Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy, ktoré sa nezdaňujú > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

Otázka č. 1- Kombinácia príjmov fyzickej osoby - člena pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity aj s právnou subjektivitou v roku 2014
Fyzická osoba bola do 30.6.2014 členom pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity a od 1.7.2014 je členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou. Jeho podiel na príjmoch pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity predstavoval za rok 2014 sumu 2000 eur a podiel na výdavkoch 500 eur a podiel na zisku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou mu bol vyplatený v roku 2014 v sume 500 eur. Vzniká fyzickej osobe tento príjem priznať v daňovom priznaní?
Odpoveď
Daňovníkovi vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2014, v ktorom mala uviesť podiel na príjmoch pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity 2000 eur. Daňové výdavky mohla uplatniť buď v skutočnej preukázanej výške 500 eur, alebo mohla uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % z príjmu, t.j. 800 eur, ak spĺňala podmienku na uplatnenie paušálnych výdavkov – nebola platiteľom DPH, alebo bola platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia. Príjem 500 eur nie je predmetom dane z príjmov.
 
Otázka č. 2 – Podiely na zisku vyplatené fyzickej osobe v roku 2016 zo zisku obchodnej spoločnosti za rok 2002
Akciová spoločnosť vyplatila v roku 2016 svojim akcionárom dodatočne podiely na zisku z nerozdeleného zisku z roku 2002. Podlieha tento príjem dani z príjmov?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o podiely na zisku vyplácané ešte z hospodárskeho výsledku vykázaného pred rokom 2004, tento príjem je predmetom dane z príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov a akcionárom vzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2016. 
 
Otázka č. 3 - Podiely na zisku vyplatené fyzickej osobe v roku 2013 zo zisku obchodnej spoločnosti za rok 2003
Valné zhromaždenie spoločnosti  s ručením obmedzeným schválilo v apríli 2013 vyplatenie podielov na zisku vykázanom za rok 2003 pre spoločníkov spoločnosti. Tieto podiely na zisku boli spoločníkom vyplatené v septembri 2013. Je tento príjem spoločníka ako fyzickej osoby predmetom dane a vznikla mu povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o podiel na zisku za rok 2003 vyplatený spoločníkovi v roku 2013 a o vyplatení rozhodlo valné zhromaždenie spoločnosti v roku 2013, tento príjem podlieha zrážkovej dani vo výške 15 %, ktorú bol povinný vykonať platiteľ dane (obchodná spoločnosť) pri výplate podielu na zisku. Z toho dôvodu už spoločníkovi ako fyzickej osobe nevznikla povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2013.