Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Platenie preddavkov > Platenie preddavkov na DPFO v období pandémie

Platenie preddavkov na DPFO v období pandémie

Platenie preddavkov na DPFO upravuje § 34 zákona o dani z príjmov, pričom fyzická osoba platí preddavky na DPFO v priebehu preddavkového obdobia, ktorým je obdobie  od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby  za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k DPFO v nasledujúcom zdaňovacom období.

Podľa  zákona č. 67/2020 Z. z.  lehota  na  podanie   daňového  priznania k dani z príjmov za rok 2019  je do  31. októbra 2020. Nakoľko tento deň pripadne na sobotu, lehota na podanie    daňového priznania  sa posúva do        2. novembra 2020. Z dôvodu posunutia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 dochádza v roku 2020 k posunutiu začiatku nového preddavkového obdobia, ktoré začína 3. novembra 2020.


Z uvedeného vyplýva, že do konca lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019, t. j. do 2 novembra 2020 platí fyzická osoba preddavky na DPFO z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní za rok 2018, za predpokladu, že nemala správcom dane stanovené platenie preddavkov inak, nepodala vyhlásenie o poklese tržieb v súlade s § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov (poslednýkrát bolo možné uplatniť na preddavky na daň z príjmov splatné v  III. Q 2020 resp.  v mesiaci september 2020) alebo neaplikovala nariadenie vlády č. 104/2020 Z. z. v prípadoch, ak už podala daňové priznanie za rok 2019 a výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná z tohto daňového priznania bola nižšia ako výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná na základe daňového priznania za rok 2018.

 

Daňovník pri platení preddavkov na DPFO v období pandémie postupuje

- podľa § 34 zákona o dani z príjmov alebo
- podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. alebo
- alebo podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.


Platenie preddavkov na DPFO podľa § 24a zákona č. 67/2020


Podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. preddavky na DPFO za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na DPFO vypočítané podľa § 34 zákona o dani z príjmov a splatné počas obdobia pandémie, sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím  predchádzajúceho kalendárneho roka. Preddavky  na DPFO podľa tohto ustanovenia  daňovník neplatí za predpokladu, že najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na DPFO podľa § 34 zákona o dani z príjmov predloží príslušnému správcovi dane vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienku ustanoveného poklesu tržieb. Lehotu na podanie tohto vyhlásenia nie je možné odpustiť.
Neplatenie preddavkov na DPFO na základe podaného vyhlásenia sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020. Daňovník, ktorý je  platiteľom mesačným preddavkov na DPFO, nebude platiť preddavky napríklad za mesiac máj 2020, ktoré sú splatné do konca mája 2020, ak jeho tržby  dosiahnuté za apríl 2020 poklesli najmenej o 40 % v porovnaní s tržbami za apríl 2019 a napríklad za II. štvrťrok 2020, ktoré sú splatné do konca júna 2020, ak jeho tržby za I. štvrťrok 2020 poklesli najmenej o 40 % v porovnaní s tržbami za I. štvrťrok 2019.  

Neplatenie preddavkov na DPFO na základe podaného vyhlásenia sa poslednýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné za mesiac september 2020.
Preddavky na DPFO, ktoré mali byť v tomto období zaplatené, sa po skončení obdobia pandémie doplácať nebudú.
Podľa § 24a ods. 2 zákona 67/2020 Z. z.   je možné využiť inštitút neplatenia preddavkov na daň  na základe podaného vyhlásenia o ustanovenom poklese tržieb aj u daňovníka, ktorému správca dane určil rozhodnutím platenie preddavkov inak podľa § 34 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Ak  by sa následne zistilo, že nedošlo k poklesu tržieb najmenej o 40 %  tak ako to deklaroval daňovník v podanom vyhlásení, znamenalo by to, že daňovník mal povinnosť platiť preddavky na DPFO  vo výške podľa § 34 zákona o dani z príjmov, a nie podľa rozhodnutia správcu dane podľa § 34 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Pojem tržba na účely § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. je vymedzený v § 24a ods. 3 cit. zákona. V zmysle predmetného ustanovenia sa u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, tržbou na účely neplatenia preddavkov na DPFO počas obdobia pandémie rozumejú

a) výnosy podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z. u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva,

b) príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP a u daňovníka, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov a vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 ZDP.


