Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Plomby > Oznámenie poškodenia plomby alebo jej chýbanie

Oznámenie poškodenia plomby alebo jej chýbanie

Otázka č. 1 - oznámenie zistenia poškodenia alebo chýbanie plomby
U koho a akým spôsobom má servisná organizácie oznamovať poškodenie, resp. chýbanie plomby?
Odpoveď
Servisná organizácia  je od 1. januára 2018 povinná oznámiť poškodenie, resp. chýbanie plomby colnému úradu.
Oznámenie je potrebné vykonať elektronicky.

Otázka č. 2 - oznámenie zistenia straty plomby
Má servisná organizácia povinnosť oznamovať aj stratu plomby?
Odpoveď
Áno. Od 1. januára 2018 servisnej organizácii pribudla povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu colnému úradu aj stratu plomby. Pri oznámení o strate plomby servisná organizácia uvádza číslo série a poradové číslo stratenej plomby a dátum jej straty. Aj v tomto prípade sa oznámenie vykoná elektronicky.