NČZD na daňovníka a výška základu dane

Zamestnanec (daňovník s príjmami zo závislej činnosti) má nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka v závislosti od dosiahnutého základu dane z príjmov zo závislej činnosti.
Ak je základ dane zamestnanca v roku 2020 rovný alebo je nižší ako 19 506,56 eura, NČZD na daňovníka je suma vo výške 4 414,20 eura.
Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 20 507 eur, NČZD  na daňovníka je rozdiel medzi sumou 9 064,094 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, NČZD na daňovníka sa rovná nule.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Základ dane nižší ako 20 507 eur
Akú výšku NČZD na daňovníka si môže uplatniť zamestnanec s príjmami 12 000 eur za rok 2019?
Odpoveď
Základ dane daňovníka- zamestnanca (podľa § 5 ods. 8 zákona) s príjmami zo závislej činnosti – zo zamestnania vo výške 12 000 eur prestavuje sumu 10 392 eur (t.j. príjem  mínus poistné) a výška NČZD na daňovníka  pre rok 2019 je 3 937,35 eura.

Otázka č. 2 – NČZD na daňovníka a  základ dane vyšší ako 20 507 eur
Akú výšku nezdaniteľnej časti na daňovníka si môže uplatniť zamestnanec, ktorý dosiahne príjem za rok 2019 vo výške 24 000 eur?
Odpoveď
Základ dane zamestnanca predstavuje sumu 20 784  eur (vypočítaný podľa § 5 ods. 8 zákona ako príjem znížený o poistné) je vyšší ako 20 507 eur,  NČZD na daňovníka predstavuje sumu 9 064,094 mínus 5 196 (1/4  zo ZD 20784) = 3 868,094 eura, po zaokrúhlení 3 868,10 eura.