Nárok na daňový bonus

Daňový bonus sa podľa ustanovenia § 33 zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") uplatňuje na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona NR SR č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa; pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

Nárok na daňový bonus má každý daňovník, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

  • dosiahne tzv. aktívne príjmy za zdaňovacie obdobie r. 2017 aspoň vo výške 2 610 eur (pozn.: za zdaňovacie obdobie r. 2016 bol 6-násobok minimálnej mzdy vo výške 2 430 eur) a to:
    • z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania), ALEBO z
    • príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti; okrem dosiahnutia minimálnej výšky týchto príjmov (2 610 eur) musí byť vykázaný i základ dane z týchto príjmov.
  • vyživuje vo svojej domácnosti dieťa – vlastné, osvojené, dieťa manžela/ky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na  dieťa) považuje za nezaopatrené podľa zákona o prídavku na dieťa,
  • preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópia rodného listu dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom ,....)
Pozn.: Pre splnenie podmienky výšky dosiahnutých príjmov sa príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania/príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti NESPOČÍTAVAJÚ. 
 
Nárok na daňový bonus si môže uplatniť i daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident SR) pri splnení zákonom stanovených podmienok, ktorý mal zdaniteľné príjmy z podnikania, alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a to bez ohľadu na to, či zdaniteľné príjmy dosiahol zo zdrojov na území SR, alebo aj zo zdrojov mimo územia SR.
 
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Vyživované dieťa
Kedy je dieťa považované za vyživované?
Odpoveď
Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, pokiaľ spĺňa podmienky nezaopatreného dieťaťa podľa zákona o prídavku na dieťa?
Otázka č. 2 – Daňový bonus na dieťa druhého z manželov
Daňovník 24.1.2017 uzavrel manželstvo, pričom manželka daňovníka má už dieťa z predchádzajúceho manželstva. Počas manželstva sa manželom 15.5.2016 narodilo spoločné dieťa. Manželka nepoberá okrem materskej žiaden iný príjem. Môžem si daňovník - manžel uplatniť daňový bonus na obe deti?
Odpoveď
Nárok na daňový bonus si môže daňovník uplatniť na obe deti, na dieťa manželky si ho môže uplatniť počnúc mesiacom február 2017, pretože nárok na daňový bonus vzniká i na dieťa druhého z manželov. Na druhé spoločné dieťa si môže uplatniť nárok už počnúc mesiacom máj 2017, t. j. už mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo.
Rovnaký postup sa aplikoval aj za zdaňovacie obdobie roka 2015. 

Otázka č. 3 – Dieťa družky a daňový bonus
Daňovníčka žije s priateľom ako druh a družka, pričom má dieťa z predchádzajúceho vzťahu a má aj spoločné dieťa s terajším priateľom. Môže si priateľ uplatniť daňový bonus na obe deti, keďže daňovníčka nepoberá žiaden príjem?
Odpoveď
Daňovník - druh si môže uplatniť daňový bonus iba na ich spoločné dieťa (jedná sa u neho o dieťa vlastné), na druhé dieťa mu nárok nevzniká, nakoľko sa nejedná o dieťa druhého z manželov.
 
Otázka č. 4 – Opakovanie ročníka vysokoškolského štúdia prvého stupňa
Dieťa daňovníka opakuje v roku 2017 tretí ročník vysokoškolského štúdia prvého stupňa (bakalársky študijný program). Má daňovník nárok na daňový bonus aj počas roka, v ktorom dieťa opakuje ročník?
Odpoveď
Otec dieťaťa má nárok na daňový bonus aj počas opakovania ročníka vysokoškolského štúdia. Dodržanie štandardnej dĺžky štúdia od 1.2.2014 už nie je podmienkou na uplatnenie nároku na daňový bonus.

Otázka č. 5 – Nezloženie štátnej záverečnej skúšky
Študent VŠ nezložil v máji 2017  štátnu záverečnú skúšku, túto bude robiť v náhradnom termíne v októbri 2017. Dokedy má rodič dieťaťa nárok na daňový bonus?
Odpoveď
Ak študent nezloží záverečnú skúšku, považuje sa za študenta najdlhšie do skončenia akademického roka, teda spravidla do 31.8., t.j. za mesiac august 2017 je možné si uplatniť nárok na daňový bonus u tohto dieťaťa naposledy.
 
