Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Odpočet daňovej straty > Odpočet daňových strát z predchádzajúcich rokov zo základu dane 2020

Odpočet daňových strát z predchádzajúcich rokov zo základu dane 2020

 

Od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) vykázaného v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020 je možné odpočítať daňovú stratu vykázanú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, a to rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ku dňu vyhlásenia konkurzu na daňovníka nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vyhlásenia konkurzu zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.

V daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 môže živnostník uplatniť odpočet daňových strát z predchádzajúcich zdaňovacích období, a to strát vykázaných z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nasledovne:

- 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2016
- 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2017
- 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2018
- 1/4 daňovej straty vykázanej za rok 2019

Živnostník, ktorý za zdaňovacie obdobie 2019 odpočítaval daňové straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (korona zákon), pri zostávajúcich častiach daňových strát vykázaných za roky 2016 až 2018 postupuje od roku 2020 v súlade s § 30 zákona o dani z príjmov, t. j. že zvyšné časti daňovej straty uplatní v rokoch, v ktorých by ich uplatnil podľa § 30 zákona o dani z príjmov, keby nedošlo k pandémii a schváleniu korona zákona.

 

FAQ

Otázka č. 1 - Odpočítanie daňových strát, ak daňovník postupoval za rok 2019 podľa § 30 zákona o dani z príjmov

Daňovník vykázal tieto daňové straty:
- za rok 2015 vo výške 10 000 eur
- za rok 2016 vo výške 8 000 eur
- za rok 2017 vykázal základ dane, ktorý znížil o ¼ straty z roku 2015 a ¼ straty z roku 2016
- za rok 2018 vykázal stratu vo výške 11 000 eur.
- za rok 2019 vykázal základ dane vo výške 15 000 eur; pričom odpočítal straty podľa § 30 zákona o dani z príjmov nasledovne:
  - ¼ straty z roku 2015 vo výške 2 500 eur
  - 1/4 straty z roku 2016 vo výške 2 000 eur
  - 1/4 straty z roku 2018 vo výške 2 750 eur

Akú výšku strát z predchádzajúcich zdaňovacích období si môže tento živnostník odpočítať od základu dane vykázaného za rok 2020?

Odpoveď

Daňovník si môže zo základu dane vykázaného za rok 2020 odpočítať
- 1/4 straty z roku 2016 vo výške 2 000 eur
- 1/4 straty z roku 2018 vo výške 2 750 eur
 

 

Otázka č. 2 - Odpočítanie daňových strát, ak daňovník postupoval za rok 2019 podľa § 24b korona zákona

Daňovník vykázal zo živnosti tieto daňové straty:
- za rok 2015 vo výške 10 000 eur
- za rok 2016 vo výške 8 000 eur
- za rok 2017 vykázal základ dane, ktorý znížil o ¼ straty z roku 2015 a ¼ straty z roku 2016
- za rok 2018 vykázal stratu vo výške 11 000 eur.
- za rok 2019 vykázal základ dane vo výške 15 000 eur; od základu dane vykázaného za rok 2019 odpočítal podľa korona zákona:
  - ¼ straty z roku 2015 vo výške 2 500 eur
  - 2/4 straty z roku 2016 vo výške 4 000 eur
  - zo straty vykázanej v roku 2018 sumu 8 500 eur

Akú výšku strát z predchádzajúcich zdaňovacích období si môže tento živnostník odpočítať od základu dane vykázaného za rok 2020?

Odpoveď

Od základu dane vykázaného za rok 2020 si môže živnostník odpočítať:
- ¼ straty z roku 2016 vo výške 2 000 eur
- zostatok neuplatnenej straty z roku 2018 vo výške 2 500 eur.

 

Otázka č. 3

Daňovník vykázal za rok 2018 stratu vo výške 52 000 eur. Za rok 2019 vykázal základ dane vo výške 16 000 eur, pričom využil odpočítanie straty z roku 2018 podľa korona zákona vo výške 16 000 eur. Môže si v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020 uplatniť odpočítanie straty z roku 2018 vo výške 13 000 eur, čo zodpovedá 1/4 straty vykázanej za rok 2018?

Odpoveď

Zo základu dane vykázaného za rok 2020 si môže daňovník odpočítať iba zostávajúcu časť 1/4 straty z roku 2018, ktorú neuplatnil v roku 2019, teda iba časť z 2/4 straty vo výške 10 000 eur. Daňovník teda stratu vykázanú za rok 2018 môže odpočítavať nasledovne:

- v roku 2019 odpočítal sumu 16 000 eur (t. j. 13 000 + 3 000)
- v roku 2020 môže odpočítať 10 000 eur (t. j. rozdiel 13 000 - 3 000 uplatnených v roku 2019)
- v roku 2021 môže odpočítať 13 000 eur (t. j. 1/4 z 52 000)
- v roku 2022 môže odpočítať 13 000 eur (t. j. 1/4 z 52 000)