Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Finančný prenájom > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č.1 - Predčasné ukončenie lízingovej zmluvy uzatvorenej v roku 2012 a odovzdanie predmetu nájmu prenajímateľovi
Spoločnosť v júni 2012 obstarala do svojho majetku formou finančného prenájmu osobný automobil, ktorý zaradila do používania v hodnote istiny  25 020 € (obstarávacia cena + poplatok za uzatvorenie zmluvy + kúpna cena). Doba prenájmu bola dohodnutá na 36 mesiacov. Dňa 1. októbra 2014 došlo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a neplatenia splátok k predčasnému ukončeniu nájomnej zmluvy a odovzdaniu predmetu nájmu prenajímateľovi. Zostatok istiny ku dňu predčasného ukončenia nájomnej zmluvy   bol vo výške 5 230 € (účet 474).  Spoločnosť uplatňovala  účtovné a daňové odpisy v rovnakej výške, zostatková cena  bola vo výške 5 560 €.  Ako spoločnosť upraví základ dane v roku 2014?
Odpoveď
Spoločnosť  je  povinná v roku 2014 postupovať  v súlade s § 17 ods.24 písm. a) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého sa  v tomto  prípade zahrnie do základu dane daňová zostatková cena, pričom na stratu z dôvodu vrátenia (odkúpenia ) predmetu nájmu prenajímateľovi sa neprihliada. Keďže náklady boli ovplyvnené sumou 5 560 eur (účet 551) a do výnosov bola zaúčtovaná suma 5 230 eur (648), spoločnosť je povinná zvýšiť základ dane o sumu 330 eur (5 560 – 5 230).

Otázka č.2 - Predčasné ukončenie lízingovej zmluvy uzatvorenej v roku 2011 a odovzdanie predmetu nájmu prenajímateľovi
Spoločnosť v októbri 2011 obstarala do svojho majetku formou finančného motorové vozidlo na špeciálne účely odpisované v 2. odpisovej skupine, ktoré zaradila do používania v hodnote istiny  150 216 €. Doba prenájmu bola dohodnutá na 44 mesiacov.  Dňa 1. júla  2014 došlo k predčasnému skončeniu nájomnej zmluvy z dôvodu neplatenia splátok (nedostatok finančných prostriedkov)  a tým  k porušeniu podmienky minimálnej doby prenájmu, ktorá je v danom prípade 44 mesiacov. Je  nájomca povinný v tomto prípade  upraviť základ dane? Ak áno, ktoré ustanovenie zákona o dani z príjmov uplatní?
Odpoveď
Pretože ide o lízingovú zmluvu uzatvorenú do 31.12.2011, spoločnosť  je  povinná v roku 2014  upraviť základ dane v súlade s § 17 ods.24 v znení platnom do konca roka 2011 (§ 52o ods.1 zákona o dani z príjmov), t.j. o rozdiel  medzi odpismi uplatnenými v daňových výdavkoch do skončenia nájomnej zmluvy a rovnomernými alebo zrýchlenými odpismi, ktoré by za toto obdobie  uplatnila ako vlastník uvedeného majetku.

Postup nájomcu bude nasledovný:
Odpis uplatnený počas trvania nájmu do daňových výdavkov:
(150 216 :  44) x 33 = 112 662 €.
Výška rovnomerných odpisov počas trvania prenájmu je:
rok 2011     150 216 : 6     =  25 036 €
rok 2012     150 216 : 6     =  25 036 €
rok 2013     150 216 : 6     =  25 036 €
t.j.  odpisy spolu 75 108  €.
Výška zrýchlených odpisov počas trvania prenájmu je:
rok 2011    150 216 : 6                  =  25 036 €                ZC  125 180 €
rok 2012   (2 x  125 180) : (7 – 1) = 41 727 €                 ZC    83 453 €
rok 2013   (2 x   83 453) : (7 – 2) =  33 382 €                 ZC    50 071 €
t.j. odpisy spolu 100 145 €.