Otázka 1
Som fyzická osoba a z podaného daňového priznania za rok 2018 som platil mesačné preddavky na daň z príjmov vo výške 1 500 eur. Som povinný  preddavok v tejto výške zaplatiť aj za máj 2020, ak do konca mája 2020 nepodám daňové priznanie za rok 2019?
Odpoveď
V takomto prípade máte povinnosť platiť preddavok splatný k 31.5.2020 vo výške vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2018, t .j. vo výške 1 500 eur. Tento preddavok splatný k 31.5.2020 nie ste povinný zaplatiť iba v prípade,  ak  najneskôr do 18. mája 2020 predložíte príslušnému správcovi dane  vyhlásenie o tom, že Vaše tržby za mesiac apríl 2020 poklesli v porovnaní z tržbami za  apríl 2019 najmenej  o  40 %. Zmeškanie lehoty na podanie tohto vyhlásenia nie je možné odpustiť.

Otázka 2
Som fyzická osoba a z podaného daňového priznania za rok 2018 som platil štvrťročné preddavky na daň z príjmov vo výške 1 600 eur. Som povinný platiť preddavok v tejto výške aj za druhý štvrťrok 2020 splatný k 30.6.2020, ak do 30.6.2020 nepodám daňové priznanie  k DPFO za rok 2019?
Odpoveď
V takomto prípade máte povinnosť platiť štvrťročný preddavok splatný k 30.6.2020 vo výške vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2018, t .j. vo výške 1 600 eur. Tento štvrťročný  preddavok splatný k 30.6.2020 nie ste povinný platiť len v prípade, ak najneskôr do 16.6.2020 predložíte príslušnému správcovi dane vyhlásenie o tom, že Vaše tržby za I. štvrťrok 2020 poklesli v porovnaní s tržbami za I. štvrťrok 2019 najmenej o 40 %. Zmeškanie lehoty na podanie tohto vyhlásenia nie je možné odpustiť.

Otázka 3
Som fyzická osoba a z podaného daňového priznania za rok 2018 som platil štvrťročné preddavky na daň z príjmov vo výške 1 300 eur. Som povinný platiť preddavok v tejto výške aj za III. štvrťrok 2020  splatný  30. septembra 2020, ak do konca septembra  2020 nepodám daňové priznanie  k DPFO za rok 2019?
Odpoveď
V takomto prípade máte povinnosť platiť III. štvrťročný preddavok splatný  30. septembra 2020 vo výške vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2018, t .j. vo výške 1 300 eur. Tento III. štvrťročný  preddavok splatný  30. septembra 2020 nie ste povinný platiť len v prípade, ak ste najneskôr do 16. septembra 2020 predložili príslušnému správcovi dane vyhlásenie o tom, že Vaše tržby za II. štvrťrok 2020 poklesli v porovnaní s tržbami za II. štvrťrok 2019 najmenej o 40 %. Zmeškanie lehoty na podanie tohto vyhlásenia nie je možné odpustiť.


