Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Príjmy zo závislej činnosti, ktoré nie sú predmetom dane > Poskytovanie rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti

Poskytovanie rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti

Predmetom dane nie je hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom. Osobitnými predpismi, ktoré upravujú rozsah výdavkov (nákladov) vynaložených na starostlivosť o zdravie zamestnancov sú napr. Zákonník práce č.311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č.184/2009 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č.577/2004 Z. z. o liečebnom poriadku a pod.

Ak zamestnávateľ poskytne alebo preplatí príspevok za vykonanie preventívnej prehliadky pre zamestnancov dobrovoľne, t.j. nejde o preventívne prehliadky vybranému okruhu zamestnancov pracujúcich napr. v sťažených pracovných podmienkach, na rizikových pracoviskách a pod. v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania, ktoré pre takýchto zamestnancov vyplýva z ustanovení osobitných predpisov, takáto úhrada zamestnávateľa sa u zamestnanca považuje za zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, ktorý sa zdaní v úhrne ich zdaniteľných príjmov v mesiaci uhradenia príspevku. Ak ide o povinnú preventívnu prehliadku vykonávanú podľa osobitného predpisu (napr. vodič z povolania ), uhradenie (preplatenie) poplatku za jej vykonanie je pre zamestnanca príjmom, ktorý nie je predmetom dane.
 
Odpovede platia pre plnenia poskytnuté do 31.12.2019.

S účinnosťou od 1.1.2020 je takéto plnenie poskytnuté zo sociálneho fondu od dane oslobodené v súlade s § 5 ods.7 písm. h) zákona o dani z príjmov.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Úhrada zdravotnej prehliadky
Náš klient zo sociálneho fondu uhrádza zamestnancom zdravotnú starostlivosť (prehliadky v súkromných zariadeniach),  je to možné ?
Odpoveď
Ak zamestnávateľ preplatí zamestnancom hodnotu zdravotnej starostlivosti dobrovoľne (t.j. nejde napr. o preventívne prehliadky, ktoré musí pracovník na výkon svojej činnosti absolvovať, ktoré pre neho vyplývajú z ustanovení osobitných predpisov, napr. vodič z povolania a pod.) ide o dobrovoľné poskytovanie v rámci sociálnej politiky zamestnávateľa. Takáto úhrada sa pre zamestnanca považuje za zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, ktorý sa zdaní v úhrne jeho zdaniteľných príjmov v zmysle § 35 ods. 1 zákona o dani z príjmov  Predmetom dane nie je hodnota poskytovanej preventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.
 
Otázka č. 2 -  Preplatenie poplatku za preventívnu prehliadku  
Svojim zamestnancom preplácame náklady za preventívne prehliadky, zamestnanec doloží doklad o zaplatení poplatku u svojho lekára a spoločnosť uhradí túto sumu zo sociálneho fondu. Ide o príjem, ktorý je predmetom dane dane alebo nie je predmetom dane?
Odpoveď
Ak spoločnosť poskytne alebo preplatí príspevok za vykonanie preventívnej prehliadky pre zamestnancov dobrovoľne, t.j. nejde o preventívne prehliadky vybranému okruhu zamestnancov pracujúcich napr. v sťažených pracovných podmienkach, na rizikových pracoviskách a pod. v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania, ktoré pre takýchto zamestnancov vyplýva z ustanovení osobitných predpisov, takáto úhrada zamestnávateľa sa u zamestnanca považuje za zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, ktorý sa zdaní v úhrne ich zdaniteľných príjmov v zmysle § 35 ods. 1 citovaného zákona. Ak ide o povinnú preventívnu prehliadku vykonávanú podľa osobitného predpisu (napr. vodič z povolania ),  uhradenie (preplatenie) poplatku za jej vykonanie je pre zamestnanca príjmom, ktorý je od dane oslobodený v súlade s § 5 ods. 5 písm. e)  zákona o dani z príjmov.