Účtovný záznam, oprava

Ak účtovná jednotka zistí, že niektorý účtovný záznam jej účtovníctva je neúplný, nepreukázateľný, nesprávny alebo nezrozumiteľný, je povinná vykovať bez zbytočného odkladu jeho opravu.
Oprava v účtovnom zázname sa musí vykonať tak, aby bolo možné
- určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala opravu,
- deň vykonania opravy
- a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou aj po oprave.
Na opravu  účtovného zápisu treba vždy vyhotoviť účtovný doklad.
Oprava v účtovnom zázname nesmie viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti, nezrozumiteľnosti alebo neprehľadnosti účtovníctva.
Účtovný záznam, ktorý je nečitateľný alebo ho nemožno previesť do čitateľnej podoby, sa hodnotí, ako keby ho účtovná jednotka neviedla.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Oprava účtovného prípadu po schválení účtovnej závierky
Valné zhromaždenie schválilo dňa 16.9.2014 v spoločnosti s.r.o. účtovnú závierku za účtovné obdobie kalendárneho roka 2013, ktorá bola zostavená 27.3.2014. Dňa 20.9.2014 účtovníčka zistila, že neboli zaúčtované dva účtovné prípady, skutočnosti ktorých sa týkajú účtovného obdobia 2013. Je možné vykonať opravu do účtovného obdobia 2013 a podať znovu účtovnú závierku po oprave chyby? Jedná sa o chybu, ktorá má dopad na verné zobrazenie účtovníctva.
Odpoveď
Ak účtovná jednotka zistí chybu v účtovníctve po schválení účtovnej závierky, už túto chybu nemôže opraviť žiadnym spôsobom v účtovných knihách schváleného účtovného obdobia a nemôže ani  zmeniť údaje v účtovných výkazoch (v schválenej účtovnej závierke). Opravu vykoná účtovná jednotka v tom účtovnom období, keď chybné skutočnosti zistila, v tomto prípade v mesiaci 09/2014.