Úvod > Daň z motorových vozidiel > Oznamovacia povinnosť k dani z MV > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

 
Oznamovacia povinnosť do 31.12.2014

Oznamovacia povinnosť vzniká daňovníkovi iba pri zániku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný zánik daňovej povinnosti oznámiť príslušnému správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
Oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na daňovníka, ktorým je zamestnávateľ, ktorý vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla (bez ohľadu na to, či v osvedčení o evidencii časť I. alebo v osvedčení o evidencii časť II. vozidla je ako držiteľ zapísaný zamestnanec alebo iná osoba).
Zánik daňovej povinnosti na dani z motorových vozidiel môže daňovník oznámiť elektronicky, písomne (odporúčaný vzor Oznámenie o zániku daňovej povinnosti je zverejnený na intranetovej stránke finančnej správy) alebo ústne (osobne) do zápisnice o ústnom pojednávaní u správcu dane.

FAQ
 
Otázka - oznamovacia povinnosť pri vzniku a zániku daňovej povinnosti
Daňovníkovi z dôvodu  predaja vozidla zanikla daňová povinnosť 25. júna 2014.
Odpoveď
Daňová povinnosť v danom prípade zanikla 25. júna 2014. Daňovník je povinný oznámiť zánik daňovej povinnosti miestne príslušnému správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, t. j. do 25. júla 2014.