Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňová licencia > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Späťvzatie rozhodnutia o vstupe do likvidácie v roku 2018 a daňová licencia

Späťvzatie rozhodnutia o vstupe do likvidácie v roku 2018 a daňová licencia

Otázka

Spoločnosť vstúpila do likvidácie dňa 15.08.2016, zostavila mimoriadnu účtovnú závierku. Od 01.10.2018 chce zrušiť rozhodnutie o vstupe do likvidácie, bude fungovať ďalej. Aké bude zdaňovacie obdobie a bude za toto zdaňovacie obdobie bude platiť daňovú licenciu?

Odpoveď

Ak spoločnosť má zdaňovacie obdobie kalendárny rok a dňa 15.08.2016 vstúpila do likvidácie, v súlade s § 41 ods. 3 zákona o dani z príjmov za daňovacie obdobie od 01.01.2016 do 14.08.2016 mala podať daňové priznanie v lehote do troch kalendárnych mesiacov po jeho uplynutí, tzn. do 30.11.2016. Za uvedené obdobie mala byť zostavená mimoriadna účtovná závierka (tzn. mimoriadna účtovná závierka k 14.8.2016) a v lehote na podanie daňového priznania (do 30.11.2016) mala byť táto mimoriadna účtovná závierka uložená do registra účtovných závierok.

Ak v zdaňovacom období odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie do 31.12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom spoločnosť vstúpila do likvidácie dôjde k zrušeniu rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, zdaňovacím obdobím je obdobie odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie (15.08.2016) do posledného dňa zdaňovacieho obdobia daňovníka, t. j. posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom bude rozhodnuté o zrušení rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie (31.12.2018), za ktoré má povinnosť podať daňové priznanie podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

S účinnosťou od 01.01.2018 bolo ustanovenie § 46b zo zákona o dani z príjmov vypustené. V súlade s prechodným ustanovením § 52zk sa ustanovenie § 46b v znení účinnom do 31.12.2017 o platení daňovej licencie právnickou osobou naposledy uplatní za zdaňovacie obdobie končiace 31.12.2017, a ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok, za zdaňovacie obdobie končiace v priebehu kalendárneho roka 2018. Z uvedeného vyplýva, že za zdaňovacie obdobie od 15.08.2016 do 31.12.2018 nemá byť platená daňová licencia.