Otázka č. 6 – Obdobie po skončení prvého stupňa do zápisu na druhý stupeň vysokoškolského štúdia
Študent skončí v júni 2017 vysokoškolské štúdium prvého stupňa, v septembri 2017 bude mať zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa. Patrí daňovníkovi daňový bonus v období medzi prvým a druhým stupňom štúdia?
Odpoveď
V zákone o prídavku na dieťa je vymedzené obdobie sústavnej prípravy na povolanie, ktoré bezprostredne nadväzuje na skončenie štúdia na strednej škole do zápisu na vysokej škole a i obdobie po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa. Tieto vymedzené obdobia sa považujú za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie, vzniká nárok na daňový bonus.
 
Otázka č. 7 – Daňový bonus na rozvedené študujúce dieťa
Má nárok na daňový bonus otec na rozvedenú dcéru (rok narodenia 1996), ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti a je študentkou denného štúdia na strednej škole. Dcéra je matkou 1,5 ročného dieťaťa a poberá rodičovský príspevok.
Odpoveď
Ak dieťa pripravujúce sa na povolanie štúdiom žije v jednej domácnosti s otcom, daňový bonus si uplatní otec dieťaťa a to i v prípade, že je dieťa rozvedené a poberá rodičovský príspevok. Rozhodujúca je skutočnosť, že dieťa je vo veku do 25 rokov a že sa pripravuje na povolanie štúdiom.
 
Otázka č. 8 – Súčasné uplatňovanie nároku na daňový bonus
Môžu si uplatniť daňový bonus viacerí daňovníci súčasne?
Odpoveď
Ak vyživujú dieťa, resp. deti žijú v domácnosti s viacerými daňovníkmi, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu, môže si daňový bonus uplatniť vždy len jeden z nich. To znamená, že ak si uplatní daňový bonus manžel, nemôže si zároveň uplatniť daňový bonus aj manželka. Ak sa daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu nedohodnú inak, napr. v prípade nezhôd medzi manželmi, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.
 
Otázka č. 9  - Uplatnenie daňového bonusu SZČO
Kedy si  môže uplatniť daňový bonus daňovník s príjmami z podnikania?
Odpoveď
Nárok na daňový bonus si môže daňovník uplatniť, ak bude mať v zdaňovacom období roka 2017 zdaniteľné príjmy z podnikania aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy, t. j. vo výške 2 610 eur a vykázal základ dane, alebo čiastkový základ dane. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosť nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. O sumu daňového bonusu  sa znižuje vypočítaná daň.

Otázka č. 10 – Uplatnenie nároku na daňový bonus u daňovníka poberateľa starobného dôchodku
Môže si daňovník s príjmami z podnikania poberajúci starobný dôchodok i v roku 2017 uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa, ak sa toto pripravuje na povolanie štúdiom na vysokej škole?
Odpoveď
Ak daňovník poberateľ starobného dôchodku v roku 2017 žije v domácnosti s nezaopatreným dieťaťom a dosiahne príjmy z podnikania v roku 2017 aspoň vo výške 2 610 eur a vykáže základ dane, môže na toto nezaopatrené dieťa uplatniť daňový bonus v ročnej výške 256,92 eura, resp. vo výške za počet mesiacov, v ktorých sa dieťa považovalo za vyživované (nezaopatrené).
Zákon o dani z príjmov neobmedzuje uplatnenie nároku na daňový bonus v prípade daňovníka poberajúceho starobný dôchodok, ak tento spĺňa podmienky uvedené v § 33 zákona.
 
