Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Platenie preddavkov > Povinnosť platiť preddavky na daň

Povinnosť platiť preddavky na daň


Preddavky na daň platí v priebehu preddavkového obdobia (do konca preddavkového obdobia, ktoré začalo v roku 2019, t. j. do konca marca 2020, ak daňovník podáva daňové priznanie za rok 2019 v lehote do konca marca 2020) daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2 500 eur, pričom preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Bežne teda trvá od 1. 4. do 31. 3. nasledujúceho roka. Pojem posledná známa daňová povinnosť je vymedzený v § 34 ods. 5 zákona o dani z príjmov.
 
Preddavky na daň neplatí daňovník,
  •  ktorý poberal v predchádzajúcom zdaňovacom období len príjmy:

           - uvedené v § 7 ZDP (z kapitálového majetku), alebo

           - uvedené v § 8 ZDP (ostatné príjmy), alebo

           - z ktorých sa daň vyberá zrážkovým spôsobom (§ 43 ZDP), alebo

          -  zo závislej činnosti zdaňované preddavkovým spôsobom podľa § 35 zákona o dani z príjmov,

  •  ktorý mal kombináciu uvedených príjmov,
  •  ktorý okrem iných druhov príjmov dosahuje aj príjmy zo závislej činnosti a tento čiastkový základ dane tvorí viac ako 50 % zo súčtu    čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ZDP,
  • ktorého posledná známa daňová povinnosť nepresiahla sumu 2 500 eur.
S účinnosťou od 1.1.2020 došlo k úprave v § 34 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov a to tak, že sa zvýšila hranica pre povinnosť platenia preddavkov na daň zo sumy 2 500 eur na sumu 5 000 eur.  Výrazne sa zjednodušil aj spôsob výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti, ktorý je vymedzený v ustanovení § 34 ods. 5 zákona o dani z príjmov.
Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1.1.2020 platia daňovníci až v preddavkovom období, ktoré začne plynúť v roku 2020 od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania FO za zdaňovacie obdobie roku 2019.
V súlade s prechodným ustanovením § 52zza ods. 19 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2020 do začatia preddavkového obdobia podľa § 34 zákona v roku 2020 platia daňovníci preddavky na daň vypočítané podľa predpisu účinného do 31.12.2019.

FAQ
 
Otázka č. 1 - Povinnosť platiť preddavky - príjmy zo živnosti
Daňovník na základe podaného daňového priznania za rok 2018 dosiahol  len príjmy zo živnosti a vykázal čiastkový základ dane z príjmov z podnikania vo výške 15 000 eur, pričom posledná známa daňová povinnosť vypočítaná z podaného daňového priznania je vo výške 2 101,90 eura (15 000 - 3 937,35 = 11 062,65x 0,19%). Iné príjmy v roku 2018 nedosiahol. Vzniká mu povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období začínajúcom v roku 2019?
Odpoveď
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť zo základu dane uvedeného v daňovom priznaní za rok 2018 je suma 2 101,90 eura, ktorá  nepresiahla sumu 2 500 eur, daňovníkovi nevzniká povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020.

Otázka č. 2 - Povinnosť platiť preddavky - príjmy SHR
Daňovník na základe podaného daňového priznania za rok  2018 dosiahol len príjmy z výkonu činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka, ktoré sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 6 ods. 1a) zákona o dani z príjmov. Na základe vykázaného základu dane z podaného daňového priznania za rok 2018 bola jeho posledná známa daňová povinnosť vo výške 2 760,- eur. Má povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2019 (od 2.4.2019 do 31.3.2020)?
Odpoveď
Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná  zo základu dane uvedeného v podanom daňovom priznaní za rok 2018 je suma  2 760 eur, ktorá presiahla sumu 2500 eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020 a to vo výške 690,- eur štvrťročne.    
 
Otázka č. 3 - Povinnosť platiť preddavky - daňovník s príjmami zo závislej činnosti,  príjmami z podnikania a z prenájmu nehnuteľnosti 
Daňovník v podanom daňovom priznaní za rok 2018 vykázal čiastkový základ dane zo závislej činnosti 16 140 eur (§ 5 zákona o dani z príjmov) uvedený na riadku 40 daňového priznania, čiastkový základ dane z príjmov z podnikania 5 390 eur (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) uvedený na riadku 47 a tiež na riadku 55 daňového priznania. Okrem toho vykázal čiastkový základ dane z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 932 eur (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov), ktorý je v daňovom priznaní typu B za rok 2018 uvedený na riadku 65. Má povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období začínajúcom v roku 2019 (od 2.4.2019 do 31.3.2020)?
Odpoveď
Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti:
Základ dane: 16 140 + 5 390 + 932 = 22 462  – 3 937,35 = 18 524,65
Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti podľa sadzby dane platnej pre rok 2019: 18 524,65 x 19 % = 3 519,68, t.j. posledná známa daňová povinnosť pre platenie preddavkov.
Posledná známa daňová povinnosť vypočítaná z celkového základu dane za rok 2018 presahuje sumu 2 500 eur. Nakoľko u daňovníka tvorí čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (16 140 eur) viac ako 50 % z celkového základu dane (22 462 eur), v preddavkovom období začínajúcom v roku 2019 daňovníkovi nevznikne povinnosť platiť preddavky na daň.
 
