Úrok pri finančnom prenájme

Úrok pri finančnom prenájme  zahrnovaný do základu dane počas celej doby trvania finančného prenájmu v súlade s účtovníctvom je uznaným daňovým výdavkom v súlade s § 19 ods.3 písm. o) zákona o dani z príjmov.