Výpožička a daň z motorových vozidiel

Otázka

Bude daňovo uznaným výdavkom zaplatená daň z motorových vozidiel v spoločnosti, ktorá si vypožičiava osobný automobil od konateľa – spoločníka?

Odpoveď
Daňovými výdavkami nie sú podľa § 21 ods. 1 písm. l) ZDP výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď tieto výdavky (náklady) daňovník účtoval, výdavky (náklady), ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané a ďalej výdavky na technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti využívanej na základe zmluvy o výpožičke (odkaz na § 659 až § 662 Občianskeho zákonníka), okrem výdavkov na energie vynaložených užívateľom v súvislosti s užívaním takej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti.

Ak podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti vznikla povinnosť zaplatiť daň z motorových vozidiel, pôjde o daňovo uznaný výdavok podľa § 19 ods. 3 písm. j) ZDP.