Príjmy z investovania do ETF fondov

Otázka

Žiadate o zaujatie stanoviska vo veci zaradenia príjmu z predaja ETF fondov obchodovaných na burze, a to, či príjmy z predaja týchto fondov obchodovaných na burze je možné považovať za príjmy z prevodu cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktoré  pri splnení podmienok  vymedzených v ustanovení §  9 ods. 1 písm. k) cit. zákona je možné považovať za príjmy oslobodené od dane fyzickej osoby, resp. ide o iný druh príjmov. 

O stanovisko k predmetnej problematike sme požiadali Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov (ďalej len „ministerstvo“). Zo  stanoviska ministerstva k danej problematike, ktoré nám bolo doručené elektronicky dňa 13.5.2021, uvádzame:

 Z diskusie so zástupcami Sekcie finančného trhu (ďalej len „SFT“), ako aj nimi pripraveného podkladu (materiálu) vyplýva, že ETF sú fondy, na ktorých účasť je reprezentovaná akciami. Výhodou týchto fondov je, že akcie ETF sú obchodované na  burzách cenných papierov. Každý ETF môže mať rôznu formu, t. j. môžu byť s právnou subjektivitou alebo bez právnej subjektivity (podľa SFT existuje 7 typov ETF štruktúr), a z tohto dôvodu aj rôzny daňový režim uplatňovaný na zdaňovanie príjmov plynúcich fondu, resp. zdaňovanie fondu samotného, v závislosti od daňových predpisov štátu, v ktorom je  ETF založený alebo zriadený. Spravidla väčšina ETF fondov je zriadená ako otvorený podielový fond (obdoba otvoreného podielového fondu ako v Slovenskej republike spravovaného správcom), na ktorom je účasť reprezentovaná akciami s tým rozdielom, že akcie ETF sa až na osobitné prípady (zrušenie ETF fondu) neredemujú voči fondu (neodpredávajú sa naspäť ETF fondu), ale investor spravidla realizuje výnos z tejto akcie prostredníctvom jej predaja na burzových trhoch.

 Práve vzhľadom na to, že tieto ETF fondy môžu mať rôznu štruktúru a rôzny daňový režim (fond môže, aj nemusí podliehať zdaneniu dane z príjmov) je ministerstvo toho názoru, že z pohľadu zákona  o dani z príjmov nie je možné zaujať jednoznačné stanovisko k danej otázke.

 Pri zaradení príjmu plynúceho z predaja ETF akcie ministerstvo odporúča daňovníkovi zistiť si bližšie informácie o ETF fonde, o jeho právnej subjektivite a jeho daňovom režime, či je možné tento fond považovať za daňovníka dane z príjmov právnických osôb v zahraničí a následne v Slovenskej republike takýto príjem z predaja akcií posúdiť ako ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani  príjmov, ako je tomu v prípade predaja akcií na bežnej zdaňovanej obchodnej spoločnosti alebo či ide o obdobu podielového fondu v Slovenskej republike, ktorý nemá právnu subjektivitu, nepodlieha dani z príjmov právnických osôb, t. j., či uvedený predaj ETF akcií, hoci na burzových trhoch,  je možné pripodobniť - považovať za výnos dosiahnutý zo zahraničného nástroja kolektívneho investovania napriek tomu, že sa neredemuje (nepredáva naspäť zriaďovateľovi), ale investor z neho získava výnos práve predajom na burzových trhoch, kedy by z pohľadu zákona o dani z príjmov išlo o príjem z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov.

Každú situáciu preto ministerstvo odporúča riešiť individuálne v závislosti od štruktúry ETF fondu, jeho daňového režimu, pri zohľadnení aj zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a s cieľom zamedziť situáciám, kedy by mohlo dôjsť k nezdaňovaniu príjmov využitím práve tých odlišných prvkov, na strane fondu, ako aj na strane investora.