Podmienky pre uplatnenie tejto NČZD - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky
  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie preukázateľne zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
  • daňovník  nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení
  • preukázať zaplatenie príspevku dokladom, ktorý vystavuje oprávnený subjekt (doplnková dôchodková sporiteľňa) .
FAQ

Otázka č. 1 –  Preukázanie nároku
Prosím Vás o stanovisko, ak nám nepredloží doklad na základe § 11 ods.10 zákona (keďže DDS Stabilita potvrdenia odmietla vydávať) a do žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania si zamestnanec zapísal zaplatenú čiastku. Máme mu uznať nezdaniteľnú čiastku 180 eur? 
Odpoveď
V súlade s § 37 ods. 1 písm. c) zákona  o dani z príjmov nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie NČZD podľa § 11 ods. 10 ZDP vystaveného oprávneným subjektom. Takýmto dokladom je, napr. výpis z osobného účtu sporiteľa vystavený doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
Ak za zamestnanca príspevok na DDS odvádza zamestnávateľ a zamestnanec mu preukáže splnenie podmienok ustanovených v § 11 ods. 12 ZDP, potom zamestnanec nemá povinnosť zamestnávateľovi každoročne preukazovať nárok na túto NČZD.