Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Zaokrúhľovanie > Matematické zaokrúhľovanie iných prepočtov

Matematické zaokrúhľovanie iných prepočtov

Výpočet daňovej sadzby na účely zápočtu dane (§ 45) a iné prepočty sa vykonávajú s presnosťou na dve desatinné miesta matematicky, pričom druhá číslica nasledujúca po desatinnej čiarke sa zaokrúhli nasledovne:
  • ak po nej nasleduje číslica, ktorá je menšia ako číslica päť, zostáva bez zmeny a nemení sa,
  • ak po nej nasleduje číslica päť, alebo číslica väčšia ako päť, zaokrúhľovaná číslica sa zvýši o jednu.
 

FAQ

Otázka č. 1 - Výpočet percenta dane na účely zápočtu dane  zaplatenej dane v zahraničí
Ako sa zaokrúhli výpočet percenta dane na účely zápočtu dane, ak je toto 39,984 a v druhom prípade 39,987.
Odpoveď
V prvom prípade je sadzba  po zaokrúhlení vo výške 39,98 a v druhom prípade  vo výške 39,99.
 
Otázka č. 2 - Výpočet 176,8 násobku platného životného minima
Ako sa zaokrúhli 176,8 násobok platného životného minima, ktorý potrebujem pri určení sadzby dane za rok 2018?
Odpoveď
176,8 násobok platného životného minima predstavuje sumu 35 268,064, ktorá sa zaokrúhli na 35 268,06.