Odpis za rok 2014 nemožno uplatniť, pretože majetok nebol evidovaný k 31.12.2014 (vyplýva to z § 22 ods.11 zákona o dani z príjmov).

Nájomca je povinný za rok 2014 pri zistení základu dane zvýšiť výsledok hospodárenia o rozdiel medzi uplatnenými odpismi v daňových výdavkoch (112 662 €) a výškou odpisov podľa § 27 (75 108 €)  alebo § 28 (100 145 €). Na účely tohto ustanovenia je pre spoločnosť výhodnejší zrýchlený spôsob odpisovania, t.j. základ dane  v roku 2014 spoločnosť  zvýši o sumu 12 517 € (112 662 – 100 145). Úprava sa netýka úroku uplatneného v daňových výdavkoch.

Otázka č.3 - Predčasné ukončenie lízingovej zmluvy  z dôvodu odcudzenia predmetu prenájmu
Spoločnosť v júni 2013 obstarala do svojho majetku formou finančného prenájmu osobný automobil, ktorý zaradila do používania v hodnote istiny  15 120 eur (obstarávacia cena + poplatok za uzatvorenie zmluvy + kúpna cena). Doba prenájmu bola dohodnutá na 36 mesiacov.  Dňa 1. septembra 2014 došlo ku krádeži automobilu. Polícia do konca roka nenašla páchateľa, o čom vydala písomné potvrdenie.  Spoločnosť uplatňovala účtovné odpisy vo výške daňových odpisov. Môže spoločnosť zahrnúť do daňových výdavkov zostatkovú cenu odcudzeného automobilu?
Odpoveď
V prípade predčasného ukončenia finančného prenájmu z dôvodu škody postupuje spoločnosť pri úprave základu dane v súlade s § 17 ods. 24 písm. b) zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia sa do základu dane zahrnie daňová zostatková cena do výšky  príjmov z náhrad zahrnovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku [ § 19 ods.3 písm. d) zákona o dani z príjmov] a v prípade nezavinenej škody spôsobenej  živelnou  pohromou alebo neznámym páchateľom sa uzná v daňových výdavkoch zostatková cena v plnej výške [ § 19 ods.3 písm. g) zákona o dani z príjmov] . Škoda vo výške zostatkovej ceny spôsobená neznámym páchateľom sa zahrnie do daňových výdavkov  v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou.

Pri vyradení automobilu z dôvodu škody (krádeže) bola  jeho daňová zostatková cena (podľa § 25 ods.3  a v nadväznosti na § 22 ods.12 zákona o dani z príjmov)  vo výške 8 820 € [15 120 - (420 x 15) = 8 820 ]. V tej istej  výške bola aj účtovná zostatková cena. Keďže ide o škodu spôsobenú neznámym páchateľom, pričom táto skutočnosť je potvrdená políciou v roku 2014, daňová zostatková cena v sume  8 820 €   je v súlade s § 19 ods.3 písm. g) bod 2 zákona o dani  z príjmov daňovým výdavkom v plnej výške, a to  v roku 2014.

Otázka č.4 - Predčasné odkúpenie  predmetu nájmu – zmluva o finančnom prenájme uzatvorená po 31.12.2011
Daňovník obstaral v novembri 2012 na základe zmluvy o finančnom  prenájme  obrábací stroj zaradený do 1. odpisovej skupiny. Dohodnutá doba prenájmu  bola 36 mesiacov. Daňovník uplatňoval lízingové odpisy z istiny  31 680 eur, t. j. mesačne 880 eur (31 680 : 36). K 1. januáru 2014 došlo k predčasnému ukončeniu nájomnej zmluvy z dôvodu  odkúpenia  stroja pred uplynutím  dohodnutej doby nájmu za sumu  13 000  eur. Účtovné odpisy boli uplatňované vo výške daňových odpisov. Ako upraví daňovník  z dôvodu predčasného odkúpenia obrábacieho stroja základ dane v roku 2014 ?
Odpoveď
Pri úprave základu dane  bude daňovník postupovať podľa  ustanovenia § 17 ods.24 písm. c) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého v zdaňovacom období , v ktorom došlo ku kúpe veci obstarávanej formou finančného prenájmu pred uplynutím minimálnej doby nájmu podľa § 2 písm. s) zákona, sa základ dane zvýši o kladný rozdiel už uplatnených odpisov podľa § 26 ods.8 zákona o dani z príjmov v daňových výdavkoch a rovnomerných odpisov, ktoré by daňovník uplatnil ako vlastník podľa § 27 zákona o dani z príjmov.

