Oznamovacia povinnosť podľa § 49a ods. 6 zákona o dani z príjmov

Ak dôjde k zmenám skutočností zakladajúcich povinnosť registrácie podľa zákona o dani z príjmov, najmä ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť (napr. daňový subjekt prestane byť platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov), je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali (§ 49a ods. 6 zákona o dani z príjmov).
 
Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa § 67 ods. 2 daňového poriadku (okrem hlavného predmetu činnosti) vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, oznámi to daňový subjekt podľa § 67 ods. 9 daňového poriadku správcovi dane v lehote 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie. V tejto lehote predloží daňový subjekt správcovi dane aj osvedčenie o registrácii, ak je potrebné nahlásené zmeny zapísať do osvedčenia o registrácii. Daňový subjekt je povinný vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie.
 
Oznámenie podľa § 67 ods. 9 daňového poriadku môže daňový subjekt splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste, ak je to v súvislosti a v rozsahu požadovaných zmien podľa osobitného predpisu (§ 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Oznámenie - FO prestala byť platiteľom dane zo závislej činnosti
Fyzická osoba, ktorá je registrovaná na daňovom úrade z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti na základe živnostenského oprávnenia a je registrovaná aj ako platiteľ dane zo závislej činnosti, v máji 2020 prestala byť platiteľom dane zo závislej činnosti. Podnikateľskú činnosť naďalej vykonáva.  Je daňovník povinný oznámiť správcovi dane skutočnosť, že prestal byť platiteľom dane zo závislej činnosti?
Odpoveď
Fyzická osoba, ktorá naďalej vykonáva podnikateľskú činnosť a prestala byť platiteľom dane zo závislej činnosti v máji 2019, je  povinná oznámiť správcovi dane skutočnosť, že prestala byť platiteľom dane zo závislej činnosti.
 
Otázka č. 2 - Lehota na podanie oznámenia
V akej lehote je fyzická osoba, ktorá v marci 2019 prestala byť platiteľom dane zo závislej činnosti, povinná oznámiť túto skutočnosť správcovi dane? Podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia vykonáva aj naďalej.
Odpoveď
Ak daňovník prestal byť platiteľom dane zo závislej činnosti v marci 2019, pričom podnikateľskú činnosť naďalej vykonáva, je povinný  túto skutočnosť oznámiť správcovi dane v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali. To znamená, že daňovník je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do konca apríla 2019.
 
Otázka č. 3- Spôsob  vykonania oznamovacej  povinnosti platiteľa dane
Akým spôsobom je daňovník (ktorý prestal byť platiteľom dane zo závislej činnosti, pričom je naďalej registrovaný na DÚ)  povinný oznámiť správcovi dane, že prestal byť  platiteľom dane zo závislej činnosti?
Odpoveď
Zákon o dani z príjmov ani daňový poriadok neukladá daňovému subjektu povinnosť splniť si oznamovaciu povinnosť na tlačive, ktorého vzor určilo Ministerstvo financií SR, a preto si ju daňový subjekt môže splniť buď na tlačive „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“ alebo iným preukazným spôsobom