Príjem charakteru dividend (podielov na zisku) zo zahraničia

V prípade, že rezident SR v zdaňovacom období roku 2016 obdržal dividendy (podiely na zisku) zo zahraničia, pri ich zdaňovaní sa v prípade zmluvného štátu postupuje v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s týmto štátom a zákonom o dani z príjmov. Zdaňovanie dividend a výška sadzby dane je v zmluvách vymedzená v článku „Dividendy“.


Podiely na zisku a tiež podiely na zisku zahraničnej právnickej osoby, ktorá má obdobné daňovoprávne charakteristiky ako obchodná spoločnosť alebo družstvo založené podľa právnych predpisov SR, vyplatené z hospodárskeho výsledku spoločnosti vykázanom po 1.1.2004, nie sú podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov (platného do 31.12.2016) predmetom dane a daňovník ich neuvádza v daňovom priznaní podanom v SR.
 
FAQ
Otázka č. 1 – Výplata dividend z Rakúska
Rezidentovi SR v roku 2016 rakúska spoločnosť vyplatila podiely na zisku, ktoré boli vykázané za rok 2015. Ako a kde sa zdania tieto príjmy?
Odpoveď
Právo na zdanenie tohto príjmu (dividend) má v zmysle zmluvy Rakúska republika, daň však nesmie presiahnuť 10% hrubej sumy dividend. Podmienkou, aby sa uplatnila limitovaná sadzba dane na zdanenie týchto dividend, je včasné preukázanie daňovej rezidencie daňovníka (rezidenta SR) a skutočného vlastníctva dividend vyplácajúcej spoločnosti. To, či Rakúska republika právo na zdanenie dividend využije a akým spôsobom, upravuje jej lokálna daňová legislatíva. Rezident SR tento príjem neuvedie vo svojom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2016 podanom v SR z dôvodu, že podľa zákona o dani z príjmov tento príjem nie je predmetom dane. 
 
Otázka č. 2 – Dividendy z ČR
Daňový rezident SR mal v septembri 2016 vyplatené dividendy v ČR zo zisku českej spoločnosti za rok 2015. Spoločnosť v ČR rozhodla o vyplatení dividend v apríli 2016 a podľa platného zákona o dani z príjmov ČR odviedla daň z dividend zrážkou príslušnému správcovi dane vo výške 15 % do 3 mesiacov od rozhodnutia.
Dividendy podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov nie sú v SR predmetom dane. Je možné vyžiadať daň z dividend zaplatenú v ČR? Je to možné v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretou medzi SR a ČR?
Odpoveď
Podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov (platného do 31.12.2016) predmetom dane nie je podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi; za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí.
V súlade s článkom 10 ods. 2  zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR (238/2003 Z. z.) sa dividendy môžu zdaniť aj v ČR, v ktorej je spoločnosť vyplácajúca dividendy rezidentom, a to podľa právnych predpisov tohto štátu, ak je však skutočný vlastník dividend rezidentom SR, daň takto uložená nepresiahne 15% hrubej sumy dividend.
Nakoľko ČR má podľa vyššie uvedeného ustanovenia zmluvy právo zdaniť predmetný príjem sadzbou dane 15 %, daňový rezident SR (FO), ktorý investoval finančné prostriedky na území ČR a poberá podiely na zisku zo zdrojov na tomto území, nemá právny nárok na vrátenie daní v SR. Keďže uvedené podiely na zisku nie sú predmetom dane na území SR, daňový rezident SR  ich nebude uvádzať pri vysporiadaní svojej celosvetovej daňovej povinnosti na území SR (tzn. nebude musieť dodaniť rozdiel medzi daňou zaplatenou na území ČR podľa zmluvy a sadzbou dane platnou na území SR).