Otázka 4
Som fyzická osoba  a z podaného daňového priznania za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky na daň z príjmov  v sume 1 800  eur. Daňové priznanie za rok 2019 podám v októbri 2020 a z tohto daňového priznania mi vznikne povinnosť platiť mesačné  preddavky vo výške 1 950 eur. Môžem v októbri 2020 podať ešte vyhlásenie o poklese tržieb za september 2020 v porovnaní s tržbami za september 2019, na základe ktorého by som nemusel platiť mesačný preddavok za mesiac október 2020?
Odpoveď
Nie , nemôžete. Vyhlásenie o poklese tržieb bolo možné poslednýkrát podať v septembri  2020 v prípade poklesu tržieb za august 2020 v porovnaní s tržbami za august 2019 a to v lehote do 16. septembra 2020. Za mesiac október 2020 ste povinný zaplatiť mesačný preddavok v sume  1 800 eur, ktorý je splatný 2. novembra 2020. V novom preddavkovom období, ktoré začína  3. novembra 2020 budete platiť mesačné preddavky vo výške 1 950 eur a to počnúc mesačným preddavkom za mesiac november 2020, ktorý je splatný 30. novembra 2020. 

 
Otázka č.5
Som fyzická osoba a správca dane mi na základe žiadosti rozhodnutím o platení preddavkov inak stanovil platenie preddavkov na daň na mesiace apríl, máj a jún 2020 v sume 200 eur mesačne (z daňovej povinnosti za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 900 eur). Do konca mája 2020  nepodám daňové priznanie k DPFO za rok 2019.  Počas obdobia pandémie moje tržby za mesiac apríl 2020 poklesli oproti aprílu 2019 o viac ako 50 %. Vzťahuje sa aj na mňa možnosť neplatiť preddavok  na daň za mesiac máj 2020?
Odpoveď
Mesačný preddavok na daň z príjmov fyzickej osoby za máj 2020 nie ste povinný zaplatiť, ak v lehote do   18. mája 2020 predložíte  správcovi dane vyhlásenie o tom, že  Vaše tržby za  apríl 2020 poklesli  najmenej o 40 %  v porovnaní s tržbami za apríl 2019.
Ak by správca dane dodatočne zistil, že neboli splnené podmienky na neplatenie preddavkov na daň z príjmov za mesiac máj 2020, t. j. nedošlo k poklesu tržieb najmenej o 40 %, vzťahovala by sa na Vás povinnosť platenia preddavkov na mesiac máj 2020 vo výške vyčíslenej na základe podaného daňového priznania za rok 2018, t. j. vo výške 900 eur.

Otázka 6
Som fyzická osoba podnikateľ, čo mám považovať za tržby pre účely splnenia podmienky pre neplatenie preddavkov na daň z príjmov FO splatných v období pandémie?
Odpoveď
Tržbami sa na účely splnenia podmienky pre neplatenie preddavkov na daň z príjmov u daňovníka fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo vedie daňovú evidenciu  podľa § 6 ods. 11 zákona,  resp. evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona, rozumejú príjmy z predaja  výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav dosiahnuté v posudzovanom období.

Otázka č. 7
Som živnostník  účtujúci v  sústave jednoduchého účtovníctva,  od začiatku roku 2019 dosahujem aj príjmy z prenájmu časti výrobnej haly, ktorú mám zahrnutú v obchodnom majetku (nejde o prenájom na základe  živnostenského oprávnenia). Je možné príjem z prenájmu haly považovať za tržbu podľa § 24a ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2020?
Odpoveď
Áno. Príjem z prenájmu časti haly sa ako príjem z nakladania s obchodným majetkom živnostníka považuje za príjem zo živnosti podľa § 6 ods. 1b) zákona, ktorý je možné považovať za príjem z pravidelnej činnosti daňovníka, a z tohto dôvodu sa považuje za tržbu z predaja služby podľa § 24a ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. pre účely splnenia podmienky pre neplatenie preddavkov na daň z príjmov FO splatných v období pandémie. 

Otázka č. 8
Som živnostník (stolár) a v apríli 2020 som predal osobný automobil, ktorý som mal zaradený v obchodnom majetku. Započítava sa tento príjem z predaja osobného automobilu do úhrnu tržieb pre účely posúdenia poklesu tržieb pre neplatenie preddavkov na daň z príjmov FO?
Odpoveď
Nie. Tento príjem sa do úhrnu tržieb pre  účely posúdenia poklesu tržieb na účely neplatenia preddavkov na daň z príjmov  nezapočítava,  aj napriek tomu, že ide o zdaniteľný príjem z podnikania. 
 
