DB na dieťa, daňovník - zamestnanec

Osoba, ktorá si môže (podľa zákona o dani z príjmov) uplatniť daňový bonus na dieťa je daňovník. Daňovníkom je osoba, ktorá poberá zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (zamestnanec), ak poberá tieto príjmy v zákonom stanovenej výške (aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy).
 
V každom prípade ide o osobu, ktorá žije s dieťaťom v domácnosti a spĺňa ostatné podmienky zákona.
 

FAQ

Otázka č. 1 – DB na dieťa  a daňovník
Zamestnanec mal v určitých mesiacoch roku 2020 nižšie príjmy ako je jedna polovica minimálnej mzdy. Môže si za tieto mesiace uplatniť daňový bonus ?
Odpoveď
Ak si v priebehu zdaňovacieho obdobia uplatňuje zamestnanec mesačne nárok na daňový bonus, tak mu daňový bonus nemôže byť vyplatený, ale v prípade, ak splní podmienky „celoročného“ nároku – t.j. dosiahne limit celoročného príjmu pre uplatnenie daňového bonusu, tak daňový bonus (pomerná časť)  mu bude doplatený po skončení roka (zdaňovacieho obdobia) buď
  • pri ročnom zúčtovaní, vykonanom zamestnávateľom, alebo
  • správcom dane – daňovým úradom pri podaní daňového priznania.
Voľba zostáva na daňovníkovi – zamestnancovi, ktorú možnosť využije a u koho si daňový bonus uplatní.

Otázka č. 2 – DB na dieťa,  daňovník a poberateľ prídavku na dieťa
Dieťa, ktoré dosiahlo plnoletosť - 18 rokov veku sa rozhodlo poberať prídavok na dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa. Môže toto dieťa poberať aj daňový bonus  na seba?
Odpoveď
Nie, dieťa samotné nie je osobou, ktorá môže uplatniť  tento nárok a poberať daňový bonus na "seba" .
Daňový bonus na dieťa môže poberať iba osoba stanovená zákonom a to :
  • rodič dieťaťa, alebo
  • osvojiteľ, alebo
  • osoba, u ktorej ide o  obdobný vzťah – napr.  vo vzťahu k dieťaťu ide o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia orgánu na to príslušného (pestúnska starostlivosť, osobná a pod.), alebo ak ide o vlastné dieťa druhého z manželov, môže si nárok uplatniť manžel/manželka;

V každom prípade to musí byť osoba, ktorá ho vyživuje v domácnosti a spĺňa ostatné podmienky zákona.

Otázka č. 3 – DB  na dieťa a invalidný dôchodok, priznaný daňovníkovi  - zamestnancovi v priebehu roka (zdaňovacieho obdobia)
Má nárok na daňový bonus zamestnanec, ktorému bol k 2.3.2020 priznaný invalidný dôchodok rozhodnutím, ktoré mu bolo doručené v máji 2020 ?
Odpoveď
Ak zamestnanec poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti od začiatku roka aj počas doby, za ktorú mu bol invalidný dôchodok spätne priznaný, má nárok na uplatnenie daňového bonusu, ak jeho zdaniteľné príjmy zo zamestnania dosiahli stanovený limit (pre rok 2020 –  aspoň výšku 3 480 eur za celý rok 2020). 
Invalidný dôchodok sa do zdaniteľných príjmov zamestnanca nezapočítava, ide príjem od dane oslobodený.

Ak má zamestnanec výlučne príjmy z invalidného dôchodku, nárok na daňový bonus na dieťa mu nevzniká.

 
Otázka č. 4 – DB a príjmy zamestnanca zo zdrojov v zahraničí
Zamestnanec slovenského zamestnávateľa je vyslaný do Nemecka. Odvody sú platené v SR (PD A1) a mzda je zdaňovaná v Nemecku.
Môže slovenský zamestnávateľ uplatniť zamestnancovi mesačne daňový bonus aj z príjmov, vyplácaných v Nemecku? Alebo si uplatní nárok na daňový bonus až v rámci daňového priznania ?
Odpoveď
Za predpokladu, že ide o zamestnanca – daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR (tzv. "rezidenta SR") a tento je vyslaný na prácu do zahraničia pre iného zamestnávateľa, ktorý mu vypláca aj zdaňuje príjem zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, nárok na uplatnenie daňového bonusu si tento daňovník môže uplatniť  až po skončení zdaňovacieho obdobia, a to pri podaní daňového priznania.
V priebehu zdaňovacieho obdobia za mesiace, v ktorých bol vyslaný na výkon závislej činnosti do zahraničia, mu tuzemský – slovenský zamestnávateľ nemôže priznať nárok na daňový bonus, keďže mu zdaniteľný príjem  (v týchto mesiacoch) nevypláca.

Otázka č. 5 – DB a príjem zo závislej činnosti  výlučne zo zdrojov v zahraničí
Celý rok 2020 bude daňovník - rezident SR pracovať pre slovenského zamestnávateľa v jeho dcérskej spoločnosti v zahraničí (Maďarsku) a dosahovať príjmy zo zdrojov na území Maďarska. Na území SR nedosiahne žiadne príjmy. Manželka daňovníka okrem oslobodeného príjmu - rodičovského príspevku nemá žiaden príjem. Môže si daňovník uplatniť na dieťa daňový bonus, aj keď nemá žiadne príjmy zo zdrojov na území Slovenska?
Odpoveď
Áno, na daňový bonus má nárok daňovník – rezident SR, ktorý si ho môže uplatniť po skončení zdaňovacieho obdobia, a to v daňovom priznaní. Skutočnosť, že dosiahol príjem zo zamestnania iba na území Maďarska nemá žiaden vplyv, rozhodujúce je, aby boli  zo strany daňovníka splnené  súčasne všetky zákonné podmienky pre uplatnenie daňového bonusu.