Odpis záväzkov u daňovníka v reštrukturalizácii

Otázka
Je odpis záväzkov v účtovníctve dlžníka neprihlásených do reštrukturalizácie a čiastočný odpis záväzkov vo výške 50% prihlásených do reštrukturalizácie oslobodený od dane podľa § 13 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Reštrukturalizáciu upravuje zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z. z.“). Podľa § 155 zákona č. 7/2005 Z. z. nastávajú účinky súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu (ďalej len „plán“) zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku. Zároveň zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľom, ktorí riadne a včas podľa zákona č. 7/2005 Z. z. neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi.

To znamená, že priamo zo zákona č. 7/2005 Z. z. po zverejnení uznesenia o potvrdení plánu zaniká veriteľovi právo vymáhať neprihlásené pohľadávky voči dlžníkovi. Dlžník vykoná odpis záväzkov (súvisiacich s neprihlásenými pohľadávkami veriteľa) v zdaňovacom období, v ktorom bolo  zverejnené uznesenie o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku.
 
Podľa § 13 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov od dane sú oslobodené príjmy plynúce z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo reštrukturalizácii, ktoré sú vykonané podľa zákona č. 7/2005 Z. z., to znamená aj príjmy plynúce z odpisu záväzku v celej výške v prípade, ak si veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku.

V prípade prihlásených pohľadávok zo strany veriteľa, u dlžníka bude časť záväzku, ktorú nemusel na základe súdom potvrdeného plánu uhradiť veriteľovi, príjmom oslobodeným od dane podľa § 13 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov v zdaňovacom období, v ktorom si riadne a včas splnil svoje povinnosti vyplývajúce z plánu.