Postup nájomcu bude nasledovný:
Odpis uplatnený počas trvania nájmu do daňových výdavkov:
(31 680 :  36) x 14 =  12 320 €,
t.j. zostatková cena 19 360 €.
Výška rovnomerných odpisov počas trvania prenájmu je:
rok 2012     (31 680 : 4) : 12  x 2     =   1 320 €
rok 2013     31 680 : 4                      =   7 920 €
t.j.  odpisy spolu 9 240  €.

Do doby predčasného ukončenia lízingovej zmluvy by boli pri odpisovaní majetku rovnomerným spôsobom  uplatnené odpisy iba vo výške 9 240 €. V súlade  s § 17 ods.24 písm. c) zákona o dani z príjmov sa teda zvýši základ dane (výsledok hospodárenia pri zistení základu dane) o sumu  3 080 € (12 320 – 9 240).

Daňovník v roku 2014 bude pokračovať v odpisovaní obstarávaného majetku  zo vstupnej ceny (istiny) 31 680 € rovnomerným spôsobom (podľa § 27) ako v ďalších rokoch odpisovania, t.j.:
rok 2014      31 680 : 4                  =      7 920 €
rok 2015      31 680 : 4                  =     7 920 €
rok 2016                                        =     6 600 € (do výšky zostatkovej ceny  - ide neuplatnený odpis v 1. roku odpisovania).

Odpis za roky 2014 až 2016 sa uplatní do výšky zostatkovej ceny upravenej podľa § 25 ds.3 zákona o dani z príjmov, t.j. do sumy 22 440 € (pôvodná zostatková cena k 31.12.2013 vo výške 19 360 € upravená o sumu zvýšenia základu dane 3 080 €).

Otázka č. 5 - Predčasné odkúpenie  predmetu nájmu - zmluva o finančnom prenájme uzatvorená do 31.12.2011
Zmluva o finančnom prenájme  obrábacieho  stroja zaradeného do 2. odpisovej skupiny  bola uzatvorená  dňa 5. októbra 2011 na obdobie 44 mesiacov. Nájomca uplatňoval lízingové odpisy z istiny 26 400 eur, mesačne 600 eur ( 26 400 : 44). K 1. januáru 2014 došlo k predčasnému ukončeniu nájomnej zmluvy z dôvodu  odkúpenia  stroja pred uplynutím  dohodnutej doby nájmu za sumu  7 000  eur. Účtovné odpisy boli uplatňované vo výške daňových odpisov.  V daňových výdavkoch  boli do odkúpenia predmetu prenájmu uplatnené lízingové odpisy za 27 mesiacov vo výške 16 200 eur a úrok vo výške 3 520 eur. Aká bude úprava základu dane?
Odpoveď
Vzhľadom na to, že ide o zmluvu o finančnom prenájme uzatvorenú do 31.12.2011, pri úprave základu dane z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v súlade s § 52o ods.1 zákona o dani z príjmov postupuje  podľa § 17 ods.24 písm. b)  zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2011. Podľa tohto ustanovenia, ak nájomca predčasne ukončí zmluvu o finančnom prenájme odkúpením predmetu nájmu, posúdi sa takáto zmluva ako zmluva pri operatívnom prenájme. Pre posúdenie uplatneného daňového výdavku je dôležitá kúpna cena predmetu nájmu dohodnutá medzi prenajímateľom a nájomcom.

