Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Nezdaniteľné časti základu dane > NČZD na manžela/ku (§ 11 ods. 3) > Podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/ku v r. 2017

Podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/ku v r. 2017

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa odvíja tak od základu dane daňovníka, ako aj od sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Suma životného minima k 1. januáru 2017 je stanovená vo výške 198,09 eura.

S účinnosťou od r. 2013 došlo k sprísneniu podmienok na uplatňovanie nezdaniteľnej časti na manželského partnera, a to nasledovne :
 
Nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť uplatniť daňovník na manželku/manžela len od základu dane z tzv. „aktívnych“ príjmov [t. j. z príjmov zo závislej činnosti (§5) alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6 ods.1 a 2) alebo z ich úhrnu]. Uplatnenie je možné len na manželku, ktorá žije s daňovníkom v domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období splní aspoň jednu z nasledovných podmienok:
  • stará sa o dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života dieťaťa (dieťa, na ktoré sa poskytuje rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo
  • poberá príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo
  • je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie, alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo
  • sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Táto NČZD sa uplatňuje až po skončení zdaňovacieho obdobia z dôvodu princípu jej výpočtu, a to v závislosti od výšky základu dane daňovníka a výšky vlastného príjmu manželky.

Základ dane sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela aj u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona o dani z príjmov) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.
 

FAQ

Otázka č. 1 – Starostlivosť o štvorročné deti
Manželka daňovníka sa stará o dieťa vo veku 4 rokov, ktoré nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Môže si daňovník na manželku uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, keďže manželka nepoberá žiaden príjem?
Odpoveď
Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si už nemôžete uplatniť, pretože dieťa, o ktoré sa manželka stará, presiahlo vek 3 rokov a teda nie je splnená zákonom stanovená podmienka starostlivosti o deti do troch rokov veku.

Otázka č. 2 – nárok na NČZD iba za časť roka
Syn daňovníka dovŕšil 3 roky veku 5.7.2017. Manželka v roku 2017 bude poberať  iba príjem vo forme rodičovského príspevku. Ako si daňovník uplatní odpočítateľnú časť základu dane na manželku?
Odpoveď
Daňovníkovi vzniká nárok na nezdaniteľnú časť základu dane iba za tú časť roka, kedy boli splnené podmienky stanovené zákonom, v tomto prípade starostlivosť o dieťa do dovŕšenia 3 rokov veku. Ak dieťa dovŕši vek 3 rokov v júli 2016, tak uplatňovanie nároku od mesiaca august manželovi zaniká. Manžel si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane v pomernej výške 2 218,61 eura [(3 803,33 : 12) x 7 mesiacov], t. j. len za tie mesiace, na začiatku ktorých boli splnené podmienky pre jej uplatnenie. Vyplatený príjem vo forme rodičovského príspevku sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava.

Otázka č. 3 –uplatnenie NČZD rodičom dieťaťa
Manželia, 23 roční študenti VŠ, majú dvojročnú dcéru, o ktorú sa stará matka dieťaťa. Manžel v priebehu roka 2016 dosiahne príjem necelých 3 000 eur. Manželka, okrem príjmu vo forme rodičovského príspevku iný príjem nepoberala. Ako si manžel uplatní NČZD na manželku, ak poberala iba príjem, ktorý sa nezahŕňa do vlastného príjmu manželky? Manželia žijú v spoločnej domácnosti s rodičmi manželky.
Odpoveď
Nárok na uplatnenie NČZD na manželku nevznikne, nakoľko základ dane manžela bol len vo výške 3 000 eur. Manžel si uplatní NČZD na daňovníka, pričom mu nevyjde základ dane, ku ktorému by si uplatnil NČZD na manželku. Nezdaniteľnú časť na manželku, by si mohol uplatniť v prípade, ak by jeho príjem presiahol sumu 3 803,33 eur. V uvedenom prípade si môže ale uplatniť nárok na daňový bonus jeden z rodičov manželky, nakoľko príjem manžela ich dcéry bol nižší, ako je nezdaniteľná časť na daňovníka platná na rok 2017 (3 803,33 eur).
 
Otázka č. 4 – Uplatnenie NČZD na druha (družku)
Daňovníčka je rozvedená a žije so svojim druhom v spoločnej domácnosti. Jej druh je nezamestnaný a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a neplynú mu žiadne príjmy. Môže si uplatniť na druha odpočítateľnú položku?
Odpoveď
Daňovníčka si nemôže na svojho druha uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, aj keď sú splnené podmienky spolužitia v domácnosti, evidencie uchádzača o zamestnanie a druh nedosahuje príjmy. Zákon umožňuje zníženie základu dane len na manžela, nie na druha.

Otázka č. 5 – Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) počas roka
Je možné uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane na manželku už v priebehu zdaňovacieho obdobia?
Odpoveď
Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť až po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t.j. ak je známa výška dosiahnutých príjmov obidvoch z manželov a tiež splnenie ostatných podmienok na uplatnenie tejto odpočítateľnej položky základu dane. Nezdaniteľnú časť základu dane si daňovník uplatní buď u zamestnávateľa pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo v podanom daňovom priznaní.
 
Otázka č. 6 – Starobný dôchodca a nezdaniteľná časť základu dane na  manželku
Môže si dôchodca uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela)?
Odpoveď
Dôchodca podávajúci daňové priznanie si môže v roku 2017 uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), žijúcu s ním v domácnosti, ktorá nemala žiadny vlastný príjem, resp. mala vlastný príjem nižší ako 3 803,33 eura, pokiaľ sú splnené podmienky na jej uplatnenie stanovené v zákone. Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná platiť.
 
Otázka č. 7 – Narodenie dieťaťa v priebehu roka a nezdaniteľná časť základu dane na manželku
V máji  2017 (3.5.2017) sa daňovníkovi narodilo dieťa, manželka daňovníka bude mať príjem zo zamestnania a poberaného materského spolu vo výške 2 200,00 eura. Má daňovník nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ak sa starala o dieťa do troch rokov?
Odpoveď
Manžel si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane v pomernej  výške  935,28 eura – po zaokrúhlení na celé eurocenty nahor [(3 803,33 – 2 200,00)  : 12] x 7  mesiacov. Manželovi vzniká nárok uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane až od mesiaca jún 2016, t.j. až od mesiaca na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie.

Otázka č. 8 – Preukazovanie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane pri podaní daňového priznania
Je daňovník povinný nejakým dokladom preukazovať výšku vlastného príjmu manželky, ak podáva daňové priznanie?
Odpoveď
Výška vlastného príjmu sa v podávanom priznaní nepreukazuje, nie je potrebné ako prílohu daňového priznania prikladať doklady o skutočnom vlastnom príjme manželky. V daňovom priznaní sa uvádza iba výška vlastného príjmu manželky a tiež počet mesiacov na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie nároku.

Otázka č. 9  – Uplatnenie dvoch manželiek v jednom roku
Daňovník sa rozviedol a do konca toho istého roka sa opäť oženil. V daňovom priznaní si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona o dani z príjmov za príslušnú časť zdaňovacieho obdobia na prvú manželku žijúcu s ním v domácnosti a za mesiace, v ktorých budú splnené podmienky, aj na druhú manželku. Ako má postupovať pri vyčíslení vlastného príjmu na účely uplatnenia tejto nezdaniteľnej časti základu dane a ako to uvedie v daňovom priznaní?
Odpoveď
V uvedenom prípade môže manžel uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ak bude mať k dispozícii všetky relevantné údaje. Najskôr by vypočítal nárok za príslušné mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorých boli splnené podmienky u prvej manželky (vrátane mesiaca, v ktorom boli rozvedení) a podľa sumy jej vlastného príjmu za celé zdaňovacie obdobie. Potom by vypočítal nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane za príslušné mesiace u druhej manželky (za mesiace, na začiatku ktorých boli splnené podmienky) a podľa sumy jej vlastného príjmu za celé zdaňovacie obdobie. Takto vypočítané sumy by spočítal a až potom by zistil, či by mu vôbec vznikol nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Ak by nárok vznikol, údaje o prvej manželke by uviedol v príslušnej časti daňového priznania, kde sa uvádzajú údaje na uplatnenie zníženia základu dane a údaje o druhej manželke by uviedol v osobitných záznamoch v rovnakej štruktúre.