KEDY a KDE si môže zamestnanec uplatniť nárok na DB

Kde si nárok na DB uplatňuje/ môže uplatniť zamestnanec?
Nárok na daňový bonus si môže daňovník – zamestnanec uplatniť u svojho zamestnávateľa alebo u jedného zo svojich zamestnávateľov (v prípade viacerých), alebo u miestne príslušného daňového úradu, podľa trvalého pobytu zamestnanca (daňovníka).
POZNÁMKA : Daňový bonus na to isté dieťa si nemôže zamestnanec súčasne (za rovnaké obdobie) uplatniť u svojho zamestnávateľa aj u správcu dane.

Kedy si môže uplatniť daňový bonus na dieťa daňovník - zamestnanec?
Daňovník – zamestnanec si môže nárok na daňový bonus uplatniť buď v priebehu roka (zdaňovacieho obdobia), alebo  po jeho skončení.
Podľa ustanovenia § 16 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní  (daňový poriadok) po uplynutí lehoty na podanie (riadneho) daňového priznania môže daňový subjekt podať dodatočné daňové priznanie v prípade ak zistí, že daň má byť nižšia ako priznaná v daňovom priznaní,  a to aj z dôvodu neuplatneného daňového bonusu.
Uvedené dodatočné daňové priznanie  môže podať  v lehote podľa § 69  daňového poriadku, a to do uplynutia piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie – podľa § 49 zákona o dani z príjmov, alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov, ktorým je  aj uplatnenie daňového bonusu.
 
FAQ
Otázka č. 1 - dodatočné uplatnenie daňového bonusu
Chcem sa spýtať, ako si môžem požiadať o spätné  vyplatenie daňového bonusu za obdobie od 1.6.2013 do 31.12.2017. Podmienky som spĺňal.
Odpoveď
Ak ste si neuplatňovali nárok na daňový bonus na vlastné dieťa žijúce s Vami v domácnosti, môžete v roku 2018 podať dodatočné daňové priznania za roky 2014 až 2017, v ktorých si tento daňový bonus uplatníte v príslušnej výške za jednotlivé roky. Prílohou dodatočných priznaní bude kópia rodného listu dieťaťa a tlačivá ročných zúčtovaní s vyplnenou 2. stranou za r.2014 až 2017 v prípade, ak Vám zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie za uvedené roky. Pokiaľ ide o nárok  na daňový bonus za rok 2013, lehota na podanie dodatočného daňového priznania uplynula 31.12.2018.