Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Predajné miesto na účely zákona o ERP (prenosná pokladnica) > Predajné miesto a prenosná pokladnica - ERP - platné do 30.6.2019

Predajné miesto a prenosná pokladnica - ERP - platné do 30.6.2019

Pokladničný doklad musí obsahovať obchodné meno, sídlo  alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania. Predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba. 
Podnikateľ, ktorý je povinný používať ERP, môže na rôznych predajných miestach v odlišnom čase  používať jednu – tú istú  ERP.

 
FAQ
 
Otázka č. 1  - povinnosti podnikateľa v prípade rozšírenia predajného miesta (vopred neznáme predajné miesta)
Kaderníčka vykonáva kadernícke služby iba na adrese kamennej prevádzky, avšak príležitostne túto službu chce vykonávať aj doma u zákazníka. Môže byť používaná pri poskytovaní tejto služby jedna ERP?
Odpoveď
V prípade používania ERP v kombinácii viacerých predajných miest, pričom k evidovaniu tržieb bude dochádzať v odlišnom čase na trvalom predajnom mieste (na kamennej prevádzke) ako aj na miestach vopred neznámych (u zákazníka a pod.), je možné používať jednu ERP. V knihe ERP však táto skutočnosť musí byť uvedená, t.j. okrem adresy trvalého predajného miesta (na adrese kamennej prevádzky) je potrebné  v knihe ERP doplniť údaj „prenosná pokladnica“. 
Pri zmene, resp. doplnení predajného miesta  podnikateľ je povinný v lehote do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti predložiť daňovému úradu knihu ERP za účelom vykonania zmien týchto údajov v evidencii daňového úradu. 
Uvedenú zmenu okrem knihy ERP je potrebné vykonať aj v ERP, a to výmenou fiskálnej pamäte.
 
Otázka č. 2  - používanie jednej ERP na rôznych predajných miestach
Podnikateľ  prijíma tržby okrem svojej prevádzky (adresy trvalého predajného miesta) aj na vopred neznámych miestach v odlišnom čase. Je povinný podnikateľ používať dve ERP?
Odpoveď
Nie je povinný, nakoľko podnikateľ prijíma tržbu v odlišnom čase, avšak pokladničný doklad musí  obsahovať o. i. aj miesto podnikania FO alebo sídlo PO a taktiež údaj  „prenosná pokladnica“. Táto skutočnosť musí byť uvedená aj v knihe ERP, t.j. okrem adresy trvalého predajného miesta (na adrese kamennej prevádzky) kniha ERP musí obsahovať aj údaj  „prenosná pokladnica“ a zároveň  tieto údaje (vrátane prenosnej pokladnice) musia byť zaznamenané aj v evidencii daňového úradu.