Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Uzávierky na účely zákona o ERP > Denná, prehľadová a intervalová uzávierka pri používaní pokladnice e-kasa klient

Denná, prehľadová a intervalová uzávierka pri používaní pokladnice e-kasa klient

Podnikateľ, ktorý na evidovanie tržieb používa pokladnicu e-kasa klient (ďalej  „PEKK“), dennú uzávierku, prehľadovú uzávierku a intervalovú uzávierku nemá povinnosť vyhotovovať  (zo zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice mu táto povinnosť nevyplýva). Podnikateľ, ktorý používa PEKK má možnosť si pozrieť reporty a vystavené doklady aj v
e-kasa zóne na portály Finančnej správy. V e-kasa zóne podnikateľa sa nachádzajú možnosti „Dostupné reporty“ a „Reporty na vyžiadanie“. V časti „Dostupné reporty“ sa zobrazujú sumárne obraty a evidované doklady. Uvedené reporty sa generujú automaticky po skončení príslušného mesiaca, spravidla do 5 dní nasledujúceho mesiaca. Report „Sumárne obraty“ obsahuje sumárne údaje za všetky používané PEKK.
Pri reporte „Evidované doklady“ si podnikateľ vyfiltruje kód PEKK za ktorú chce stiahnuť daný report. Zobrazia sa evidované doklady za daný kód PEKK. V časti „Reporty na vyžiadanie“ sa nachádzajú historické dáta, kde sa budú v budúcnosti zobrazovať jednotlivé reporty za predchádzajúce roky (reporty staré minimálne 3 roky).

FAQ

Otázka č. 1 - uzávierky vo virtuálnej registračnej pokladnici (ďalej  „VRP“)
Aké uzávierky je možné vo VRP vyhotoviť?
Odpoveď
VRP umožňuje vyhotovenie intervalovej uzávierky a prehľadovej uzávierky. Podnikateľ má možnosť vo VRP vytvoriť aj reporty a to konkrétne:
•Základný report – zobrazuje doklady vytvorené za zvolené obdobie,
•Rozšírený report – zobrazuje doklady spolu s položkami dokladu za zvolené obdobie,
•Report predaja – zobrazuje položky predané za zvolené obdobie,
•Report pokladníc – zobrazuje v sume podrobnosti o obratoch, dokladoch a rozpise DPH pre zvolené pokladnice (ak ich má podnikateľ viac) a za zvolené obdobie
•Report prihlásení – zobrazuje podrobnosti o prihlásení za zvolené obdobie.

Otázka č. 2 – uzávierky v on-line registračnej pokladnici (ďalej „ORP“)
Aké uzávierky je možné v ORP vyhotoviť?
Odpoveď
Nakoľko zákon o ERP neustanovuje tvorbu uzávierok, je potrebné sa informovať u konkrétneho dodávateľa, distribútora alebo výrobcu ORP aké možnosti ponúka konkrétny typ ORP.

Otázka č. 3 – potreba uzávierok pre účely účtovníctva
Z akého reportu má podnikateľ vychádzať pre účely účtovníctva? Z reportu z e-kasa zóny alebo z reportu ORP?
Odpoveď
Je na samotnom podnikateľovi z akých podkladov bude pre účtovníctvo vychádzať. Ak ORP umožňuje aj tvorbu uzávierky, je na samotnom podnikateľovi, či bude vychádzať z uzávierok alebo z reportov dostupných v e-kasa zóne.

Poznámka:
Niektoré ORP nepodporujú tvorbu uzávierok, tak v takomto prípade je pre podnikateľa smerodajný report z e-kasa zóny.