Reporty dostupné na stránke FS SR

Otázka č. 1 - reporty pokladnice e-kasa klient (VRP aj ORP)
Potrebujem vyhotoviť mesačnú uzávierku v pokladnici e-kasa klient?
Odpoveď:
Podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient nemá povinnosť vyhotovovať dennú, prehľadovú a intervalovú uzávierku. Informácie o sumárnych obratoch za jednotlivé mesiace a evidované doklady z pokladnice e-kasa klient (VRP aj ORP spolu) sú podnikateľovi dostupné na stránke FS SR www.financnasprava.sk, osobná internetová zóna, v časti autorizované služby a e-kasa. V časti e-kasa má podnikateľ možnosť výberu dostupných reportov a reportov na vyžiadanie. V dostupných reportoch sa zobrazujú sumárne reporty/evidované doklady po mesiacoch, ktoré sa automaticky generujú po skončení mesiaca za predchádzajúci mesiac (spravidla do 5 kalendárnych dní).

Postup: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2019/2019.06.25_IM_reporty.pdf

 

Otázka č. 2 - online evidované doklady pokladnice e-kasa klient
Kde nájdem v e-kasa zóne doklady, ktoré som v priebehu dňa zaevidoval do pokladnice e-kasa klient?
Odpoveď
V e-kasa zóne nie sú dostupné online evidované doklady. Evidované doklady je možné vidieť spätne v časti reporty v e-kasa zóne na mesačnej báze.

 

Otázka č. 3 - reporty pokladnice e-kasa klient
Môžem v e-kasa zóne vytvoriť report aj za iné obdobie ako obdobie 1 mesiaca?
Odpoveď
Nie je to možné, reporty sú v súčasnosti generované len na mesačnej báze.

 

Otázka č. 4 - report "sumárny obrat"  pokladnice e-kasa klient
V dostupných reportoch v časti "sumárny obrat" neviem nájsť obrat tržieb za jednotlivé pokladnice osobitne? 
Odpoveď
Report sumárny obrat obsahuje kumulovaný obrat za všetky pokladne podnikateľa spolu jednou sumou. 

 

Otázka č. 5 - report "evidované doklady" pokladnice e-kasa klient
Ako viem získať údaj sumárny obrat za jednotlivé pokladnice?
Odpoveď
Sumárny obrat za jednotlivé pokladnice osobitne, si viete vygenerovať z reportu "evidované doklady", kde sú jednotlivé doklady v členení za jednotlivé pokladne osobitne. Report "evidované doklady" obsahuje okrem pokladničných dokladov aj všetky neplatné doklady, vklady a výbery, ktoré boli na pokladnici evidované. Odporúčame v reporte "evidované doklady"  cez filter vyňať všetky neplatné doklady/ vklady/ výbery.