Pokiaľ je  kúpna cena nižšia ako daňová zostatková cena vypočítaná s uplatnením rovnomerných alebo zrýchlených odpisov podľa § 27 alebo § 28 zákona o dani z príjmov,  upraví sa základ dane o rozdiel medzi už uplatnenými odpismi v daňových výdavkoch podľa § 26 ods.8 zákona o dani z príjmov a  odpismi vypočítanými podľa § 27 alebo § 28 zákona o dani z príjmov.  Okrem toho sa z daňových výdavkov vylúči aj úrok uplatnený podľa § 19 ods.3 písm. o) zákona o dani z príjmov. Úprava sa vykoná v zdaňovacom období, v ktorom došlo k predčasnému odkúpeniu predmetu prenájmu.

Postup nájomcu bude nasledovný:
Výška rovnomerných odpisov počas trvania prenájmu je:
rok 2011     26 400 : 6      =  4 400 €
rok 2012     26 400 : 6      =  4 400 €
rok 2013     26 400 : 6      =  4 400 €
t.j.  odpisy spolu 13 200  €, zostatková cena je teda vo výške 13 200 €.

Výška zrýchlených odpisov počas trvania prenájmu je:
rok 2011    26 400 : 6                    =  4 400 €                 ZC  22 000 €
rok 2012   (2 x   22 000) : (7 – 1)  =  7 334 €                ZC   14 666 €
rok 2013   (2 x   14 666) : (7 – 2) =   5 867 €                ZC    8 799 €
t.j. odpisy spolu  17 601 €, zostatková cena je teda vo výške 8 799 €.

Pretože kúpna cena (7 000 €) je nižšia ako daňová zostatková cena v oboch prípadoch, musí sa  upraviť základ dane v súlade s § 17 ods.24 písm. b) zákona o dani z príjmov v znení účinnom do 31.12.2011 o  rozdiel medzi „nájomným“ (odpis + úrok)  uplatneným v daňových výdavkoch a odpismi vypočítanými podľa § 27 alebo § 28 zákona o dani z príjmov.

Výpočet rozdielu podľa § 17 ods.24 písm. b) zákona o dani z príjmov:
- uplatnené daňové odpisy (§ 26 ods.8) + uplatnený úrok – odpisy podľa § 27 = 16 200 + 3 520 – 13 200 =  6 520 eur
alebo
- uplatnené daňové odpisy (§ 26 ods.8) + uplatnený úrok – odpisy podľa § 28 = 16 200 + 3 520 – 17 601 =  2 119 eur.

Pre daňovníka je výhodnejšie vysporiadať  rozdiel s použitím výpočtu odpisov zrýchleným spôsobom odpisovania. Daňovník teda zvýši základ dane (výsledok hospodárenia pri zistení základu dane) o sumu 2 119 eur.

Otázka č.6 - Postúpenie lízingovej zmluvy
Spoločnosť nadobudla 1. septembra 2014 postúpením lízingovej zmluvy nákladný  automobil.  Pôvodný nájomca odpisoval predmet prenájmu z istiny vo výške  79 200 eur, dohodnutá doba prenájmu bola 36 mesiacov. K postúpeniu nájomnej zmluvy došlo v 24. mesiaci. Pôvodný nájomca uplatnil   odpisy  (daňové aj účtovné ) vo výške 52 800 eur, zostatková cena  predmetu prenájmu pri postúpení u pôvodného nájomcu bola 26 400 eur.  Za postúpenie lízingovej zmluvy nový nájomca zaplatil odstupné vo výške 40 000 eur. Zostatok záväzku z nesplatenej istiny na účte 474 bol vo výške 12 380 eur.
Odpoveď
Pôvodný nájomca zahrnie do zdaniteľných príjmov len zaúčtované odstupné. Zostatková cena zaúčtovaná na účte 551   vo výške 26 400 eur nie je daňovo uznaná, pretože zákon o dani z príjmov upravuje prípady, kedy možno zahrnúť daňovú zostatkovú cenu do daňových výdavkov v § 19 ods.3 písm. b), c) a d),  a uplatnenie daňovej zostatkovej ceny u majetku obstarávaného formou finančného prenájmu zákon neumožňuje. Súčasne výnos z nesplatenej istiny sa považuje  za príjem prislúchajúci k nákladu, ktorý nie je uznaný ako daňový výdavok, preto sa tento výnos v súlade s § 17 ods.3 písm.g) zákona o dani z príjmov do základu nezahrnie.
  
