Pridelenie DKP pre ERP - platné do 30.6.2019

V prípade ERP, je za účelom pridelenia  daňového kódu pokladnice (DKP) podnikateľ povinný predložiť ktorémukoľvek daňovému úradu knihu ERP, ktorej vzor tvorí príloha č. 3 k zákonu o ERP s vyplnenými predpísanými údajmi a kópiu rozhodnutia o certifikácii ERP. Zákon o ERP nevylučuje, aby podnikateľ knihu ERP poslal na daňový úrad aj poštou. Ako náhle daňový úrad overí  vyššie uvedené údaje, bez zbytočného odkladu pridelí DKP, ktorý zamestnanec daňového úradu s uvedením dátumu zaznamená do knihy ERP. Jedným z povinných údajov pri vyplňovaní knihy ERP je aj vypísanie údajov o servisnej organizácii, ktorá po pridelení DKP uvedie ERP do prevádzky. 
 

FAQ

Otázka č. 1 – kópia rozhodnutia o certifikácii
Podnikateľ má k dispozícii iba originál rozhodnutia o certifikácii. K prihláseniu ERP je  povinnosť predložiť tento originál?
Odpoveď
Na  účely prihlásenia ERP a následného pridelenia DKP si podnikateľ z originálu tohto certifikátu vyhotoví kópiu, ktorú spolu 
s knihou ERP predloží ktorémukoľvek daňovému úradu.

Otázka č. 2 - nový DKP
Podnikateľ chce ísť  v rámci jednorazovej akcie predávať na vianočné trhy. Na tento účel si chce  od iného podnikateľa prenajať  ERP, ktorá na tohto podnikateľa  bola prihlásená (mala pridelený DKP). Je v tomto prípade povinnosť meniť DKP, keďže ide o jednorazovú akciu?
Odpoveď
Vzhľadom na to, že v uvedenom prípade dôjde k zmene užívateľa ERP,  po vykonaní ustanovených povinností bude ERP  pridelený nový DKP. To znamená, že  podnikateľ, na ktorého bola ERP prihlásená, a ktorý ju prenajme inému podnikateľovi je povinný ukončiť prevádzku ERP (§ 15), pričom v rámci jej ukončenia  daňový úrad zruší DKP. Podnikateľ – nájomca následne požiada daňový úrad o pridelenie nového DKP (§ 7), a v súvislosti s jeho pridelením predloží knihu ERP a kópiu rozhodnutia o certifikácii.