstarávaciu cenu mobilu, ako aj paušál za používanie mobilu v plnej výške bez akéhokoľvek obmedzenia.

Otázka č. 6 – Uplatňovanie výdavkov na motorové vozidlo poskytnuté zamestnancovi na služobné aj súkromné používanie v 9. roku od zaradenia vozidla do užívania
Daňovník ako zamestnávateľ obstaral v roku 2013 osobné motorové vozidlo, ktoré v roku 2021 poskytol svojmu zamestnancovi na služobné aj súkromné používanie. Nakoľko sa jedná už o 9. rok od zaradenia vozidla do používania, zamestnancovi už zamestnávateľ nezdaňuje nepeňažný príjem zo závislej činnosti v súvislosti s používaním tohto vozidla podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov. Vzniká zamestnávateľovi povinnosť v roku 2020 uplatňovať výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla v pomernej výške v závislosti od pomeru používania vozidla na zabezpečenie zdaniteľného príjmu?

Odpoveď
Áno. Keďže sa už ustanovenie § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov neaplikuje, zamestnávateľ je povinný postupovať v súlade s § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015 a všetky výdavky súvisiace s týmto motorovým vozidlom je povinný uplatňovať v daňových výdavkoch v pomernej časti. Uvedené platí aj v prípade, ak by poskytnutie motorového vozidla zamestnancovi bolo dohodnuté v pracovnej zmluve, v kolektívnej zmluve, v internom predpise zamestnávateľa alebo v inej zmluve ako zamestnanecký benefit, nakoľko už nedochádza k zdaňovaniu príjmu zo závislej činnosti.

Otázka č. 7 – poskytnutie mobilného telefónu aj na súkromné účely
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi mobilný telefón na používanie aj na súkromné účely. Mesačne fakturovaný paušál hovorného je 50 eur. Po preskúmaní mesačného podrobného výpisu hovorov zamestnanca zamestnávateľ zistil, že zamestnanec súkromne pretelefonoval 40%. Aké sú možnosti zamestnávateľa pri uplatnení do daňových výdavkov?

Odpoveď
Možnosti zamestnávateľa pri uplatnení do daňových výdavkov sú nasledovné:

Daňový výdavok                             Nepeňažný príjem zamestnanca

80%      40 eur                                                                   --

60%       30 eur                                                                   --

100%     50 eur                                                           20 eur (§ 2/c; 40%)

                                                                                   10 eur (§ 2/c; 20%)

Otázka č. 8 – poskytnutie mobilného telefónu aj na súkromné účely
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi mobilný telefón na používanie aj na súkromné účely. Mesačne fakturovaný paušál hovorného je 50 eur. Po preskúmaní mesačného podrobného výpisu hovorov zamestnanca zamestnávateľ zistil, že zamestnanec súkromne pretelefonoval 15%. Aké sú možnosti zamestnávateľa pri uplatnení do daňových výdavkov?

Odpoveď
Možnosti zamestnávateľa pri uplatnení do daňových výdavkov sú nasledovné:

Daňový výdavok                             Nepeňažný príjem zamestnanca

80%       40 eur                                                                  --

85%       42,50 eur                                                             --

100%     50  eur                                                  7,50  eur(§ 2/c; 15%)

                                                                              10 eur (§ 2/c; 20%)