Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Opravné položky > Opravné položky podľa prechodných ustanovení (rok 2002 a 2003)

Opravné položky podľa prechodných ustanovení (rok 2002 a 2003)

K nepremlčaným rizikovým pohľadávkam  vzniknutým do 31.12.2003 a splatným po 31.12.2001, ktoré boli zahrnuté do  príjmov, sa uznajú za  daňový výdavok  OP v zmysle  § 52 ods.18 zákona o dani z príjmov, ktorý odkazuje ešte na § 25 ods.1 písm. v) bod 3 zákona č. 366/1999 Zb. z. o daniach z príjmov za týchto podmienok:
  • ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 24 mesiacov, je daňovým výdavkom OP do výšky 50 % hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva
  • ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 36 mesiacov, je daňovým výdavkom OP do výšky 75 % hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva