Prijmy, nevylučujúce poberanie ZP v r. 2014

Príjmy, ktoré neovplyvňujú poberanie/resp. uplatnenie nároku na zamestnaneckú prémiu v r. 2014, aj v r. 2015,  sú:

1. Príjmy, ktoré sa neuvádzajú do daňového priznania resp. ročného zúčtovania
  • oslobodené príjmy od dane z príjmov, okrem podielov na zisku bez majetkovej účasti
  • príjmy zdanené zrážkovou daňou – t.j. príjmy daňovo vysporiadané.

2. Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm.:
  • i) vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie20),  sociálne poistenie21) a sociálne zabezpečenie22), o ktoré si daňovník znížil podľa odseku 8 v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjmy zo závislej činnosti.
  • j) odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára,
  • k) nepeňažné plnenie poskytnuté od bývalého zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku podľa osobitného predpisu alebo osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia.

Osobitnými predpismi sú podľa odkazov 20), 21) a 22):
20) Napríklad zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
22) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

FAQ

Otázka č.1 -  Poberanie oslobodených príjmov na nárok na zamestnaneckú prémiu (ZP)
Zamestnanec okrem príjmov zo závislej činnosti (ZČ) za12 mesiacov dosiahol v roku 2014 aj príjmy z predaja bytu a z prenájmu.
Konkrétne ide o príjmy z predaja bytu, ktoré boli (podľa podmienok zákona) oslobodené od dane.
V roku 2014 poberal aj príjmy z prenájmu, ktoré nepresiahli výšku 500 € a sú podľa podmienok vymedzených zákonom oslobodené od dane.
Odpoveď
Zamestnancovi vzniká nárok na zamestnaneckú prémiu za 12 mesiacov, nakoľko v príslušnom zdaňovacom období poberal aj oslobodené príjmy, ktorých výška a charakter neovplyvňuje nárok na ZP. Výška ZP je vo výške v závislosti od výšky príjmov zo ZČ a vyčísleného základu dane na účel výpočtu ZP.

Otázka č. 2 - Poberanie daňovo vysporiadaných príjmov
Zamestnancovi okrem príjmov zo závislej činnosti 10 mesiacov plynuli v roku 2014 aj úroky z vkladnej knižky, z ktorých banka zrazila daň zrážkou. Vzniká zamestnancovi nárok na zamestnaneckú prémiu ?
Odpoveď
Zamestnanec si môže si pri splnení všetkých podmienok pre zamestnaneckú prémiu uplatniť nárok na ňu (ZP), nakoľko daň vybraná zrážkou z úrokov na vkladných knižkách považuje za daňovo vysporiadanú.
Výška zamestnaneckej prémie bude prepočítaná na 10 kalendárnych mesiacov, nakoľko  zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti plynuli zamestnancovi iba za tieto mesiace.
 
Otázka č. 3 – Poberanie príjmov za výkon funkcie predsedu komisie pre referendum (v r. 2015)
Má vplyv na výpočet alebo výšku zamestnaneckej prémie poberanie príjmov za prácu v komisii pre referendum v roku 2015?
Odpoveď
Poberanie  príjmov členov alebo predsedov komisií pre referendum (príjmy uvedené v § 5 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov), nevylučuje nárok na zamestnaneckú prémiu. (Nakoľko nejde o príjmy uvedené v ustanovení § 32a ods. 1 písm. a) bod 4. zákona, ktoré negatívne ovplyvňujú nárok na zamestnaneckú prémiu.)