Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > Vedenie záznamov > Vedenie záznamov zahraničnej osoby

Vedenie záznamov zahraničnej osoby

Záznamovú povinnosť platiteľa dane upravuje § 70 zákona o DPH. Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a o dovoze tovaru. V záznamoch sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Na účely odpočítania dane vedie platiteľ záznamy v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane a bez možnosti odpočítania dane.  Platiteľ vedie záznamy aj o platbách prijatých pred dodaním tovarov a služieb a o platbách poskytnutých pred dodaním tovarov a služieb.