Otázka č. 9
Na základe živnostenského oprávnenia poskytujem ubytovanie služby. Považuje sa príjem za poskytnuté ubytovacie služby za tržbu podľa § 24a ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z.?
Odpoveď
Áno. Príjem za poskytnuté ubytovacie služby poskytované na základe živnostenského oprávnenia je tržbou z predaja služieb podľa §  24a ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. pre účely splnenia podmienky pre neplatenie preddavkov na daň z príjmov FO splatných v období pandémie. 

Otázka č. 10
Prenajímam nehnuteľnosť a dosahujem  iba príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona  o dani z príjmov. Z daňového priznania za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky na daň, pričom daňové priznanie k DPFO za rok 2019 som ešte nepodal. Vzťahuje sa aj na mňa možnosť neplatiť preddavok  za máj 2020, ak moje príjmy z prenájmu za apríl 2020 poklesli o viac ako 40 % v porovnaní z príjmami z prenájmu dosiahnutými za apríl 2019?
Odpoveď
Áno, vzťahuje. Ak v lehote do 18.5.2020 predložíte príslušnému správcovi dane vyhlásenie o tom, že  Vaše tržby za mesiac apríl 2020 poklesli v porovnaní z tržbami za  apríl 2019, nemusíte preddavok za mesiac máj 2020 zaplatiť. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov sa považuje za tržbu pre účely splnenia podmienky pre neplatenie preddavkov na daň z príjmov FO splatných v období pandémie.  

Otázka č.11
Bude fyzická osoba, ktorá nebude platiť preddavky splatné  počas obdobia pandémie z dôvodu  poklesu tržieb, povinná doplatiť tieto preddavky po skončení pandémie?
Odpoveď
Nie, preddavky na daň z príjmov, ktoré mali byť v tomto období zaplatené sa nebudú doplácať po skončení pandémie. Daňovník si daňovú povinnosť vysporiada až pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.

 

Platenie preddavkov na DPFO podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.


Podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. daňovník, ktorý nepodá vyhlásenie podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. platí preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 01.01.2020 do skončenia obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., ak sú splnené tieto podmienky:

a) posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie a
b) výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania je nižšia ako výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

Podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. postup podľa § 1 ods. 1 cit. nariadenia vlády sa neuplatňuje na preddavky na daň z príjmov, ktoré daňovník platí na základe rozhodnutia správcu dane o platení preddavkov inak.

Z uvedeného vyplýva, že ak už daňovník (ak nepodal oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019),  podal daňové priznanie k DPFO za rok 2019  napríklad do 31.3.2020  alebo ho podá  v období pandémie  a  výška preddavkov na DPFO určená podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019  spôsobom podľa § 34 v znení účinnom od 01.01.2020  je nižšia, ako výška preddavkov na DPFO určená na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018,  od prvého dňa  nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom podal daňové priznania k DPFO za rok 2019 do skončenia pandémie platí preddavky v tejto nižšej sume.
 
Ak výška preddavkov na DPFO určená podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v podanom daňovom priznaní k DPFO za rok 2019 podanom počas pandémie   je vyššia, ako výška preddavkov na DPFO určená na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018, daňovník pri platení preddavkov na DPFO nepostupuje podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z., ale  do  uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k DPFO podľa § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z.z. ( do skončenia  preddavkového obdobia, ktoré začalo v roku 2019)  platí  preddavky z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z DPFO za rok 2018. 