Otázka č. 11 – Príjem z podnikania iba zo zahraničia
Celý rok 2017 bude daňovník - rezident SR podnikať a  dosahovať príjmy na území Maďarska. Na území SR nedosiahne žiadne príjmy. Manželka daňovníka okrem príjmu vo forme rodičovského príspevku nemá žiaden príjem. Môže si daňovník uplatniť na dieťa daňový bonus, aj keď nemá žiadne príjmy na území Slovenska?
Odpoveď
Áno, na daňový bonus má daňovník nárok. Skutočnosť, že dosiahol príjem z podnikania iba na území Maďarska nemá žiaden vplyv, rozhodujúce je, aby boli  zo strany daňovníka splnené všetky podmienky stanovené zákonom.
 
Otázka č. 12 – Súčasné poberanie príjmov z podnikania a zo závislej činnosti
Zamestnanec si u zamestnávateľa v roku 2017 neuplatnil daňový bonus, nakoľko predpokladal, že za zdaňovacie obdobie nedosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy. V tomto zdaňovacom období dosiahol i príjem z podnikania vo výške 3 150 eur a vykázal 115 eur základ dane. Má nárok na daňový bonus na svoje dve vyživované deti?
Odpoveď
Pretože zdaniteľné príjmy daňovníka z podnikania sú vyššie ako šesťnásobok minimálnej mzdy (viac ako 2 610 eur) a súčasne vykázal čiastkový základ dane z týchto príjmov, môže si v daňovom priznaní uplatniť daňový bonus na vyživované deti žijúce s ním v domácnosti.
 
Otázka č. 13 - Poberanie príjmov z podnikania a zo ZČ a priebežne uplatnený daňový bonus
Daňovník v priebehu roka poberal príjmy zo závislej činnosti a v priebehu roka mu zamestnávateľ priznal pomernú časť nároku na daňový bonus. Súčasne dosiahol v tomto roku príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a vykázal kladný základ dane. Môže si uplatniť nárok na daňový bonus?
Odpoveď
Zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu nepriznanú zamestnávateľom si môže daňovník  uplatniť pri podaní daňového priznania.
 
Otázka č. 14 – Poberanie príjmov z podnikania a zo závislej činnosti a vykázanie straty
Zamestnanec si u zamestnávateľa v roku 2017 neuplatnil daňový bonus, nakoľko predpokladal, že za zdaňovacie obdobie nedosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy. V tomto zdaňovacom období dosiahol i príjem z podnikania vo výške 3 750 eur a vykázal  stratu vo výške 915 eur. Má nárok na daňový bonus na svoje  vyživované dieťa?
Odpoveď
Napriek skutočnosti, že príjmy daňovníka z podnikania sú vyššie ako šesťnásobok minimálnej mzdy (viac ako 2 610 eur), nemá tento nárok na daňový bonus, pretože v príslušnom zdaňovacom období vykázal daňovú stratu.
 
Otázka č. 15 - Súčasné poberanie daňového bonusu v SR a daňového zvýhodnenia na dieťa v zahraničí
Rezident Slovenskej republiky poberá v roku 2017 príjmy zo závislej činnosti v Českej republike. V Čechách má uplatnené daňové zvýhodnenie  na deti podľa podmienok platných v českom daňovom zákone. Na území SR poberal i príjmy z podnikania a spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu na vyživované deti. Má nárok na daňový bonus na vyživované deti aj na území Slovenskej republiky?
Odpoveď
Ak si rezident Slovenskej republiky  uplatnil v zahraničí zvýhodnenie na dieťa, ktoré mu umožňuje daňová legislatíva  platná v zahraničí, nemá to vplyv na uplatnenie daňového bonusu na dieťa na území Slovenskej republiky. Na uplatnenie daňového bonusu na Slovensku daňovník preukazuje  splnenie podmienok v § 33 zákona o dani z príjmov.

Upozorňujeme, že s účinnosťou od 1.1.2016 je suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus) vyplatená podľa zahraničného právneho predpisu členského štátu Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore od dane oslobodená (v SR).

Otázka č. 16 - Rozdielne adresy trvalého pobytu
Môže daňovník poberať daňový bonus na vlastné dieťa v prípade, že nemajú rovnaký trvalý pobyt?
Odpoveď
Pre uplatnenie nároku daňovníka na daňový bonus je potrebné, aby bola splnená podmienka žitia v spoločnej domácnosti, tzn. nie je rozhodujúca spoločná adresa trvalého pobytu.