Výnimky z používania ERP/VRP/ORP - občania s ŤZP

Otázka č. 1 - používanie ERP/VRP občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „ŤZP“)
Je povinná fyzická osoba – podnikateľ – občan ŤZP používať na evidenciu tržieb ERP/VRP?
Odpoveď
Medzi výnimkami z povinnosti používania ERP/VRP je aj občan ŤZP, ktorý disponuje s preukazom ŤZP.
To znamená, že podnikateľovi, ktorý je občanom ŤZP, nevzniká povinnosť používať pri predaji tovaru alebo poskytovaní vymedzenej služby ERP/VRP. Ako potvrdenie postačuje preukaz ŤZP alebo osvedčená fotokópia, ktoré preukáže na predajnom mieste. Zároveň má takýto podnikateľ povinnosť na predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je povinný na účely zákona o ERP používať ERP/VRP.
 
Otázka č. 2 - používanie ERP/VRP/ORP zamestnancami podnikateľa (občana) s ŤZP“
Je povinný používať ERP/VRP/ORP podnikateľ – občan (zamestnávateľ), ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP, avšak predaj tovaru alebo poskytovanie vymedzenej služby realizuje prostredníctvom svojho zamestnanca, ktorý nie je ŤZP?
Odpoveď
Podnikateľovi, ktorý je občanom s ŤZP, nevzniká povinnosť používať pri predaji tovaru alebo poskytovaní vymedzenej služby ERP/VRP/ORP. Ako potvrdenie postačuje preukaz ŤZP alebo osvedčená fotokópia, ktoré preukáže na predajnom mieste. Zároveň má takýto podnikateľ povinnosť na predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je povinný na účely zákona o ERP používať ERP/VRP/ORP. Po 1.1.2018 sa novelou upravuje výnimka pri osobách, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP. Keďže zamestnanec nie je držiteľom preukazu ZŤP, podnikateľ predávajúci tovar prostredníctvom svojho zamestnanca je povinný evidovať tržby v ERP/VRP/ORP.  
 
Otázka č. 3 - používanie ERP/VRP/ORP podnikateľom, ktorý zamestnáva občanov ŤZP
Je povinný používať ERP/VRP/ORP podnikateľ – občan (zamestnávateľ), ktorý nie je ŤZP, avšak predaj tovaru alebo poskytovanie vymedzenej služby realizuje prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí sú občanmi s ŤZP?
Odpoveď
Napriek skutočnosti že zamestnanci sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ŤZP, výnimku z povinnosti používania ERP/VRP/ORP nie je možné v tomto prípade uplatniť, nakoľko podnikateľ – občan (zamestnávateľ) nie je ŤZP.
 
Otázka č. 4 - používanie ERP/VRP/ORP jednoosobovou obchodnou spoločnosťou
Je povinná používať ERP/VRP/ORP obchodná spoločnosť - právnická osoba, ktorej jediným zakladateľom v súlade s § 57 Obchodného zákonníka je občan s ŤZP?
Odpoveď
Výnimku z povinnosti používania ERP/VRP/ORP nie je možné  v tomto prípade uplatniť z dôvodu, že podnikateľ - právnická osoba nedisponuje preukazom fyzickej osoby s ŤZP, ktorý sa vydáva vždy iba fyzickej osobe s ŤZP.
 
Otázka č. 5 - používanie ERP/VRP/ORP pri pokračovaní živnosti po zosnulom podnikateľovi ŤZP
Vzťahuje sa výnimka z povinnosti používania ERP/VRP/ORP na osobu, ktorá pokračuje v živnosti po zosnulom podnikateľovi – občanovi ŤZP?
Odpoveď
Smrťou občana zanikne právo na preukaz fyzickej osoby s ŤZP, ktorý vyhotovil a vydal príslušný ÚPSVaR.
Na základe uvedeného, v prípade pokračovania v živnosti po zosnulej osobe, ktorá bola držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP pozostalou osobou (ďalej „osoba pokračujúca v podnikaní“), zaniká právo na možnosť uplatnenia si tejto výnimky pri pokračovaní živnosti touto osobou. To znamená, že osoba pokračujúca v podnikaní je už povinná na evidenciu tržby prijatej v hotovosti používať ERP/VRP/ORP.
Výnimka z povinnosti používania ERP/VRP/ORP by sa mohla osobou pokračujúcou v podnikaní uplatniť iba v prípade, ak by táto osoba bola držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP.