Deň otvorených dverí a reklamné predmety

Otázka

Spoločnosť pri príležitosti výročia svojho vzniku organizuje deň otvorených dverí, na ktorom bude návštevníkom rozdávať balíčky s logom spoločnosti. Pýtate sa, či takýto balíček obsahujúci sladkosti, pero, uterák, v celkovej hodnote do 17 eur možno považovať za reklamný predmet. Ďalej sa pýtate, či v prípade, ak je tento balíček poskytnutý zamestnancovi spoločnosti, je zdaniteľným príjmom zamestnanca podľa § 5 ZDP a či je z hľadiska daňového posúdenia potrebné rozlišovať, či bol balík s reklamnými predmetmi vydaný externej osobe (napr. potenciálnemu zákazníkovi alebo potenciálnemu zamestnancovi) alebo súčasnému zamestnancovi.

Odpoveď z 20.11.2020

V zmysle ustanovenia § 2 písm. c) zákona NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov /ďalej len " ZDP"/  je príjmom peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak ZDP neustanovuje inak.

V súlade § 5 ods. 2 ZDP príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 ZDP sú bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od zamestnávateľa alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Takýmito príjmami sú aj príjmy, ktoré poberá osoba, na ktorú prešlo zo zamestnanca právo na tieto príjmy.

Reklamné predmety uvedené v § 21 ods. 1 písm. h) ZDP poskytnuté zamestnávateľom nie pre zamestnanca reklamnými predmetmi, vzhľadom na to, že zamestnávateľ nemusí propagovať svoju spoločnosť vo vzťahu k zamestnancovi (tak ako napr. vo vzťahu k obchodným partnerom), lebo z podstaty uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu to už nie je potrebné. To znamená, že u zamestnanca nejde o reklamné predmety, ale napr. o pracovnú pomôcku, osobný ochranný prostriedok, hygienický prostriedok. Takéto predmety nepredstavujú pre zamestnanca zdaniteľný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP. Rovnako aj v prípade poskytnutia reklamných predmetov uvedených v § 21 ods. 1 písm. h) ZDP zamestnancom pri príležitosti výročia vzniku spoločnosti v rámci dňa otvorených dverí, nejde o zdaniteľný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP na strane zamestnanca.

Pokiaľ by však zamestnávateľ reklamnými predmetmi podľa § 21 ods. 1 písm. h) ZDP alebo inými reklamnými predmetmi motivoval zamestnancov, t. j. pozornosť a starostlivosť zamestnávateľa prostredníctvom týchto predmetov by sa pozitívne odrážala na pracovnom nasadení a na výkonoch zamestnanca, v takom prípade ide o zdaniteľný príjem zamestnanca podľa § 5 ods. 1 a 2 v nadväznosti na § 2 písm. c) ZDP.

Z uvedeného vyplýva, že pri poskytnutí reklamných predmetov je potrebné skúmať o aký typ predmetu ide a za akým účelom sa poskytuje, či vo väzbe na § 3 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov sa poskytnutím takýchto predmetov nezakrýva skutočná podstata – náhrada časti  zárobku nepeňažným príjmom. Rovnako je potrebné zohľadniť aj rozsah takto poskytnutých predmetov za určité obdobie (napr. za mesiac) a ďalšie súvislosti.

Uvedené stanovisko bolo vypracované na základe poskytnutých informácií a po konzultácii s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.