Nový nájomca bude automobil nadobudnutý postúpením odpisovať zo vstupnej ceny 52 380 eur  (12 380 + 40 000) po dobu 12 mesiacov. Mesačný odpis sa vypočíta : 52 380 : 12 = 4 365 eur, v roku  2014 uplatní nový nájomca odpis vo výške 17 460 eur (4 365 x 4 mesiace).
 
Otázka č.7 - Technické zhodnotenie hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu
Daňovník v máji 2014 obstaral formou finančného prenájmu na dobu 36 mesiacov osobný automobil v celkovej vstupnej cene (výška istiny + poplatok za uzatvorenie zmluvy)  32 000 eur.  Následne v júni 2014 dal do tohto automobilu zabudovať na svoje náklady airbeg zadných sedadiel  a  elektronické zabezpečovacie zariadenie v úhrnnej cene 3 000 eur. Ako posúdiť  náklady na vykonané technické zhodnotenia?
Odpoveď
Technické zhodnotenie automobilu obstaraného formou finančného prenájmu, ktoré je vykonané až po uvedení  automobilu do užívania, sa  odpisuje samostatne ako iný majetok [ 22 ods.6 písm. f) zákona o dani z príjmov]. Podľa § 24 ods. 2 zákona o dani z príjmov pri odpisovaní technického zhodnotenia postupuje nájomca postupom ustanoveným pre hmotný majetok. Nájomca  teda zaradí technické zhodnotenie do odpisovej skupiny, do ktorej je zaradený osobný automobil a uplatní rovnomerný alebo zrýchlený odpis.  Keďže v danom prípade  daňovník obstaral automobil a zároveň vykonal technické zhodnotenie v tom istom roku 2014, začne  odpisovať   osobný automobil   a jeho technické zhodnotenie od roku 2014 nasledovne:
-       osobný automobil  podľa § 26 ods.8 zákona o dani z príjmov počas doby prenájmu zo vstupnej ceny 32 000 €,
-      technické zhodnotenie zaradené do 1. odpisovej skupiny po dobu 4 rokov zo vstupnej ceny 3 000 € rovnomerným ( § 27) alebo zrýchleným (§ 28) spôsobom odpisovania.
Posledný odpis automobilu, ktorý je predmetom lízingu, uplatní nájomca v apríli 2017. Posledný odpis technického zhodnotenia sa uplatní v daňových výdavkoch v roku 2018. Daňový postup sa líši od účtovného, pretože v účtovníctve sa technické zhodnotenie pripočíta k obstarávacej cene účtovanej na účte 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a odpíše sa ako súčasť tejto ceny podľa odpisového plánu.
 
Otázka č.8 - Prerušenie lízingového odpisovania
Daňovník obstaral v roku 2013 formou finančného prenájmu technologické zariadenie, odpisované v 2. odpisovej skupine.  Lízingová zmluva bola uzatvorená na 44 mesiacov. Pretože v roku 2014 daňovník očakáva stratu, chcel by prerušiť odpisovanie. Je možné odložiť účtovné a daňové odpisovanie o jeden rok?
Odpoveď
Podľa § 22 ods.9 zákona o dani z príjmov môže daňovník prerušiť uplatňovanie odpisov hmotného majetku, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Keďže pri odpisovaní predmetu finančného prenájmu je potrebné dodržať podmienky ustanovené v § 26 ods.8 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého nájomca hmotný majetok odpíše rovnomerne  počas doby trvania prenájmu,  lízingové odpisovanie nemožno prerušiť.  Prerušenie  odpisovania nemožno uplatniť ani pri účtovných odpisoch, pretože prerušenie odpisovania umožňuje len zákon o dani z príjmov.
 