Otázka 12
Som fyzická osoba a z podaného daňového priznania za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné  preddavky na daň. Nepodal som oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019. Z daňového  priznania k DPFO za rok 2019 podaného v marci 2020 mi už nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň (výpočet podľa § 34 v znení účinnom od 1.1.2020). Som povinný zaplatiť II. štvrťročný preddavok splatný  30. júna 2020 a III. štvrťročný preddavok splatný k 30. septembru 2020?
Odpoveď
Nie, II. štvrťročný preddavok splatný  30. júna 2020 a tiež III. štvrťročný preddavok splatný k 30. septembra 2020 nie ste povinný zaplatiť, nakoľko z podaného daňového priznania za rok 2019 Vám nevznikla povinnosť platiť preddavky. Povinnosť platiť preddavky nemáte do konca preddavkového obdobia, ktoré začalo v roku 2020, t. j. do konca marca 2021.  

Otázka 13
Som fyzická osoba a z podaného daňového priznania za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné  preddavky vo výške 2 500 eur. Nepodal som oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019. Z daňového  priznania k DPFO za rok 2019 podaného v marci 2020 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň  vo výške 1 950  eur (výpočet podľa § 34 v znení účinnom od 1.1.2020). V akej výške mám platiť preddavky v roku 2020?
Odpoveď
Do konca marca 2020 ste mali zaplatiť preddavok na daň vo výške vypočítanej z daňového priznania za rok 2018, t. j. vo výške  2 500 eur.
Od 1.4.2020 platíte preddavky na daň vo výške vypočítanej z daňového priznania za rok 2019 (výpočet podľa § 34 v znení účinnom od 1.1.2020) nasledovne:
- do konca júna 2020 štvrťročný preddavok na daň vo výške  1 950 eur,
- do konca septembra 2020 štvrťročný preddavok na daň vo výške 1 950 eur,
- do konca decembra 2020 štvrťročný preddavok na daň vo výške  1 950 eur.
- do konca marca 2021 štvrťročný preddavok na daň vo výške  1 950 eur. 
Ak však Vaše tržby za I. štvrťrok 2020 poklesli v porovnaní s tržbami za I. štvrťrok 2019 najmenej o 40 %,  preddavok za II. štvrťrok splatný do konca júna 2020 nemusíte zaplatiť, ak podáte do 16. júna 2020 príslušnému správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb.
Ak však Vaše tržby za II. štvrťrok 2020 poklesli v porovnaní s tržbami za II. štvrťrok 2019 najmenej o 40 %,  preddavok za III. štvrťrok splatný do konca septembra 2020 nemusíte zaplatiť, ak podáte do 16. septembra 2020 príslušnému správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb.

Otázka 14
Som fyzická osoba a z podaného daňového priznania za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné  preddavky vo výške 2 000 eur. Nepodal som oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019. Z daňového  priznania za rok 2019 podaného v apríli 2020 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 600 eur (výpočet podľa § 34 v znení účinnom od 1.1.2020). V akej výške som povinný zaplatiť II. štvrťročný preddavok splatný  30. júna 2020 a III. štvrťročný preddavok splatný 30. septembra 2020?
Odpoveď
Nakoľko Vám z podaného daňového priznania za rok 2019 vznikla povinnosť platiť preddavky na daň v nižšej sume ako boli preddavky z daňovej povinnosti roku 2018, máte povinnosť zaplatiť II. štvrťročný preddavok                      splatný 30. júna 2020 a tiež III. štvrťročný preddavok splatný  30. septembra 2020 v tejto nižšej sume, teda vo výške 1 600 eur. Štvrťročné preddavky vo výške 1 600 eur budete platiť do konca preddavkového obdobia, ktoré začne  v roku 2020, t. j. teda do 31.3.2021.  Ak však Vaše tržby za I. štvrťrok 2020 poklesli v porovnaní s tržbami za I. štvrťrok 2019 najmenej o 40 %, nemusíte II. štvrťročný preddavok zaplatiť, ak podáte do 16. júna 2020 príslušnému správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb. Ak však Vaše tržby za II. štvrťrok 2020 poklesli v porovnaní s tržbami za II. štvrťrok 2019 najmenej o 40 %, nemusíte III. štvrťročný preddavok zaplatiť, ak podáte do 16. septembra 2020 príslušnému správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb.

