Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Nezdaniteľnou časťou základu dane sú aj príspevky :
  • na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č.650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov /v zmysle odkazu 35) k zákonu/ a
  • na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.
Postup pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti, o ktorú sa znižuje základ dane daňovníka je stanovený v ďalších odsekoch ustanovenia § 11 ods. 11 a 12 zákona o dani z príjmov.
 
FAQ

Otázka č. 1 – NČZD  príspevky na DDS
Chcela by som Vás požiadať o informáciu k uplatneniu NČZD z príspevkov na DDS. Ak má zamestnanec uzatvorenú starú účastnícku zmluvu o DDS (r. 2009). Dňa 10.1.2019 podpísal zmenu účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu. Mohol si zamestnanec ešte v RZD za rok 2018 uplatniť NČZD z príspevkov na DDS?
Odpoveď :
Podľa § 11 ods. 12  zákona o dani z príjmov na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti, o ktorú sa znižuje základ dane zamestnanca musia byť súčasne splnené nasledovné podmienky:
- príspevky na DDS podľa § 11 ods. 10 ZDP zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
- daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o DDS, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 12 písm. a) ZDP.
Z uvedeného vyplýva, že pre uplatnenie uvedenej nezdaniteľnej časti, ktorá znižuje základ dane daňovníka, nestačí splnenie jednej podmienky – zrušenie dávkového plánu, ale aj druhá podmienka, že daňovník nemá uzatvorenú ďalšiu zmluvu o DDS, ktorá nespĺňa uvedené ustanovenia zákona o dani z príjmov.
Pokiaľ  by daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia r. 2019 zrušil dávkový plán a súčasne bola splnená aj druhá z podmienok, tak tento daňovník má nárok na zníženie základu dane za toto zdaňovacie obdobie.
Ak tieto podmienky neboli v r.2018 splnené, nárok na uplatnenie NČZD o príspevky na DDS za r. 2018 nevzniká.

Otázka č. 2 – Príspevky na DDS a zmeny zmlúv v priebehu roka
Daňovník si od roku 2010 platí sám mesačne príspevky na DDS. Dňa 16. 6. 2019 podpísal dodatok k uzatvorenej účastníckej zmluve, ktorého súčasťou je zrušenie dávkového plánu. Môže si za zdaňovacie obdobie 2019 do úhrnu príspevkov na DDS započítať aj príspevky, ktoré zaplatil v tomto roku do 16. 6. 2019?
Odpoveď :
Aj napriek tomu, že daňovník podpísal dodatok k uzatvorenej účastníckej zmluve až 16. 6. 2019, za zdaňovacie obdobie 2019 si pri výpočte úhrnu príspevkov na DDS, môže započítať príspevky preukázateľne zaplatené od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, najviac však do výšky 180 €.

Otázka č. 3 –  NČZD príspevky na DDS a Potvrdenie od zamestnávateľa
V Potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, sa na riadku 11 uvádza suma zamestnávateľom zrazených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 10 ZDP. Chcela by som sa spýtať, či čiastku zamestnávateľom zrazených príspevkov na DDS je nutné uvádzať len v prípade, ak sú splnené podmienky pre ich uplatnenie ako nezdaniteľnej časti v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní (t.j. predmetná účastnícka zmluva bola uzatvorená po 31.12.2013, alebo bola účastnícka zmluva zmenená, kde súčasťou zmeny bolo zrušenie dávkového plánu), alebo čiastku treba uviesť vždy, a až v ročnom zúčtovaní za r. 2019, alebo daňovom priznaní sa prihliadne na všetky zákonom ustanovené skutočnosti, ktoré podmieňujú uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti, ktorou je aj skutočnosť, že daňovník nemá podpísanú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa predpísané skutočnosti (o tejto skutočnosti pri vydaní potvrdenia nemusí mať zamestnávateľ žiadnu vedomosť).
Odpoveď :
Zo znenia Vášho dopytu predpokladáme, že ide o vzor tlačiva  Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie ....(POT_39 5v19), platné pre rok 2019, zverejnené na portáli FR SR www.financnasprava.sk v ponuke Formuláre/Daňové a colné formuláre/Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ/
Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP

V nadväznosti na § 39 ods. 2 písm. f) bod 8 zákona na riadku 11 potvrdenia zamestnávateľ uvedie sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré zamestnancovi skutočne zrazil, t. j. vrátane príspevkov zaplatených na základe účastníckej zmluvy, ktorá podmienky uvedené v § 11 ods. 12 zákona nespĺňa. Zamestnávateľ na tomto riadku uvedie aj sumu vyššiu ako je 180 eur, a to z údajov uvedených na mzdovom liste.

Otázka č. 4 – NČZD  príspevky na DDS
Chcela by som Vás požiadať o informáciu k uplatneniu NČZD z príspevkov na DDS. Ak má zamestnanec uzatvorenú starú účastnícku zmluvu o DDS (r. 2009). Dňa 10.1.2019 podpísal zmenu účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu. Mohol si zamestnanec ešte v RZD za rok 2018 uplatniť NČZD z príspevkov na DDS?
Odpoveď :
Podľa § 11 ods. 12  zákona o dani z príjmov (ZD)P na uplatnenie tejto  nezdaniteľnej časti, o ktorú sa znižuje základ dane zamestnanca (NČZD) musia byť súčasne splnené nasledovné podmienky:
- príspevky na DDS podľa § 11 ods. 10 ZDP zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
- daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o DDS, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 12 písm. a) ZDP.
Z uvedeného vyplýva, že pre uplatnenie uvedenej nezdaniteľnej časti, ktorá znižuje základ dane daňovníka, nestačí splnenie jednej podmienky – zrušenie dávkového plánu, ale aj druhá podmienka, že daňovník nemá uzatvorenú ďalšiu zmluvu o DDS, ktorá nespĺňa uvedené ustanovenia zákona o dani z príjmov.
Pokiaľ daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia r. 2019 zrušil dávkový plán a súčasne bola splnená aj druhá z podmienok, tak tento daňovník nemá nárok na zníženie základu dane za zdaňovacie obdobie 2018, ale až za  r.2019.

Otázka  č. 5 - Konateľ a príspevky na DDS
Spoločnosť  prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie (z.č.650/2004 Z.z.), je toto daňovým výdavkom zamestnávateľa až do výšky 6% ročne zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca. Vyplácame okrem zamestnancov aj odmenu konateľovi, ktorého príjem sa posudzuje z hľadiska povinných odvodov ako príjem zo závislej činnosti (z.č.461/2003 Z.z). Prosíme o zodpovedanie otázky, či je možné v prípade konateľa postupovať rovnako ako pri zamestnancoch, t.j. prispievať na konateľove doplnkové dôchodkové sporenie s uznaním týchto výdavkov ako daňových výdavkov zamestnávateľa
Odpoveď
Podľa § 3 ods.1 zákona č.650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení .... v znení neskorších predpisov zamestnanec  podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu.1a)  Odkaz 1a) je na § 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Podľa § 4 ods.1 zákona o sociálnom poistení zamestnanec na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je, ak tento zákon neustanovuje inak, fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3...
Podľa § 3 ods.1 písm. a) zákona  o sociálnom poistení zárobková činnosť  podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis4) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, 5) okrem nepeňažného príjmu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu, 5) poskytnutého z prostriedkov sociálneho fondu. Odkaz 5) je na § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. T.j. zahŕňa aj príjem konateľa s.r.o. /príjem podľa § 5 ods.1 písm. b)/
Z uvedeného vyplýva, že u konateľa sa postupuje rovnako ako u ostatných zamestnancov.