Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Daňový bonus na vyživované dieťa > Výška daňového bonusu > Daňový bonus zmeny v stanovení výšky od 1.1.2015 v závislosti od životného minima

Daňový bonus zmeny v stanovení výšky od 1.1.2015 v závislosti od životného minima

V nadväznosti na zmenu, /účinnú od 1.1.2015/ vykonanú v § 52zd ods. 7 zákona o dani z príjmov sa upravuje suma daňového bonusu podľa § 33 zákona o dani z príjmov každoročne vždy k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia – kalendárneho roka, a to rovnakým koeficientom, akým sa zvyšuje suma životného minima k 1.júlu podľa zákona o životnom minime. To znamená, že od 1.januára 2015 sa zavádza jednotná suma daňového bonusu, platná počas celého zdaňovacieho obdobia, nakoľko sa v tomto prípade ustanovenie § 52 ods. 48 zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 neuplatňuje.

V súvislosti so zmenou zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o životnom minime“), ktorá nadobudla účinnosť 30. 6. 2014, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k 1. 7. 2014 neupravilo sumy životného minima (koeficient, ktorým by sa upravili uvedené sumy, sa rovná jednej alebo je nižší ako jedna) stanovené Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima.

Tzn., že suma životného minima k 1. 1. 2015 sa nemení a  predstavuje  výšku 198, 09 eur (ďalej len „platné životné minimum“).

Z uvedeného vyplýva, ak sa  k 1.1.2015 nezmenila suma životného minima, tak rovnako sa od 1.1.2015 nemení  ani výška daňového bonusu  a zostáva v sume 21,41 eur mesačne na jedno dieťa,  platnej pre celý rok 2015.
 

FAQ

 
Otázka  – Daňový bonus v roku 2014 a 2015
Aká zmena nastala v mesačnej výške daňového bonusu v roku 2015?
Odpoveď
Vzhľadom k tomu, že od 1.7.2014 sa suma životného minima nezvýšila (prvýkrát od uplatňovania daňového bonusu na dieťa) zostáva aj výška daňového bonusu nezmenená a daňovník má naďalej aj v roku 2015 nárok na daňový bonus vo výške 21,41 eura na mesiac. Ročná suma daňového bonusu na jedno vyživované dieťa je za rok 2014 a i za rok 2015 vo výške 256,92 eura.