Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Register UZ > Čo je register ÚZ a aké doklady sa do registra ukladajú

Čo je register ÚZ a aké doklady sa do registra ukladajú

Register účtovných závierok je informačným systémom verejnej správy, správcom ktorého je Ministerstvo financií SR. Prevádzkovateľom registra je rozpočtová organizácia ministerstva DataCentrum (ďalej len "prevádzkovateľ registra"). Bližšie informácie o registri sú zverejnené na internetovej stránke Registra účtovných závierok www.registeruz.sk

Do registra účtovných závierok sa ukladajú

 • riadne individuálne účtovné závierky,
 • mimoriadne individuálne účtovné závierky,
 • riadne konsolidované účtovné závierky,
 • mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
 • súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
 • výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a (ÚZ podľa medzinárodných účtovných štandardov a § 22 (konsolidovaná ÚZ),
 • správy audítorov,
 • individuálne výročné správy,
 • konsolidované výročné správy,
 • ročné finančné správy podľa osobitného predpisu,
 • oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. 

FAQ

Otázka č. 1 – Ročná finančná správa                                                                                                                                                               

Mohli by ste prosím uviesť, ktoré účtovné jednotky budú zostavovať ročnú finančnú správu?                                                                   Odpoveď                                                                                                                                                                                                          

Zákon o účtovníctve sa odvoláva na § 34 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov, podľa ktorého je emitent (akcií alebo dlhových cenných papierov) povinný najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia zverejniť ročnú finančnú správu a zabezpečiť, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej počas piatich rokov.

Ročná finančná správa obsahuje

a) výročnú správu vypracovanú v súlade s § 20 zákona o účtovníctve,

b) ÚZ  overenú audítorom, ak táto ÚZ  nie je súčasťou výročnej správy,

c) vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta k ÚZ a výročnej správe.

Uvedené účtovné jednotky, ktoré zostavujú ročnú finančnú správu, ukladajú ÚZ a výročnú správu ako súčasť ročnej finančnej správy.

Ďalšie požiadavky na zostavenie ročnej finančnej správy sú ustanovené v § 34 zákona o burze cenných papierov.

Otázka č. 2 – Priebežná účtovná závierka                                                                                                                                                        

Ukladá sa do registra účtovných závierok aj priebežná účtovná závierka?                                                                                                            Odpoveď                                                                                                                                                                                                        

Priebežná účtovná závierka sa do registra účtovných závierok neukladá. Doručuje sa len daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania.    

Otázka č. 3 – Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky                                                                                                               

Účtovná jednotka v lehote na podanie DP uložila do registra schválenú účtovnú závierku. Musí uložiť do registra ÚZ osobitne ešte aj oznámenie o dátume schválenia ÚZ?                                                                                                                                                          Odpoveď                                                                                                                                                                                                               

Ak účtovná jednotka uložila do registra ÚZ schválenú účtovnú závierku, oznámenie o jej schválení už neposiela. 

Otázka č. 4 – Čo je súčasťou oznámenia o dátume schválenia ÚZ                                                                                                               

Účtovná jednotka chce oznámiť správcovi dane dátum schválenia účtovnej závierky. Má ho poslať na osobitnom liste a musí k nemu znova priložiť účtovnú závierku?                                                                                                                                                                                 Odpoveď                                                                                                                                                                                                             

Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky stanovilo MF SR samostatným Opatrením č. MF/22497/2014-74, ktoré je zverejnené na stránkach FR SR v daňových a colných tlačivách. Súčasťou oznámenia nie je žiadna príloha.