Otázka č.9 - Vstupná cena a priebeh odpisovania
Daňovník uzatvoril s lízingovou spoločnosťou v júni 2012 zmluvu o finančnom prenájme malého nákladného automobilu odpisovaného v 1. odpisovej skupine. Automobil bol nájomcovi poskytnutý v stave spôsobilom na používanie dňa 1. júna 2012. Dohodnutá doba prenájmu je 36 mesiacov, obstarávacia cena predmetu prenájmu je 24 000 eur a poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy je 200 eur. Súčasne sa v zmluve dohodlo, že kúpna cena po skončení nájomnej zmluvy, za ktorú prejde vlastnícke právo na nájomcu, je vo výške 100 eur.  Ako bude daňovník postupovať pri odpisovaní tohto majetku?
Odpoveď
Vstupnú cenu (istinu) na účely  lízingového odpisovania tvorí :
obstarávacia cena nákladného automobilu  v sume  24 000 eur
poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy  v sume   200 eur
kúpna cena po skončení nájmu   v sume   100 eur
t.j.,  suma 24 300 eur.
 
Ročný odpis sa vypočíta zo sumy istiny rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac prenájmu, t.j
mesačný odpis:   24 300 eur : 36 mesiacov = 675 eur
ročný odpis   2012 :  675 x  7 mesiacov =   4 725 eur
                      2013 :  675 x 12 mesiacov = 8 100 eur
                      2014 :  675 x 12 mesiacov = 8 100 eur
                      2015 :  675 x   5 mesiacov = 3 375 eur.          
 
Daňovník odpíše nákladný automobil počas 36 mesiacov, pričom v roku začatia a v roku ukončenia odpisovania ročný odpis uplatní vo výške pripadajúcej na toto zdaňovacie obdobie v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov počas ktorých sa automobil  využíval na zabezpečenie príjmov.
 
Otázka č.10 – Nedodržanie minimálnej doby prenájmu
Zmluva o finančnom prenájme hmotného majetku odpisovaného v 1. odpisovej skupine je uzatvorená na  dobu 30 mesiacov.  Je obstaranie hmotného majetku na základe takejto zmluvy považované  na účely zákona o dani z príjmov za finančný prenájom?
Odpoveď
Finančným prenájmom na účely zákona o dani z príjmov je obstaranie majetku na základe nájomnej zmluvy s  dobou trvania nájmu najmenej 60 % doby odpisovania a nie menej ako tri roky.  V danom prípade nemôže ísť o obstaranie majetku formou finančného prenájmu, nakoľko nie sú splnené podmienky ustanovené zákonom o dani z príjmov (doba trvania nájmu je uzatvorená na menej ako tri roky). Daňovník pri obstarávaní tohto majetku môže postupovať v súlade s ustanovením § 24 ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov, t. j. bude odpisovať hmotný majetok podľa § 27 alebo § 28 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 11 – Zmluva o finančnom prenájme uzatvorená do 31.12.2014
Daňovník uzatvoril s lízingovou spoločnosťou v marci 2013 zmluvu o finančnom prenájme osobného automobilu odpisovaného v 1. odpisovej skupine. Automobil bol nájomcovi poskytnutý v stave spôsobilom na používanie dňa 20. marca 2013. Dohodnutá doba prenájmu je 36 mesiacov, obstarávacia cena predmetu prenájmu (vrátane kúpnej ceny) bez DPH  je 28 564 eur a poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy je 200 eur.  Ako bude daňovník postupovať pri odpisovaní tohto majetku?
Odpoveď
Odpis  automobilu  daňovník počíta  zo sumy istiny 28 564 eur zvýšenej o  poplatok za uzatvorenie zmluvy vo výške 200 €, t. j. zo sumy  28 764 € . Podľa § 26 ods.8 zákona o dani z príjmov v znení platnom do 31.12.2014 ročný odpis predstavuje počet mesačných odpisov v danom zdaňovacom období, ktoré sa vypočítajú rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý mesiac doby prenájmu. Mesačný odpis je vo výške 799 eur (28 764 : 36).
 
