Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (ďalej len "NČZD na daňovníka") - zamestnanca

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane len od základu dane z príjmov zo závislej činnosti (patria medzi tzv. "aktívne zdaniteľné príjmy"), a to v závislosti od dosiahnutého základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie.
Ak je základ dane daňovníka v roku 2019 rovný alebo je nižší ako 20 507 eur (100-násobok platného životného minima), nezdaniteľná časť je (19,2-násobok životného minima) suma 3 937,35 eur.
Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 20 507 eur, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 9 064,094 eur a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.
Daňovník sa nemôže rozhodnúť, že túto nezdaniteľnú časť, o ktorú sa znižuje základ dane, si neuplatní, nárok na ňu vyplýva priamo zo zákona o dani z príjmov vždy v nadväznosti na jeho dosiahnutý základ dane.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov sa sumy nezdaniteľných častí základu dane a niektoré iné sumy uvedené v tomto zákone upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima alebo zvýšenie sumy minimálnej mzdy.

Sumy životného minima a minimálnej mzdy, ktoré ovplyvňujú výšku súm potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2019, boli ustanovené:

- Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z. z. o úprave súm životného minima - od 1. júla 2019 suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu je 210,20 eur.

- Nariadením vlády SR č. 300/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019 - suma mesačnej minimálnej mzdy od 1.1.2019 je 520 eur.

 

FAQ

Otázka č. 1 – Základ dane nižší ako 20 507 eur
Akú výšku nezdaniteľnej časti na daňovníka si môže uplatniť zamestnanec s príjmami 12 000 € za rok 2019?
Odpoveď
Základ dane daňovníka - zamestnanca (podľa § 5 ods. 8 zákona) s príjmami zo závislej činnosti – zo zamestnania vo výške 12 000 eur prestavuje sumu 10 392 eur a výška NČZD na daňovníka pre rok 2019 je 3 937,35 eur.

Otázka č. 2 – NČZD na daňovníka a základ dane vyšší ako 20 507 eur
Akú výšku nezdaniteľnej časti na daňovníka si môže uplatniť zamestnanec, ktorý dosiahne príjem za rok 2019 vo výške 24 000  eur?
Odpoveď
Základ dane zamestnanca predstavuje sumu 20 784 eur (vypočítaný podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov z celkových zdaniteľných príjmov zamestnanca 24 000 eur) je vyšší ako 20 507 eur. NČZD na daňovníka predstavuje sumu: 9 064,094 - 5 196 (1/4  zo ZD 20 784) = 3 868,094 eur, po zaokrúhlení 3 868,10 eura.