Otázka 15

Som fyzická osoba a z podaného daňového priznania za rok 2018 mi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň. Nepodal som oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019. Z daňového  priznania za rok 2019 podaného v marci 2020 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 850 eur (výpočet podľa § 34 v znení účinnom od 1.1.2020). Som povinný tento štvrťročný preddavok zaplatiť už  k 30. júnu 2020?
Odpoveď
Nie, nie ste povinný tento štvrťročný preddavok splatný  30. júna 2020 zaplatiť. Do konca preddavkového obdobia, ktoré začalo v roku 2019, t. j. do 2. novembra 2020 nie ste povinný platiť preddavky na daň z príjmov, nakoľko do tejto lehoty pri platení preddavkov na daň vychádzate z daňového priznania za rok 2018 a  nemáte povinnosť zaplatiť  ani III. štvrťročný preddavok splatný  30. septembra 2020.
Štvrťročné preddavky vypočítané z daňového priznania za rok 2019 vo výške  1 850 eur začnete platiť v novom preddavkovom období, ktoré začína od 3. novembra 2020, t. j. počnúc platbou IV. štvrťročného preddavku za rok 2020 splatného do konca decembra 2020.

Otázka 16
Som fyzická osoba a z podaného daňového priznania za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné  preddavky vo výške 2 500 eur. Nepodal som oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019. Z daňového  priznania za rok 2019 podaného v apríli 2020 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 750 eur. V máji 2020 som podal opravné daňové priznanie za rok 2019, z ktorého mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky vo výške 2 000 eur.  V akej výške som povinný zaplatiť II. štvrťročný preddavok splatný 30. júna 2020 a III. štvrťročný preddavok splatný 30 septembra 2020?
Odpoveď
Nakoľko Vám z podaného opravného daňového priznania za rok 2019 v máji 2020 vznikla povinnosť platiť preddavky na daň v nižšej sume ak boli preddavky z daňovej povinnosti roku 2018, máte povinnosť zaplatiť II. štvrťročný preddavok splatný 30. júna 2020 a tiež III. štvrťročný preddavok splatný 30 septembra 2020 v tejto nižšej sume, teda vo výške 2 000 eur. Štvrťročné preddavky vo výške 2 000 eur budete platiť do konca preddavkového obdobia, ktoré začalo v roku 2020, t. j. do  konca marca 2021. Ak však Vaše tržby za I. štvrťrok 2020 poklesli v  porovnaní s  tržbami za I. štvrťrok 2019 najmenej o 40 %, nemusíte zaplatiť II. štvrťročný preddavok, ak podáte do 16. júna 2020 príslušnému správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb. Ak však Vaše tržby za II. štvrťrok 2020 poklesli v porovnaní s tržbami za II. štvrťrok 2019 najmenej o 40 %, nemusíte III. štvrťročný preddavok zaplatiť, ak podáte do 16. septembra 2020 príslušnému správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb.

Otázka 17
Prenajímam nehnuteľnosť a dosahujem iba príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Z daňového priznania za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. Nepodal som oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019. Z daňového priznania za rok 2019 podaného v marci 2020 mi už nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň (výpočet podľa § 34 v znení účinnom od 1.1.2020). Som povinný zaplatiť II. štvrťročný preddavok splatný 30. júna 2020?
Odpoveď
Nie, preddavok splatný k 30. júnu 2020 nie ste povinný zaplatiť, nakoľko z podaného daňového priznania za rok 2019 Vám nevznikla povinnosť platiť preddavky.

