Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Register UZ > Ukladanie výročnej správy a správy audítora do registra ÚZ

Ukladanie výročnej správy a správy audítora do registra ÚZ

Dokumenty do registra účtovných závierok sa ukladajú v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe. V elektronickej podobe sa povinne ukladajú tieto dokumenty: 
• riadne konsolidované účtovné závierky,
• mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
• súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
• výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22,
• správy audítorov,
• individuálne výročné správy,
• konsolidované výročné správy,
• ročné finančné správy podľa osobitného predpisu (§ 34 zákona o burze CP),
a dokumenty, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla uložiť v cudzom jazyku.

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom, ukladá v registri aj správu audítora. Ak účtovná jednotka nemá účtovnú závierku overenú v lehote na podanie daňového priznania, ukladá neoverenú účtovnú závierku a správu audítora uloží v registri dodatočne, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia individuálnej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu individuálnu výročnú správu a mimoriadnu individuálnu výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa táto individuálna výročná správa vyhotovuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak, napr. § 34 zákona č. 213/1997 Z. z., podľa ktorého nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok do 15. júla.

Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia konsolidovanej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú výročnú správu a mimoriadnu konsolidovanú výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa tieto konsolidované výročné správy vyhotovujú.

Ukladané výročné správy nemusia obsahovať účtovnú závierku a správu audítora, ak tieto dokumenty sú už osobitne uložené v registri.

Otázka č. 1  -  Uloženie správy audítora správy do registra ÚZ
Ukladá sa do registra účtovných závierok aj správa audítora?  
Odpoveď:
Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom (§19, § 22 a § 22a zákona o účtovníctve), majú povinnosť vyhotoviť správy audítora, ktorá sa tiež ukladá do registra účtovných závierok. Správa audítora sa musí uložiť do registra ÚZ do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa správa vyhotovuje. Napr., za účtovné obdobie roka 2014 (účtovné obdobie kalendárny rok) sa musí správa audítora vyhotoviť a uložiť do registra účtovných závierok do 31.12.2015. 

Otázka č. 2 – Uloženie výročnej správy do registra ÚZ
Ukladá sa do registra účtovných závierok aj výročná správa?
Odpoveď:
Účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, majú povinnosť vyhotoviť výročnú správu (§ 20 zákona o účtovníctve), ktorá sa tiež ukladá do registra účtovných závierok. Výročná správa sa musí uložiť do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa správa vyhotovuje. Napr. za účtovné obdobie hospodársky rok, ktorý končí 30.6.2015, sa výročná správ musí uložiť do registra ÚZ do 30.6.2016. 

Príklad č. 3 – Čo musí obsahovať výročná správa  
Účtovná jednotka má povinnosť vyhotoviť správu audítora aj výročnú správu, ktorú musí doručiť do registra ÚZ. Musíme k výročnej správe priložiť správu účtovnú závierku a správu audítora? 
Odpoveď
Ukladané výročné správy nemusia obsahovať účtovnú závierku a správu audítora, ak tieto dokumenty sú už osobitne uložené v registri.