Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Zamestnanecká prémia > Charakteristika a znaky zamestnaneckej prémie > Znaky a princípy zamestnaneckej prémie (ZP), princíp výpočtu ZP

Znaky a princípy zamestnaneckej prémie (ZP), princíp výpočtu ZP

Je to príjem zamestnanca oslobodený od dane z príjmov, ktorý

•sa nezahŕňa do vlastného príjmu manželky (manžela) na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku daňovníka (manžela daňovníčky)

•podporuje „nízkopríjmové“ skupiny zamestnancov

•daňová povinnosť daňovníka zamestnanca = daň sa rovná nule

•zamestnanec sa môže rozhodnúť medzi uplatnením ZP a NČZD na daňovníka – avšak súčasné uplatnenie oboch „zvýhodnení“ sa VYLUČUJE!

•vypočíta sa podľa ustanovených vzorcov porovnávaním nezdaniteľnej časti základu dane a základu dane daňovníka, a následným prepočtom vzniknutého rozdielu platnou sadzbou dane.

Rovnaké podmienky pre uplatnenie zamestnaneckej prémie platia aj pre zdaňovacie obdobie r.2015

Upozornenie

Pre zdaňovacie obdobie 2018 vypočítaná suma podľa § 32a ods.3 je záporné číslo t.j. v rozpätí posudzovaných príjmov od 2 610- 5 760 eur nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká.
Tzn., že v tomto prípade si daňovník v podanom daňovom priznaní  uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 3 830,02, vyčísli daň , vyplní tlačivo bez vypĺňania riadkov týkajúcich sa zamestnaneckej prémie a vyčísli  preplatok dane.

FAQ

Otázka č. 1 – Uplatnenie ZP a nezdaniteľných častí, o ktoré sa znižuje základ dane (NČZD)
Manželka daňovníka  za rok 2014 mala vyplatenú zamestnaneckú prémiu od zamestnávateľa v roku 2015. Bude sa táto zamestnanecká prémia započítavať do príjmu manželky pre účely uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť na manželku daňovníka ?
Odpoveď
Vyplatená zamestnanecká prémia manželke daňovníka neovplyvňuje u daňovníka - manžela  uplatnenie ani výpočet  nezdaniteľnej časti na manželku daňovníka, nakoľko sa nezapočítava do jej vlastného príjmu.

Otázka č. 2 – Zamestnanecká prémia a preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti
Môže si uplatniť zamestnaneckú prémiu daňovník – zamestnanec, ktorému boli počas  zdaňovacieho obdobia – kalendárneho roka  z vyplatenej mzdy zrážané preddavky na daň ?
Odpoveď
Áno, nárok  na zamestnaneckú prémiu nezaniká z tohto dôvodu. A ak sú súčasne splnené ostatné zákonné podmienky, môže si zamestnanec uplatniť zamestnaneckú prémiu u zamestnávateľa (v ročnom zúčtovaní)  alebo v daňovom priznaní u správcu dane (miestne príslušný daňový úrad). 

Otázka č. 3  – Uplatnenie ZP a nezdaniteľných častí na daňovníka (NČZD), o ktoré sa znižuje základ dane
Ako má postupovať zamestnanec v prípade, ak mu počas roka zamestnávateľ uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane pri výpočte základu dane a na konci roka vzhľadom na splnenie podmienok  chce požiadať o zamestnaneckú prémiu ?
Odpoveď
Ak bola zamestnancovi počas zdaňovacieho obdobia roka 2014 uplatňovaná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a po ukončení roka 2014 si zamestnanec  sa rozhodne pre uplatnenie nároku na zamestnaneckú prémiu, uvedie túto skutočnosť v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo v daňovom priznaní.
V tom prípade sa daň rovná NULE, neuplatňujú sa žiadne nezdaniteľné časti základu dane (na daňovníka, na  manželku daňovníka, na doplnkové dôchodkové sporenie - DDS, na starobné dôchodkové sporenie -  SDS).
Zamestnávateľ pri vykonaní ročného zúčtovania mu okrem preplatku na dani vo výške zrazených preddavkov vyplatí aj zamestnaneckú prémiu v príslušnej výške.

Otázka č. 4 -  ZP a preddavky na daň
Môže si daňovník – zamestnanec uplatniť zamestnaneckú prémiu v daňovom priznaní, ak mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň bez uplatnenia nezdaniteľnej časti pri výpočte základu dane počas zdaňovacieho obdobia- kalendárneho roka ?
Odpoveď
V prípade, že pre uplatnenie zamestnaneckej prémie sú splnené všetky podmienky, zamestnanec si v daňovom priznaní uplatní zamestnaneckú prémiu na základe Potvrdenia, vystaveného zamestnávateľom. V tomto potvrdení sú uvedené všetky rozhodujúce údaje pre výpočet základu dane, preddavkov na daň a tiež aj zamestnaneckú prémiu – počet mesiacov poberania posudzovaných príjmov. Aj v tomto prípade platí, že ak je nárok na zamestnaneckú prémiu opodstatnený, tak daňová povinnosť sa rovná NULE a zrazené preddavky zamestnávateľom počas zdaňovacieho obdobia budú daňovníkovi – zamestnancovi vrátené ako preplatok na dani.