Otázka 18
Som fyzická osoba a z podaného daňového priznania za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť mesačné  preddavky vo výške 1 800 eur.  Nepodal som oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019. Z daňového priznania za rok 2019 podaného v októbri 2020 mi vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 400 eur.  Kedy začnem platiť tieto nižšie preddavky v sume 1 400 eur?
Odpoveď
Mesačné preddavky vypočítané z daňového priznania za rok 2018 v sume 1 800 eur máte povinnosť platiť do konca októbra 2020 (do 2. novembra 2020). Mesačné preddavky na daň vo výške 1 400 eur (vypočítané z daňového priznania za rok 2019) začnete platiť v novom preddavkovom období, ktoré začína  3. novembra 2020, teda počnúc mesačným preddavkom za mesiac november 2020 splatným  30. novembra 2020 a platíte ich do konca preddavkového obdobia, ktoré začalo v roku 2020, t. j. do konca marca 2021.  

Otázka 19
Som fyzická osoba a z podaného daňového priznania za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť mesačné  preddavky vo výške 2 000 eur, pričom preddavok splatný k 31.3.2020 som v riadnej lehote aj zaplatil.  Nepodal som oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019. Z daňového  priznania za rok 2019 podaného do konca marca  2020 mi vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 400 eur. Môžem požiadať o vrátenie rozdielu na preddavkov vo výške 1 800 eur (3*600), a v akej lehote mi ho správca dane vráti?

Odpoveď
Rozdiel v zaplatených preddavkoch na DPFO vo výške 1 800 eur sa použije na budúce preddavky na DPFO alebo ich na žiadosť daňovníka správca dane vráti.  Ak podáte žiadosť o vrátenie rozdielu na preddavkoch napríklad v máji 2020, správca dane rozdiel v zaplatených preddavkoch na DPFO  vráti v lehote  do 30 dní odo dňa podania žiadosti, pričom pri vrátení  rozdielu v zaplatených preddavkoch na DPFO sa uplatní postup podľa  § 79  daňového poriadku. 

Otázka 20
Prenajímam nehnuteľnosť a dosahujem iba príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Z daňového priznania za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 500 eur, pričom preddavok splatný k 31.3.2020 som v riadnej lehote aj zaplatil. Nepodal som oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019.  Z daňového priznania za rok 2019 podaného v máji 2020 mi už nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň (výpočet podľa § 34 v znení účinnom od 1.1.2020).  Môžem  požiadať  o  vrátenie  zaplateného preddavku vo výške 1 500 eur, a v akej lehote mi ho správca dane vráti?
Odpoveď
Áno, môžete požiadať o vrátenie zaplateného preddavku. Ak podáte žiadosť o vrátenie preddavku napríklad v júni 2020, správca dane Vám tento preddavok vo výške 1 500 eur vráti v lehote do 30 dní od podania žiadosti, pričom pri vrátení  rozdielu  zaplatených preddavkoch na DPFO sa uplatní postup podľa  § 79  daňového poriadku. 

Otázka 21
Som fyzická osoba a na základe oznámenia podaného v lehote do 31.3.2020 som si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019 do 30.6.2020. Daňové priznanie za rok 2019 som napriek tomu podal 30.3.2020. Z podaného daňového priznania za rok 2018 mi vznikla povinnosť platiť štvrťročné  preddavky vo výške 900 eur, pričom preddavok splatný k 31.3.2020  k 30.6.2020 som v riadnej lehote aj zaplatil (900+900). Z daňového priznania k DPFO za rok 2019 mi už nevznikla povinnosť platiť  preddavky na daň (výpočet podľa § 34 v znení účinnom od 1.1.2020). Môžem požiadať o vrátenie zaplatených preddavkov vo výške 1 800 eur a v akej lehote mi ho daňový úrad vráti?
Odpoveď
Áno, môžete požiadať o vrátenie zaplatených preddavkov k 31.3.2020 a k 30.6.2020. Nakoľko máte predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 do 30.6.2020,  správca dane rozdiel na preddavok vráti až po uplynutí predĺženej lehoty na podanie daňového priznania, tzn. až po 30.6.2020, pričom pri vrátení  rozdielu v zaplatených preddavkoch na DPFO sa uplatní postup podľa  § 79  daňového poriadku.