Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Nezdaniteľné časti základu dane > Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2020

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2020

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.

Čiastkový základ dane vyčíslený z tzv. pasívnych príjmov (napr. z príjmu z prenájmu nehnuteľností, príjmu z nepeňažnej výhry, príjmu z predaja nehnuteľnosti, príjmu z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka predstavuje 21,0-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Keďže suma životného minima k 1.1.2020 je stanovená vo výške 210,20 eura, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje pre rok 2020 sumu 4 414,20 eura. Túto sumu nezdaniteľnej časti  základu dane na daňovníka si môže daňovník uplatniť v roku 2020 prípade, ak jeho základ dane vykázaný za rok 2020 je rovný alebo je nižší ako 19 506,56 eura (čo predstavuje 92,8-násobok sumy životného minima).

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 506,56 eura, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa určí ako rozdiel medzi sumou 9 290,84 (vypočítaná ako 44,2-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom

  • starobného dôchodku,
  • vyrovnávacieho príplatku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • starobného dôchodkového sporenia,
  • výsluhového dôchodku,

alebo ak bol poberateľom dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku zo zahraničia alebo obdobného výsluhového dôchodku zo zahraničia.

Na nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka nemá nárok ani daňovník, ktorému bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane stanovená pre zdaňovacie obdobie. Ak teda daňovník je poberateľom dôchodku už k 1.1.2020, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2020 iba v prípade, ak ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2020 v úhrne nepresiahne sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje v tomto prípade rozdiel medzi sumou 4 414,20 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

Ak sa daňovník stal dôchodcom v priebehu roka 2020 (teda nebol poberateľom dôchodku k 1.1.2020), vzniká mu nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka  v závislosti od vykázaného základu dane.
 

FAQ

Otázka č. 1 - Výpočet NČZD na daňovníka
Akú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže uplatniť daňovník, ktorý bol v roku 2020 zamestnaný iba 5 mesiacov a dosiahol základ dane z príjmov zo závislej činnosti 6 920 eur? 
Odpoveď
Keďže základ dane daňovníka nepresiahol sumu 19 506,56 eur, daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v sume 4 414,20 eura. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa neprepočítava na počet mesiacov dosahovania príjmu.
 
Otázka č. 2 - Výpočet NČZD na daňovníka
Aká bude nezdaniteľná časť základu dane, ak daňovník v roku 2020 dosahoval príjmy z podnikania, pričom vykázal základ dane 24 400 eur?
Odpoveď
Výška nezdaniteľnej časti základu dane sa stanoví nasledovne:
9 290,84 – (24 400 : 4) = 3 190,84
Daňovník si po skončení zdaňovacieho obdobia v podanom daňovom priznaní uplatní nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 190,84 eura.
 
Otázka č. 3 - Výpočet NČZD na daňovníka
Aká bude nezdaniteľná časť základu dane, ak daňovník SZČO poberajúci príjmy z podnikania dosiahne v roku 2020 základ dane 46 800 eur?
Odpoveď
Výška nezdaniteľnej časti základu dane sa stanoví nasledovne:
9 290,84 – (46 800 : 4) = - 2 409,16
Daňovník po skončení zdaňovacieho obdobia si v podanom daňovom priznaní nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, pretože mu nevznikol na jej uplatnenie nárok z dôvodu vysokého základu dane.
 
Otázka č. 4  - NČZD u poberateľa starobného dôchodku
Daňovníkovi bol priznaný starobný dôchodok od 2.1.2020. Naďalej dosahuje príjem z podnikania. Má aj v roku 2020 nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?
Odpoveď
Nakoľko daňovník nebol k 1.1.2020 poberateľom starobného dôchodku, má nárok v roku 2020 na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.
 
