Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Predmet dane z príjmov zo závislej činnosti

Predmet dane z príjmov zo závislej činnosti

 • Definícia

  Predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti sú zdaniteľné príjmy zo závislej č...
 • Príjmy zo závislej činnosti

  Príjmami zo závislej činnosti sú : - príjmy z pracovnoprávnych vzťahov uzat...
 • Zamestnanec

  Zamestnanec - daňovník poberajúci príjmy zo závislej činnosti od platiteľa týcht...
 • Zamestnávateľ

  Zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá:vypláca príjmy zo zá...
 • Platiteľ dane

  Platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti je fyzická osoba alebo právnická ...
 • Zdaniteľná mzda

  Zdaniteľnou mzdou je : - úhrn zdaniteľných príjmov zúčtovaných a vyplatenýc...