Aktuálne príspevky ovplyvňujúce zamestnaneckú prémiu

Otázka

Podľa § 32a ods. 1 písm. b) ZDP nárok na zamestnaneckú prémiu daňovníkovi nevzniká, ak ide o zamestnanca, na ktorého podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom zdaňovacom období poskytol príspevok podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Ak daňovník – zamestnávateľ – dostal z Úradu práce príspevok na zriadenie chránenej dielne podľa § 56 zákona o službách zamestnanosti, ako aj príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona o službách zamestnanosti, má tento príspevok vplyv na uplatnenie zamestnaneckej prémie zamestnancov? Tieto príspevky nie sú uhrádzané zamestnancom, ale iba spoločnosti, ktorá je chránenou dielňou a zamestnáva zamestnancov.
 

Odpoveď

Nárok na zamestnaneckú prémiu za príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi nevzniká, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v § 32a ods. 1 písm. a) ZDP, ale ide o zamestnanca, na ktorého podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom zdaňovacom období poskytol príspevok podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 139/2008 Z. z., a to napr. podľa:
 

§47 -    teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a  odborných  zručností,
§50a  - príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami,
§50c  - príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v sociálnom podniku, ide o časť príspevku, ktorá sa vzťahuje k udržaniu pracovného miesta     
            u zamestnávateľa,
§ 50k  - príspevok na podporu udržania pracovných miest,
§53   -  príspevok na dochádzku za prácou,
§53a -  príspevok na presťahovanie za prácou,
§53b  - príspevok na dopravu do zamestnania,
§56a -  príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní,
§59  -   príspevok na činnosť pracovného asistenta – zamestnanca,
§60  -   príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.
 

Ak bol v uvedenom prípade poskytnutý príspevok v súvislosti s udržaním posudzovaného zamestnanca v zamestnaní, má takto poskytnutý príspevok vplyv na uplatnenie zamestnaneckej prémie u tohto zamestnanca, pričom poskytnutý príspevok nemusí byť vyplácaný zamestnancovi.