Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Registrácia pri dodaní/prijatí služby do/z iného ČŠ > Povinnosti zdaniteľnej osoby registrovanej podľa § 7a zákona o DPH

Povinnosti zdaniteľnej osoby registrovanej podľa § 7a zákona o DPH

Prijatie služby z iného členského štátu
 
1.      Po pridelení identifikačného čísla pre DPH si táto osoba musí služby z iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH,  objednávať pod týmto číslom.
2.      Pri prijatí služby má povinnosť odviesť daň v SR podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH (dodávateľ z iného členského štátu  nebude v takomto prípade účtovať k cene DPH), avšak nemá nárok na odpočítanie dane.
3.      Pri prijatí služby je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť a v rovnakej lehote zaplatiť daň (do 5 € sa daň neplatí).

4.      Vedie záznamy v zmysle § 70 zákona o DPH o prijatých službách, pri ktorých je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH.

UPOZORNENIE
Ak si zdaniteľná osoba  nesplní registračnú povinnosť podľa § 7a zákona o DPH a prijme službu s miestom dodania v SR podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, pri ktorej je príjemca služby osobou povinnou platiť daň, je zdaniteľná osoba  povinná z prijatej služby odviesť daň aj napriek skutočnosti, že si nesplnila registračnú povinnosť, za čo jej daňový úrad uloží pokutu v zmysle zákona č.  563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok).

Dodanie služby do iného členského štátu
1.      Po pridelení identifikačného čísla bude zdaniteľná osoba dodávať služby pod týmto číslom.
2.      Podá súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok v zmysle § 80 zákona o DPH do 25 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom dodala služby, pri ktorých je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby (v daňovom priznaní sa tieto služby neuvádzajú).
3.      Vedie záznamy v zmysle § 70 zákona o DPH o dodaných službách s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.