Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Poukázanie podielu zaplatenej dane zamestnancom > Ako poukazuje zamestnanec 2% resp. 3% z ním zaplatenej dane

Ako poukazuje zamestnanec 2% resp. 3% z ním zaplatenej dane

Daňovník - zamestnanec, je oprávnený sa rozhodnúť pre poukázanie časti dane, ktorú zaplatil zo svojich príjmov za zdaňovacie obdobie (kalendárny rok), že 2% resp. 3% dane poukáže na osobitný účel.

Zamestnanec  môže podiel zaplatenej dane poukázať dvomi spôsobmi, v závislosti od toho akým spôsobom bola vysporiadaná daňová povinnosť  z jeho príjmov.

UPOZORNENIE

Nakoľko lehota na vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2019 a podania Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane... za rok 2019 uplynula počas obdobia pandémie (15. apríla 2020 a 30.apríla 2020),  v súlade s § 22 zákona č. 67/2020 Z. z.,  zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2019, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. septembra 2020 a zamestnanci vyhlásenie spolu s týmto potvrdením podajú správcovi dane najneskôr do 30. septembra 2020.

 

Otázka  – Vystavenie potvrdenia o zaplatení dane
Chcem sa informovať ohľadne 2% z dane za rok 2018, ktoré som chcel ako zamestnanec v apríli 2019  poukázať. Zamestnávateľ mi spravil ročné zúčtovanie, avšak som si vraj nezaznačila v žiadosti o ročné zúčtovanie, že chcem vystaviť aj potvrdenie o zaplatení dane tak mi ho na personálnom oddelení odmietli vystaviť.
Je vystavenie potvrdenia o zaplatení dane podmienene tým, že si žiadateľ musí tuto skutočnosť zaznačiť v žiadosti?  Nemôže mi zamestnávateľ potvrdenie vystaviť bez toho?
Odpoveď
V súlade s § 39 ods. 7 zákona o dani z príjmov je zamestnávateľ povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť aj potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50, pričom vzor tohto potvrdenia určí finančné riaditeľstvo.
V súlade s uvedeným zamestnanec žiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane podaním žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov a vyplnením jej VI. časti alebo iným spôsobom (listom..). Ak ste uvedenú časť žiadosti nevyplnili ani iným spôsobom nepožiadali o vystavenie tohto potvrdenia , zamestnávateľ toto potvrdenie nevystavuje. Postup zamestnávateľa vo Vami uvedenom prípade bol v súlade s § 39 ods. 7 zákona o dani z príjmov.