Výpočet odpisov :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rok                           Výpočet odpisov                Ročný odpis v €             Zostatková cena  v €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
2013                          799 x 10 mesiacov                  7 990                              20 774
2014                          799 x 12 mesiacov                  9 588                              11 186
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
S účinnosťou od 1.1.2015 sa podľa § 26 ods.8 zákona o dani z príjmov hmotný majetok  prenajatý formou finančného prenájmu odpisuje v odpisovej skupine počas doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú skupinu  do výšky vstupnej ceny  spôsobom podľa § 27 alebo § 28 zákona o dani z príjmov. Osobný automobil sa teda  v roku 2015  zaradil do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky a  odpisuje sa  metódou rovnomerného odpisovania podľa § 27 zákona o dani z príjmov.
 
Výpočet odpisov:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Rok                    Výpočet odpisov                      Ročný odpis                      Zostatková cena
–––--–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2015                 28 764 : 4                                         7 191                               3 995 
2016                 28 764 : 4                                         3 995                                    0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Spolu                                                                      28 764
 
V roku 2015, kedy  došlo k zmene metódy odpisovania z rovnomerného odpisovania počas doby prenájmu (lízingové odpisovanie)  na odpisovanie počas doby odpisovania v 1. odpisovej skupine, sa uplatnil odpis vo výške jednej štvrtiny zo vstupnej ceny (28 764 €) . V roku 2016 sa uplatní odpis iba do výšky vstupnej ceny.
 
Otázka č.2 – Zmluva o finančnom prenájme uzatvorená do 31.12.2014
Daňovník uzatvoril s lízingovou spoločnosťou v marci 2013 zmluvu o finančnom prenájme osobného automobilu odpisovaného v 1. odpisovej skupine. Automobil bol nájomcovi poskytnutý v stave spôsobilom na používanie dňa 20. marca 2013. Dohodnutá doba prenájmu je 36 mesiacov, obstarávacia cena predmetu prenájmu (vrátane kúpnej ceny) bez DPH  je 28 564 eur a poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy je 200 eur.  Ako bude daňovník postupovať pri odpisovaní tohto majetku?
Odpoveď
Odpis  automobilu  daňovník počíta  zo sumy istiny 28 564 eur zvýšenej o  poplatok za uzatvorenie zmluvy vo výške 200 €, t. j. zo sumy  28 764 € . Podľa § 26 ods.8 zákona o dani z príjmov v znení platnom do 31.12.2014 ročný odpis predstavuje počet mesačných odpisov v danom zdaňovacom období, ktoré sa vypočítajú rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý mesiac doby prenájmu. Mesačný odpis je vo výške 799 eur (28 764 : 36).
 
Výpočet odpisov :
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rok                           Výpočet odpisov                Ročný odpis v €             Zostatková cena  v €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
2013                          799 x 10 mesiacov                  7 990                              20 774
2014                          799 x 12 mesiacov                  9 588                              11 186
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
S účinnosťou od 1.1.2015 sa podľa § 26 ods.8 zákona o dani z príjmov hmotný majetok  prenajatý formou finančného prenájmu odpisuje v odpisovej skupine počas doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú skupinu  do výšky vstupnej ceny  spôsobom podľa § 27 alebo § 28 zákona o dani z príjmov. Osobný automobil sa teda  v roku 2015  zaradil do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky a  odpisuje sa  metódou rovnomerného odpisovania podľa § 27 zákona o dani z príjmov.
 
Výpočet odpisov:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Rok                    Výpočet odpisov                      Ročný odpis                      Zostatková cena
–––--–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2015                 28 764 : 4                                         7 191                               3 995 
2016                 28 764 : 4                                         3 995                                    0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Spolu                                                                      28 764
 
V roku 2015, kedy  došlo k zmene metódy odpisovania z rovnomerného odpisovania počas doby prenájmu (lízingové odpisovanie)  na odpisovanie počas doby odpisovania v 1. odpisovej skupine, sa uplatnil odpis vo výške jednej štvrtiny zo vstupnej ceny (28 764 €) . V roku 2016 sa uplatní odpis iba do výšky vstupnej ceny.