Otázka č. 5 – NČZD u poberateľa výsluhového dôchodku
Daňovník poberá celý rok 2020 výsluhový dôchodok vo výške 850 eur, t.j. ročný dôchodok bude vo výške 10 200 eur. V roku 2020 dosahuje aj príjem zo závislej činnosti. Môže si pri príjme zo závislej činnosti uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?
Odpoveď
Nemôže, nakoľko suma výsluhového dôchodku vyplateného v roku 2020 presiahla sumu 4 414,20 eura.
.     
Otázka č. 6 – NČZD u daňovníka, ktorému bol spätne vyplatený starobný dôchodok
V roku 2020 bol daňovníkovi spätne priznaný starobný dôchodok od 1.6.2018 vo výške 480 eur. Je povinný za rok 2018 a 2019 opraviť svoju daňovú povinnosť, keďže si uplatnil NČZD na daňovníka?
Odpoveď
Za rok 2018 daňovník nie je povinný opraviť svoju daňovú povinnosť, nakoľko v roku 2018 má nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka, keďže nebol k 1.1.2018 poberateľom starobného dôchodku. Povinnosť opravy daňovej povinnosti má za rok 2019, a to podaním dodatočného daňového priznania, v ktorom zvýši základ dane o sumu uplatnenej nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 3 937,35 eura, keďže za rok 2019 mu nevznikol nárok. Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka mu nevznikne ani v roku 2020, nakoľko poberá starobný dôchodok celý rok 2020 a suma dôchodku vyplateného v roku 2020 presiahne sumu NČZD na dańovníka platnú pre rok 2020, t. j . 4 414,20 eura.
 
Otázka č. 7 – NČZD u daňovníka, ktorý poberá starobný dôchodok aj vdovský dôchodok
Starobná dôchodkyňa dosahuje v roku 2020 príjem z osobnej asistencie ťažko postihnutej osoby. Poberá aj vdovský dôchodok po zomrelom manželovi. Započíta sa suma vdovského dôchodku do úhrnu dôchodku pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2020? Základ dane daňovníčky za rok 2020 bude nižší ako 19 506,56 eura.
Odpoveď
Ak úhrn starobného dôchodku vyplateného v roku 2020 nepresiahne sumu 4 414,20 eura, vznikne daňovníčke nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka vo výške rozdielu medzi sumou 4 414,20 a úhrnnou sumou vyplateného starobného dôchodku. Vyplatená suma vdovského dôchodku sa do úhrnu vyplatených dôchodkov nezapočitáva. 
 
Otázka č. 8 – Vyplatenie 13. dôchodku starobnému dôchodcovi
Súčasne s vyplateným starobným dôchodkom bol daňovníkovi v decembri 2020 vyplatený i 13. dôchodok. Zahŕňa sa tento 13. dôchodok do úhrnu dôchodku pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane? Základ dane daňovníka bude nižší ako 19 506,56 eura.
Odpoveď
Nie, nakoľko 13. dôchodok nie je starobným dôchodkom, ale štátnou sociálnou dávkou. 
 
Otázka č. 9 – NČZD u poberateľa invalidného dôchodku
Daňovník je poberateľom invalidného dôchodku. V roku 2020 začal podnikať a bude dosahovať príjem zo živnosti. Má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2020 v plnej výške?
Odpoveď
Poberateľ invalidného dôchodku má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v plnej výške, ak jeho základ dane vykázaný za rok 2020 nepresiahne sumu 19 506,56 eura.
 
Otázka č. 10 – NČZD u daňovníka s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti
Daňovník poberá starobný dôchodok vo výške 250 eur, t. j. ročný dôchodok má vo výške 3 000 eur. V roku 2020 dosahuje aj príjem z prenájmu nehnuteľnosti. Akú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka si bude môcť uplatniť pri podaní daňového priznania za rok 2020?
Odpoveď
Daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka, nakoľko poberá iba príjem z prenájmu nehnuteľnosti. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka je možné uplatniť iba pri príjmoch zo závislej činnosti a príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. 

Otázka č. 11 - NČZD u daňovníka, ktorý je poberateľom výsluhového dôchodku zo zahraničia 
Má nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka daňovník, rezident Slovenskej republiky, dosahujúci príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak je poberateľom výsluhového dôchodku z Českej republiky?
Odpoveď
U poberateľa výsluhového dôchodku zo zahraničia sa postupuje rovnako, ako u poberateľa výsluhového dôchodku zo SR. Ak je daňovník poberateľom výsluhového dôchodku k 1.1.2020, potom mu nevzniká nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka za rok 2020.  Iba v prípade, že úhrn výsluhového dôchodku vyplateného v roku 2020 nepresiahne sumu 4 414,20 eura, má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške rozdielu medzi sumou 4 414,20 a úhrnou sumou vyplateného dôchodku.