Výpočet výšky NČZD na manželku daňovníka za zdaňovacie obdobie

Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období roku 2019 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 36 256,38 eura, nezdaniteľná časť základu dane je :

  • 3 937,35 eura, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
  • rozdiel medzi sumou 3 937,35 a vlastným príjmom manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 937,35 eura
  • nula, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 937,35 eura

 

Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období roku 2019 vyšší ako 36 256,38 eura, nezdaniteľná časť základu dane je:

  • rozdiel medzi sumou 13 001,438 (63,4-násobok platného životného minima, ktoré k 1.1.2019 predstavuje sumu 205,07) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak manželka (manžel) žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule
  • rozdiel medzi sumou 13 001,438 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela) žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka (manžel) mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule. 

 

FAQ

 

Otázka - Výpočet
Zamestnanec si chce uplatniť odpočet na manželku, ktorá v r. 2019 poberala rodičovský príspevok, ale bola spoluvlastníčkou s.r.o. Svoj podiel odstúpila za 500,- € inému vlastníkovi a z činnosti tejto spoločnosti nemala príjem /má zmluvu o odstúpení podielu/. Môže si zamestnanec uplatniť odpočet na manželku?
Odpoveď
Ak sa manželka žijúca s daňovníkom počas roka 2019 starala o dieťa do troch rokov uplatní sa nezdaniteľná časť základu dane na manželku v sume 3 937,35 eura znížená o vlastný príjem manželky (príjem z predaja podielu príp. iné vlastné príjmy - nemocenské dávky ošetrovanie člena rodiny...)