Povinnosť podnikateľa pri ukončení prevádzky VRP

FAQ

Otázka č. 1 - oznamovacia povinnosť pri ukončení prevádzky VRP
Dokedy je podnikateľ, ktorý  ukončí používanie VRP, povinný oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu?
Odpoveď
Podnikateľ, ktorý  ukončí používanie VRP, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť ktorémukoľvek  daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia  používania VRP.

Otázka č. 2 - oznamovacia povinnosť pri strate prihlasovacích údajov
Aké povinnosti má podnikateľ, v prípade ak stratí prihlasovacie údaje (heslo) – nevie sa prihlásiť do VRP?
Odpoveď
Ak sa podnikateľ nevie prihlásiť (zabudol, stratil heslo) do aplikácie VRP, je potrebné oznámiť stratu prihlasovacích údajov daňovému úradu.  

Otázka č. 3 -  spôsoby doručenia oznámenia o ukončení používania VRP alebo oznámenia straty prihlasovacích údajov
Akou formou sa zasiela daňovému úradu oznámenie o ukončení používania VRP, resp. oznámenie straty prihlasovacích údajov?
Odpoveď
Oznámenie o ukončení používania VRP ako aj oznámenie straty prihlasovacích údajov môže podnikateľ vypísať aj v elektronickej forme  cez 
https://vrp.financnasprava.sk/#/login. Po jeho vyplnení a uložení podnikateľ predmetné oznámenie vytlačí a podpísané doručí ktorémukoľvek daňovému úradu.
Žiadosť sa môže doručiť tromi spôsobmi, a to:
   • naskenovať ho a zaslať elektronicky (nie mailom) ako prílohu Všeobecného podania naportáli finančnej správy v časti register,
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.297.html ,  táto možnosť sa  týka len tých podnikateľov, ktorí majú s daňovým úradom podpísanú dohodu podľa § 13 ods. 5 zákona   č. 563/2009 Z. z.  o  správe daní   a  o  zmene  a   doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov alebo kvalifikovaný elektronický podpis - KEP alebo aktivovanú eID kartu - občiansky preukaz),
   • podať osobne na podateľni daňového úradu,
   • alebo zaslať poštou na ktorýkoľvek daňový úrad.
Ak podnikateľ chce opätovne používať VRP, je povinný vyplniť novú žiadosť o pridelenie kódu do VRP.

Otázka č. 4 -  READ ONLY
Po oznámení o strate prihlasovacích údajov,  DÚ doručí podnikateľovi obálku read only. Čo znamená tento pojem?
Odpoveď
READ ONLY je pojem používaný pre sprístupnenie aplikácie VRP v móde „PRE ČÍTANIE“. Mód „PRE ČÍTANIE“ je nastavený podnikateľovi po ukončení používania VRP. V tomto móde nie je možné realizovať aktívne úkony (t.j. vytváranie pokladničných dokladov). Mód slúži podnikateľovi pre prístup k historickým údajom ním vytvorených pokladničných dokladov, ktoré sú mu sprístupnené po celú dobu archivácie týchto dát.

Otázka č. 5 -  paragóny pri strate prihlasovacích údajov
Môže podnikateľ, ktorý používal VRP (prihlasovacie údaje), v prípade straty hesla (prihlasovacích údajov) vyhotovovať paragóny v zmysle zákona o ERP?
Odpoveď
Podnikateľ v prípade straty prihlasovacích údajov do VRP vyhotovuje paragóny v zmysle zákona o ERP až do doby ukončenia používania VRP daňovým úradom.