Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Prerušenie prevádzky pokladnice e-kasa klient > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Prerušenie prevádzky ERP pred jej uvedením do prevádzky SO a vydanie paragónu

Prerušenie prevádzky ERP pred jej uvedením do prevádzky SO a vydanie paragónu

Otázka – prerušenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice (ďalej  „ERP") pred jej uvedením do prevádzky servisnou organizáciou (ďalej  SO") a vydanie paragónu
Na základe žiadosti podnikateľa daňový úrad pridelil daňový kód ERP (ďalej „DKP“), ktorý zaznamenal do knihy ERP.  Servisná organizácia však nemôže uviesť ERP do prevádzky z dôvodu nedostupnosti náhradného dielu. Otázkou je, či  môže podnikateľ na prijatie tržby v hotovosti vydávať kupujúcemu paragóny v zmysle § 10 ods. 4 zákona č.  289/2008 Z. z., ktoré by po uvedení ERP do prevádzky nahral do ERP v zmysle ods. 5 citovaného ustanovenia.
Odpoveď
ERP je uvedená do prevádzky postupom ustanoveným  v § 7 zákona č. 289/2008 Z. z. Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. uvádzať ERP do prevádzky je oprávnená len SO.
Pred uvedením ERP do prevádzky podnikateľ požiada daňový úrad o pridelenie DKP. Dátum pridelenia DKP daňový úrad zapíše do knihy ERP. Po pridelení DKP môže SO príslušnú ERP uviesť do prevádzky. Pri uvedení ERP do prevádzky SO do knihy ERP zaznamená okrem iných povinných údajov aj dátum a čas uvedenia ERP do prevádzky.
Prerušením prevádzky ERP podľa § 10 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. je stav, keď podnikateľ nemôže použiť ERP pre závažný dôvod, ktorý vznikol bez jeho zavinenia.
Pri prerušení prevádzky ERP je podnikateľ povinný:
  
   •  túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť SO okrem výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia,
   •  bez zbytočného odkladu zaznamenať do knihy ERP dôvod, dátum a čas kéhokoľvek prerušenia  prevádzky ERP,
   •  zaznamenať do knihy ERP dátum a čas nahlásenia poruchy ERP SO,
   •  v prípade odovzdania ERP SO do opravy zaznamenať do knihy ERP dátum a čas tohto odovzdania,
   •  počas prerušenia prevádzky ERP (alebo virtuálnej registračnej pokladnice /ďalej  „VRP"/) je  podnikateľ povinný vyhotovovať paragón,
   •  do knihy ERP bez zbytočného odkladu zaznamenať dátum a čas opätovného začatia prevádzky ERP,
   •  údaje z vyhotovených paragónov zaevidovať v ERP (alebo vo VRP), ktorej prevádzka bola  prerušená, najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka  ERP (alebo VRP) obnovená.
Pri prerušení prevádzky podľa § 10 zákona č. 289/2008 Z. z. je SO povinná v knihe ERP potvrdiť nahlásenie poruchy ERP, potvrdiť prevzatie ERP do opravy a zaznamenať popis poruchy ERP, dátum a čas vykonania opravy.
Z názvu § 10 zákona č. 289/2008 Z. z. a tiež z povinných úkonov uvedených v tomto paragrafe je zrejmé, že ustanovenie sa vzťahuje len na ERP, ktorá je v prevádzke a zo závažného dôvodu u nej došlo k prerušeniu prevádzky.
Ak ale ERP ešte nebola SO uvedená do prevádzky, nemohlo u nej dôjsť ani k prerušeniu prevádzky, a preto v danom prípade nie je možné hovoriť o prerušení prevádzky ERP podľa § 10 ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z.