Otázka č. 4- Povinnosť platiť preddavky - príjmy z prevodu nehnuteľností
Daňovník vykázal v podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2018 príjem z predaja nehnuteľnosti, pričom vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 8 ( ostatné príjmy) vo výške 50 200 eur. Iné príjmy daňovník nemal. Je povinný platiť preddavky na daň v preddavkovom období od  2.4.2019 do 31.3.2020?
Odpoveď
Príjmy z predaja nehnuteľnosti sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Nakoľko daňovník v roku 2018 dosiahol len príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov, nemá povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov  v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020.
 
Otázka č. 5 - Povinnosť platiť preddavky - príjmy z predaja cenných papierov
Daňovník, ktorý bol počas roku 2018 zamestnaný, dosiahol v roku 2018 aj príjmy z prevodu cenných papierov. V podanom daňovom priznaní za rok 2018 vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) vo výške 26 780 eur a aj základ dane (čiastkový základ dane ) z príjmov podľa § 8 zákona  a to  z prevodu cenných papierov vo výške 15 200 eur.  Vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020?
Odpoveď
Príjmy z prevodu cenných papierov sa považujú za ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm e) zákona o dani z príjmov. Nakoľko daňovník v roku 2018 dosiahol okrem príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov len zdaniteľné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov, nemá povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020 (aj vtedy, keď posledná známa daňová povinnosť zo základu dane uvedené v daňovom priznaní za rok 2018 presiahla sumu 2 500 eur).
 
Otázka č. 6 - Povinnosť platiť preddavky - príjmy z nepeňažnej výhry
Daňovník, ktorý bol počas roku 2018 zamestnaný, dosiahol v tomto roku aj nepeňažnú výhru - osobný automobil, pričom hodnota výhry bola 12 250 eur. V podanom daňovom priznaní vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo závislej činnosti (§ 5) vo výške 18 360 eur a základ dane (čiastkový základ dane ) z príjmov podľa § 8 zákona a to nepeňažnej výhry vo výške 12 250 eur. Vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020?  
Odpoveď
Príjmy z nepeňažnej výhry a považujú za ostatné príjmy podľa § 8  zákona o dani z príjmov. Nakoľko daňovník v roku 2018 dosiahol okrem príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov len príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov, nemá povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020.
 
Otázka č. 7 - Povinnosť platiť preddavky - príjmy zo zamestnania v kombinácii s príjmami z vytvorenia diela
Daňovník, ktorý bol počas roku 2018 zamestnaný, dosiahol v roku 2018 aj príjem z vytvorenia diela podľa § 6 ods. 2a) zákona o dani z príjmov vo výške  5 360 eur. V podanom daňovom priznaní vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo závislej činnosti (§ 5) vo výške 16 600 eur a základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 2a) zákona vo výške 5 360 eur. Vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020?  
 
Odpoveď

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti
Základ dane:
16 600 + 5 360 = 21 960 eur
21 960  – 3 937,35 = 18 022,65

výpočet dane podľa sadzby dane platnej pre rok 2019

18 022,65 x 19 % = 3 424,3035  po zaokrúhlení 3 424,30 - posledná známa daňová povinnosť pre výpočet preddavkov na daň

Nakoľko posledná známa daňová povinnosť vypočítaná zo základu dane z daňového priznania za rok 2018 predstavuje sumu 3 424,30 eura, čo je viac ako suma 2 500 eur a menej ako 16 600 eura, daňovník by mal platiť štvrťročné  preddavky na daň z vypočítanej poslednej známej daňovej povinnosti.

Pri určení povinnosti platenia preddavkov je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že jedným z čiastkových základov dane uvedených v daňovom priznaní za rok 2018 je aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Nakoľko  čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 zákona o dani z príjmov (16 600 eura)  tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a 6 zákona (21 960 eur), daňovník nemá povinnosť platiť preddavky na daň v preddavkovom období od 2.4.2019 do 31.3.2020.