Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (ďalej len "NČZD na daňovníka") - zamestnanca

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane len od základu dane z príjmov zo závislej činnosti (patria medzi tzv. "aktívne zdaniteľné príjmy"), a to v závislosti od dosiahnutého základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie.
Ak je základ dane daňovníka v roku 2021 rovný alebo je nižší ako 19 936,22 eur, nezdaniteľná časť je (19,2-násobok životného minima) suma 4 511,43 eur.
Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 936,22 eura, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 9 495,49 eura a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.
Daňovník sa nemôže rozhodnúť, že túto nezdaniteľnú časť, o ktorú sa znižuje základ dane, si neuplatní, nárok na ňu vyplýva priamo zo zákona o dani z príjmov vždy v nadväznosti na jeho dosiahnutý základ dane.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov sa sumy nezdaniteľných častí základu dane a niektoré iné sumy uvedené v tomto zákone upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima alebo zvýšenie sumy minimálnej mzdy.

Sumy životného minima, ktoré ovplyvňujú výšku súm potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2021 boli ustanovené:

- Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 174/2020 Z. z. o úprave súm životného minima - od 1. júla 2020 suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu je 214,83 eura.

 

FAQ

Otázka č. 1 – Základ dane nižší ako 19 936,22 eura
Akú výšku nezdaniteľnej časti na daňovníka si môže uplatniť zamestnanec s príjmami 12 000 € za rok 2021?
Odpoveď
Základ dane daňovníka - zamestnanca (podľa § 5 ods. 8 zákona) s príjmami zo závislej činnosti vo výške 12 000 eur prestavuje sumu 10 392 eur a výška NČZD na daňovníka pre rok 2021 je 4 511,43 eur.

Otázka č. 2 – NČZD na daňovníka a základ dane vyšší ako 19 936,22 eura
Akú výšku nezdaniteľnej časti na daňovníka si môže uplatniť zamestnanec, ktorý dosiahne príjem za rok 2021 vo výške 24 000 eur?
Odpoveď
Základ dane zamestnanca predstavuje sumu 20 784 eur (vypočítaný podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov z celkových zdaniteľných príjmov zamestnanca 24 000 eur) je vyšší ako 19 936,22 eura. NČZD na daňovníka predstavuje sumu: 9 495,49 - 5 196 (1/4  zo ZD 20 784) = 4 299,49