Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Poukázanie podielu zaplatenej dane (2%) > Postup zamestnanca pripoukázaní 2% resp. 3% zo zaplatenej dane, ak mu bolo vykonané ročné zúčtovanie

Postup zamestnanca pripoukázaní 2% resp. 3% zo zaplatenej dane, ak mu bolo vykonané ročné zúčtovanie

Postup podania samostatného tlačiva Vyhlásenie k 2% platí pre zamestnanca, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie.
 
Pre tento účel mu na základe jeho žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania (§ 38 zákona) zamestnávateľ vydal „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)“, a to za príslušné zdaňovacie obdobie – kalendárny rok (podľa § 39 ods. 7 zákona).

Údaje z Potvrdenia pre 2% uvádza zamestnanec do Vyhlásenia k 2%, a teda podiel ním zaplatenej dane sa má poukázať ním určenému prijímateľovi dane podľa ustanovenia § 50 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov.
 
Tlačivo „vyhlásenia“ platné pre rok 2022 je označené V2Pv21, a je zverejnené na webovom sídle finančnej správy - https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html
 
 
FAQ
 
Otázka  č.1  - Vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane
Zamestnanec mal nárok na DB a aj mu bol po vykonaní ročného zúčtovania za rok 2022 vyplatený vo výške 513,84 eur. Ako vyplniť tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane ..., ak daň znížená o daňový bonus je menšia ako nula?
Odpoveď
V uvedenom prípade zamestnancovi vyšla po uplatnení daňového bonusu daň nula tzn., že nemôže uplatniť postup podľa § 50 (poskytnúť 2% zaplatenej dane), nakoľko nezaplatil žiadnu daň (daň bola znížená o daňový bonus, ktorý bol vyšší ako jeho daňová povinnosť). Vystavovať Potvrdenie o zaplatenej dani je v tomto prípade bezpredmetné.

Otázka  č. 2  - Oprava údajov
Chcela by som sa spýtať na Vyhlásenia, ktoré neobsahujú výpočet 2% z dane zamestnancov. Ostatné náležitosti boli splnené v poriadku. Máme znovu zaslať vyhlásenia s potvrdeniami o uhradenej dani s už doplneným výpočtom alebo to správca dane automaticky doplní, keďže má Potvrdenia o zaplatení dane pripnuté k vyhláseniam?
Odpoveď
Ak zamestnanec vo vyhlásení neuviedol výšku sumy 2% zaplatenej dane (iný nesprávny údaj), správca dane vyzve daňovníka na jeho opravu (v súlade s § 50 ods.8 zákona o dani z príjmov).