Oznamovacia povinnosť podľa § 52zzi ods. 8 zákona o dani z príjmov

Ak fyzickej osobe vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, pričom je už registrovaná podľa § 52zzi odseku 6 alebo odseku 7 zákona o dani z príjmov, je povinná na účel vykonania zmien v registrácii oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane (§52zzi ods. 8 zákona o dani z príjmov).


 
FAQ
 
Otázka č. 1- Oznamovacia povinnosť platiteľa dane
Daňovník, fyzická osoba vykonávajúca činnosť na základe živnostenského oprávnenia je registrovaný na DÚ a má pridelené daňové identifikačné číslo. V máji 2021 začal zamestnávať zamestnanca. Má daňovník povinnosť oznámiť daňovému úradu skutočnosť, že sa stal platiteľom dane zo závislej činnosti?   
Odpoveď
Nakoľko je daňovník už registrovaný na daňovom úrade na daň z príjmov, skutočnosť, že sa stal platiteľom dane je povinný na účely vykonania zmien v registrácii oznámiť miestne príslušnému správcovi dane. 
 
Otázka č. 2 - Spôsob  vykonania oznamovacej  povinnosti platiteľa dane
Akým spôsobom je daňovník (ktorý je už registrovaný na daňovom úrade) povinný oznámiť správcovi dane, že sa stal platiteľom dane zo závislej činnosti?
Odpoveď
Zákon o dani z príjmov ani daňový poriadok neukladá daňovému subjektu povinnosť splniť si oznamovaciu povinnosť na tlačive, ktorého vzor určilo Ministerstvo financií SR, a preto si ju daňový subjekt môže splniť buď na tlačive „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“ alebo iným preukazným spôsobom.
 
Otázka č. 3 - Lehota na  vykonanie oznamovacej  povinnosti platiteľa dane
V akej lehote je daňovník povinný oznámiť správcovi dane, že sa stal platiteľom dane zo závislej činnosti (ide o daňovníka, ktorý je už registrovaný na daňovom úrade, z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti).
Odpoveď
V zákone o dani z príjmov nie je uvedená lehota, v ktorej si má platiteľ  dane zo závislej činnosti splniť oznamovaciu povinnosť.