Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Uzávierky na účely zákona o ERP > Denná, prehľadová a intervalová uzávierka pri používaní VRP

Denná, prehľadová a intervalová uzávierka pri používaní VRP

Podnikateľ, ktorý na evidovanie tržieb používa VRP, dennú uzávierku nevyhotovuje  (zo zákona o ERP mu táto povinnosť nevyplýva).
Intervalová uzávierka sa vyhotovuje za zvolený časový interval. Môže byť súhrnná alebo podrobná (napr. od 01.1. do 31.1.). Jej spracovanie v systéme trvá dlhšie, odporúčame ju dať vytvoriť na konci pracovného času.
Prehľadová uzávierka je tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby. Vo VRP túto uzávierku je možné vyhotoviť maximálne za 3 dni dozadu.

FAQ

Otázka č. 1 - uzávierky vo VRP
Aké uzávierky je možné vo VRP vyhotoviť?
Odpoveď
VRP musí umožňovať vyhotovenie a vytlačenie intervalovej uzávierky a prehľadovej uzávierky. Zákon o ERP podnikateľovi neukladá povinnosť ich vyhotovovania ani tlačenia. Podnikateľ si teda intervalovú a prehľadovú uzávierku vyhotoví a vytlačí podľa potreby, prípadne ak ho o to požiada daňový alebo colný úrad.

Otázka č. 2 - vyhotovenie dennej uzávierky pri VRP
Je podnikateľ povinný pri evidovaní tržieb do VRP vyhotovovať dennú uzávierku?
Odpoveď
Pri používaní VRP nie je povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku. Ak by podnikateľ potreboval vedieť údaje o denných tržbách, je možné dennú uzávierku vyhotoviť v rámci intervalovej uzávierky v rozsahu daného mesiaca.

Otázka č. 3 - vyhotovenie dennej uzávierky pri súbehu ERP a VRP
Podnikateľ používajúci súbežne ERP a VRP má povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku z obidvoch pokladníc?
Odpoveď
Dennú uzávierku podnikateľ vyhotovuje iba pri používaní ERP a len za dni, v ktorých mal tržbu. Pri používaní VRP nie je povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku.